+387 53 610 116

Вијести

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗАКУП КУХИЊЕ

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 4 Oktobra, 2022 у 12:33

Број: 02.5-374-39/22

Датум: 04.10.2022. год.

На основу члана 6. Одлуке о поступку и условима издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и гаража у државној својини на којима је носилац располагања општина Брод – Пречишћени текст („Сл. гласник општине Брод", број: 9/18), Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију Општине Брод, расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ОГЛАС

о додјели у закуп пословне просторије (кухиње) у згради општине Брод, путем

               непосредне погодбе

 I. ПРЕДМЕТ И НАЧИН ДОДЈЕЛЕ

Предмет додјеле је закуп пословне просторије (кухиње) површине 42,00 m2, који се налази у приземљу у згради општине Брод, на земљишту означеном као к.п. 1295 уписане у Лист непокретности број: 2303 КО Брод, која одговара грунтовној парцели број: 1/408 уписане у ЗК извадак, број: 1296 КО СП Брод.

Б. Начин додјеле

Додјела у закуп пословне просторије врши се путем непосредне погодбе.

Предметна пословна просторија додјељује се у закуп, ради обављања угоститељске дјелатности.

II ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која положе кауцију (10% од почетне цјене закупа пословне просторије за годину дана) и који су измирили све финансијске обавезе према буџету општине Брод.

Почетна цијена закупа пословног простора у првој зони у складу са чланом 30. став 2. Одлуке о поступку и условима издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и гаража у државној својини на којима је носилац располагања општина Брод – Пречишћени текст („Сл. гласник општине Брод", број: 9/18) износи 8,00 КМ/ m2 без ПДВ-а, односно 9,36 КМ/ m2 са ПДВ-ом.

У складу са чланом 30. став 9. и 12.  Одлуке о поступку и условима издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и гаража у државној својини на којима је носилац располагања општина Брод – Пречишћени текст („Сл. гласник општине Брод", број: 9/18), Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију је именовало стручну Комисију за процјену степена оштећења пословног простора, те на основу Записника Комисије, је утврђено да се почетна цијена закупа умањује за 75% тако да износи 2,00 КМ/m2 без ПДВ-а, односно 2,34 КМ/m2 са ПДВ-ом или 84,00КМ за мјесец дана закупа без ПДВ-а, односно 98,28КМ са ПДВ-ом.

За учешће у поступку јавног оглашавања, учесник је дужан уплатити кауцију која износи 10% од почетне цијене закупа за годину дана, односно 117,94 КМ која се урачунава у закупнину за први, односно други мјесец закупа.

Кауција се уплаћује на Јединствени рачун трезора буџета општине Брод, без врсте прихода, општина 010, отворен код:

- НЛБ банке 562-005-000-0000-7622

- Павловић банке 554-008-00000401-87

- Нове банке 555-008-015-20463-50.

 1. САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Писмена пријава обавезно садржи:

 • за физичка лица: име, име оца, презиме, ЈМБГ, адресу становања и контакт телефон и
 • за правна лица: пуни назив правног лица, ЈИБ/ПИБ, овлаштени заступник правног лица, сједиште правног лица и контакт телефон.

Уз писмену пријаву учесник - физичко лице, обавезан је приложити:

 • увјерење о измиреним финансијским обавезама према буџету општине Брод (оригинал или овјерена копија),
 • доказ о уплаћеној кауцији,
 • копију личне карте,
 • копију текућег рачуна.

Уз писмену пријаву учесник - правно лице, обавезан је приложити:

 • овјерену копију рјешења о обављању дјелатности,
 • овјерену копију или оригинал потврду о ЈИБ/ПИБ,
 • увјерење о измиреним финансијским обавезама према буџету општине Брод (оригинал или овјерена копија),
 • доказ о уплаћеној кауцији,
 • копију личне карте власника/одговорног лица у правном лицу,
 • копију текућег рачуна правног лица.

V. УСЛОВИ ЗАКУПА

Пословна просторија се даје у закуп на 5 (пет) година од дана увођења у посјед пословне просторије, а исти се може продужити подношењем захтјева најмање 30 (тридесет) дана прије истека закупа пословне просторије.

Пословна просторија се даје у закуп у виђеном стању, о чему се сачињава посебни записник.

Закуп непокретности почиње тећи од дана увођења у посјед, а закуподавац је дужан закупца увести у посјед у року од два дана од дана потписивања уговора о закупу. Пословна просторија се даје у закуп за обављање угоститељске дјелатности.

Закупац је дужан на свој терет вршити оправке пословног простора неопходне ради одржавања истог у исправном стању, у којем се може користити за намјену одређену овим огласом и уговором о закупу истог, а све у складу са чланом 8. Законом о одржавању зграда („Сл. гласник рс“, број: 101/11).

Закупац је дужан да плаћа накнаду за трошкове кориштења заједничких уређаја и вршење заједничких услуга у згради, у вријеме њихове доспјелости, као и трошкови редовног одржавања зграде.

Закупац нема право вршити било какве преправке непокретности или адаптације непокретности, без сагласности закуподавца. Преправке или адаптације пословне просторије уз сагласност закуподавца, падају на терет закупца.

Закупац не може закупљену пословну просторију да даје у подзакуп трећем лицу.

По престанку закупа, закупац је дужан ако закуподавац то тражи да пословну просторију врати у првобитно стање, односно у стање у којем га је примио у закуп.

VI. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

А.  Подношење понуда

Понуда са потписаном пријавом уз тражене прилоге, подноси се у запечаћеној коверти са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЈЕЛУ У ЗАКУП ПОСЛОВНУ ПРОСТОРИЈУ (КУХИЊЕ) У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ БРОД, ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ“

Понуде се предају непосредно на протокол у шалтер сали општине Брод, или путем поште, на адресу: Општина Брод, Ул. Светог Саве бр. 17, 74450 Брод.

Рок за подношење пријава је 15 (петанест) дана од дана објављивања огласа, односно до 19.10.2022. године.

Б.) Отварање понуда

Комисија отвара понуде свакодневно по редослиједу пријема истих. Након отварања пристиглих пријава, Комисија утврђује благовременост и комплетност пријаве, те испуњеност услова прописаних поновљеним Јавним огласом.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Редослијед првенства понуђача утврђује се према моменту предаје понуде који Комисија утврђује на основу пријемног штамбиља са ознаком датума и часа предаје исте. Предност се даје оном понуђачу чија је понуда раније приспјела, уколико испуњава опште услове прописане овим огласом.

Резултат проведеног поступка утврђује Комисија закључком који се доставља Начелнику општине, а учесницима препорученом пошиљком у року од осам дана од дана закључења огласајавног надметања утврђује Комисија закључком који се доставља Начелнику општине, а учесницима препорученом пошиљком у року од осам дана од дана закључења огласа и објављује се на огласној табли општине.

Са понуђачем чија пријава буде изабрана као најповољнија, закључује се уговор о закупу пословног простора. Уколико изабрани понуђач не приступи закључењу уговора у року од 5 (пет) дана од дана позива, сматраће се да је одустао од закупа пословног простора, те неће имати право на поврат кауције. Уколико изабрани понуђач одустане од закључења уговора, право првенства на доделу пословног простора припада слиједећем најповољнијем понуђачу.

VII. ИНФОРМАЦИЈЕ

Детаљније иинформације могу се добити лично у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију Општине Брод, путем телефона: 053/610-879 и 053/611-967 и путем мејла: urbanizam@opstina-brod.net

Саставни дио овог јавног огласа је тлоцрт предметног пословног простора.

                                                                                             По овлашћењу Начелника Општине

                                                                                                          Начелник Одјељења   

                                                                                          Војислав Милосављевић, дипл.правник  

news
ПРОГЛАШЕЊЕМ НАЈБОЉИХ ЕКИПА И ДОДЈЕЛОМ ПЕХАРА ЗАВРШЕН 8. МЕЂУНАРОДНИ ФУДБАЛСКИ ТУРНИР „БРОД 2024“

Дводневни осми по реду Међународни фудбалски турнир за млађе категорије „Брод 2024“ завршен је данас, 23. јуна проглашењем најбољих екипа и додјелом пехара. Најуспјешнија екипа у категорији 2013. годиште је…

23.06.2024 18:41

news
ПОЧЕО 8. МЕЂУНАРОДНИ ФУДБАЛСКИ ТУРНИР "БРОД 2024"

Постројавањем екипа, поздравом организатора и генералног покровитеља, те наступом Културно-умјетничког друштва „Душко Трифуновић“ данас је у Броду почео осми Међународни фудбалски турнир за млађе категорије „Брод 2024“. На стадиону Омладинског…

22.06.2024 15:19

news
СТАДИОН ОФК „ПОЛЕТ 1926“ СПРЕМАН ДА ДОЧЕКА МЛАДЕ ФУДБАЛЕРЕ ИЗ ЦИЈЕЛОГ РЕГИОНА (ФОТО)

Овог викенда Брод је домаћин осмог по реду Међународног дјечијег фудбалског турнира „Брод 2024“. Учешће је потврдило осамдесет екипа, подијељених у четири узрасне категорије од 2012. до 2015. годишта. Стадион…

21.06.2024 19:48