+387 53 610 116

Важни документи

Скупштина општине

Статут општине Брод

Пословник о раду Скупштине општине Брод

Етички кодекс одборника Скупштине општине Брод

Остало

План заштите од пожара општине Брод и Сагласност на План

План интегритета општине Брод

Пријава корупције

Упутство о поступању са пријавом корупције

Образац пријаве корупције

Образац пријеве корупције у пдф-у

Обавјештење о начину пријаве корупције

Закон о заштити лица која пријављују корупцију

Приступ информацијама

Водич за приступ информацијама у општини Брод

Захтјев за приступ информацијама

Одељење за општу управу

Обрасци захтјева БИЗ

Захтјев за утврђивање статуса члана пород умрлог VI и признавање права на ПИ

Захтјев за утврђивање статуса борца и разврставања у одговарајућу категорију

Захтјев за утврђивање права на здравствено осигурање

Захтјев за утврђивање права на новчану накнаду породици одликованог пог борца

Захтјев за утврђивање права на новчану накнаду одликованом борцу

Захтјев за утврђивање чињенице и околности заробљавања, рањавања, озљеђивања

Захтјев за утврђивање чињенице и околности погибије, смрти и нестанка

Захтјев за признавање војног ангажовања у ОС у рату

Захтјев за признавање статуса жртве ратне тортуре

Захтјев за признавање статуса члана ППБ, без права на ПИ

Захтјев за признавање права на посебно мјесечно примање

Захтјев за признавање права на мјесечни борачки додатак

Захтјев за признавање права на годишњи борачки додатак

Захтјев за пријаву у војну евиденцију

Захтјев за пресељење списа због промјене пребивалишта

Захтјев за повластицу за увоз возила

Захтјев за поновну оцјену војног инвалидитета

Захтјев за одјаву са здравственог осигурања

Захтјев за одјаву из војне евиденције

Захтјев за обнову поступка на основу нових доказа

Захтјев за накнаду трошкова за израду надгробног споменика

Захтјев за исправку грешке у рјешењу

Захтјев за исплату мјесечног новчаног примања

Захтјев за додјелу ЈНП

ЈНП - Сахрана

ЈНП - Лијечење

Обрасци захтјева грађанских стања

Захтјев за закључење брака ван службених просторија

Захтјев за закључење брака ван службених просторија - латиница

Захтјев за промјену личног имена

Захтјев за промјену личног имена - латиница

Захтјев за промјену ентитетског држављанства

Захтјев за промјену ентитетског држављанства - латиница

Захтјев за приступ информацијама

Захтјев за приступ информацијама - латиница

Захтјев за овјеру изван службених просторија

Захтјев за овјеру изван службених просторија - латиница

Захтјев за накнадни упис у МКВ

Захтјев за накнадни упис у МКВ - латиница

Захтјев за накнадни упис у МКУ

Захтјев за накнадни упис у МКУ - латиница

Захтјев за накнадни упис у МКР

Захтјев за накнадни упис у МКР - латиница

Захтјев за издавање овјерених преписа из архиве

Захтјев за издавање овјерених преписа из архиве - латиница

Захтјев за исправку података у МК

Захтјев за исправку података у МК - латиница

Држављанство

Захтјев за стицање држављанства по члану 38. и 39. Закона

Захтјев за стицање држављанства и издавање гаранције

Захтјев за стицање држављанства двојног - Србија

Захтјев за стицање држављанства двојног - Хрватска

Захтјев за накнадни упис држављанства - поријекло

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Предузетници

Водич за регистрацију предузетника са таксама и накнадама

Поступак регистрације предузетника

Одсјек за локални развој

Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Интегралног програма капиталних инвестиција за период 2023. – 2025. година у 2023. години