brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница

ОДСЈЕК ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Одсјек обавља послове и радне задатке који се односе на најкомплекснија питања локалног друштвено-економског развоја општине. Прати и процјењује примјенљивост усвојене Стратегије развоја општине.

Одсјек врши стручну обраду и процјену понуђених рјешења ангажујући, уз сагласност Начелника општине, по указаној потреби консултанте и консултације од стручних лица и консултантских кућа за поједина питања и дијелове развојних планова-стратегије развоја општине. Учествује и координира активности са начелницима Одјељења и другим органима и организацијама на подручју општине на изради елабората за аплицирање за донаторска средства. Одсјек има за задатак предлагање рјешења за стварање што повољнијих услова за привлачење инвестиција и инвеститора на подручје општине са првенственим циљем отварања нових радних мјеста у реалном сектору.

ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Инвестиције и јавне набавке односе се на послове на израдиекономских елабората који се финансирају избуџета општине. Ови елаборати и инвестициони програми морају буду у складуса принципимаекономичности, одређеним прописима, урбанистичким и другим просторнимплановима, ако je то предвиђено законом илидругим прописима. О овоме даје стручно мишљење пo свим елементима и економским принципима Начелнику општине, водећи рачуна о оправданостипојединихинвестиционих улагања. Јавна набавка роба, услуга и радова се обавља по Законима и другим прописима.

Извршава послове на изради јавних понуда (тендера), или огласа за јавну набавку робеуслуга и радова кад je уговорни орган општинаили орган Административне службе ако се цијенанабавке и други трошкови финансирају из буџетаопштине.

У договору са Начелником општине израђује рјешење о именовању комисије за разматрање и одабир понуде и не може бити члан овекомисије.

Обавља и све друге послове у вези саинвестиционим улагањима и јавним набавкамакоји се финансирају из буџета општине.

За евентуалне грешке ипропусте у раду сноси све посљедице у складу сазаконским прописима и материјално je одговорнолице у случају штетне посљедице због неблаговременог или погрешног извршавања послова ирадних задатака.

pogledano 695 puta