+387 53 610 116

Вијести

ОГЛАС O ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (ЛИЦИТАЦИЈЕ)

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 20 Oktobra, 2022 у 13:59

На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09-испр., 58/09, 95/11, 60/15, 18/16-одлука УС, 107/19, 1/21-одлука УС и 119/21-одлука УС), члана 5. и 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12 и 63/19-одлука УС), члана 5. и 9. Статута Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“, број 7/17), а у вези са Одлуком о продаји непокретности означене као к.п. број 2991/15, к.о. Брод, Одлуком о продаји непокретности означене као к.п. број 2877/2, к.о. Брод и Одлуком о продаји непокретности означене као к.п. број 2312/142, к.о. Брод, путем усменог јавног надметања (лицитације) (“Службени гласник Општине Брод“, број: 10/22), Начелник Општине Брод расписује:

О Г Л А С

o продаји непокретности, означених са к.п. број 2991/15, 2877/2 и 2312/142,

к.о. Брод путем усменог јавног надметања (лицитације)

1. Подаци о продавцу

    Општина Брод, са сједиштем у Броду, Улица Светог Саве 17, 74450 Брод,

    ЈИБ:4400135550003.

2. Начин продаје грађевинског земљишта

     Јавна продаја неизграђеног градског грађевинског земљишта путем усменог јавног надметања (у даљем тексту - лицитација).

3. Предмет продаје

            Предмет продаје је неизграђено градско грађевинско земљиште у својини Општине Брод, односно грађевинске парцеле означене са:

          1)  к.п. број 2991/15, Пашњак 1. класе, површине 635 m2, уписана у Лист непокретности број 2303, к.о. Брод, на корисника Општину Брод са дијелом 1/1, која одговара земљишнокњижној парцели означеној са к.п. број 254/5004, РАКИТА; Ораница површине 635 м2, уписана у ЗК уложак број 3324 к.о. СП Брод, са правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1, која се налази на локацији Ул. Солунских добровољаца

           2)  к.п. број 2877/2, Ливада 2. класе, површине 513 m2, уписана у Лист непокретности број 2303, к.о. Брод, на корисника Општину Брод са дијелом 1/1, која одговара земљишнокњижној парцели означеној са к.п. број 264/5006, Градилиште; површине 513 м2, уписана у ЗК уложак број 15 к.о. СП Брод, са правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1,  која се налази на локацији Улице Бранка Ковачевића

           3)  к.п. број 2312/142, Њива 3. класе, површине 360 m2, уписана у Лист непокретности број 64, к.о. Брод, на корисника Општину Брод са дијелом 1/1, која одговара земљишнокњижној парцели означеној са к.п. број 245/5490, РИТ; Њива површине 360 m2, уписана у ЗК уложак број 3420 к.о. СП Брод, са правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1, која се налази на локацији Улице Стадионска.

      Све три наведене непокретности, налазе се у IV зони градског грађевинског земљишта.

4. Урбанистичко-технички услови

     Просторним планом Општине Брод за период 2017–2037. године, земљиште из претходне тачке, намијењено је за изградњу индивидуалног стамбеног објеккта, димензија и спратности према стручном мишљењу и урбанистичко-техничким условима урађеним у складу са Правилником о општим правилима и урбанистичке регулације и парцелације („Службени гласник Републике Српске“, број 115/13).

      Прикључак објеката, на постојећу инфраструктуру, према условима јавних комуналних предузећа и о трошку инвеститора, су у вези са предметним грађевинским парцелама, наведеним у тачки 3. овог огласа.

5. Услови продаје

           Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника.

Ако не успије прва лицитација, лицитација ће се поновити у року од 60 дана.

Ако не успије ни поновљена лицитација, сматра се да је јавно надметање безуспјешно.

Ако се на лицитацију јави само један учесник, Комисија може приступити поступку продаје предметне непокретности, под условом да цијена не може бити нижа од почетне продајне цијене из овог огласа.

           Са учесником лицитације, чија је понуда утврђена као најповољнија, закључује се уговор у писаној форми. Прије закључења уговора о продаји, којим се прецизније уређују међусобна права и обавезе уговорних страна, нацрт уговора се доставља Правобранилаштву Републике Српске - Сједиште замјеника правобраниоца у Добоју, које даје мишљење у року од 15 дана од дана достављања наведеног нацрта.

           Након пријема позитивног мишљења (сагласности), о нацрту поменутог уговора, са учесником лицитације, чија је понуда утврђена као најповољнија, Општина Брод, односно у њено име Начелник општине ће закључити уговор о продаји непокретности, из тачке 3. овог огласа.

           Ако учесник лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, након закључене лицитације одустане од куповине предметног земљишта, губи право на поврaћај положене кауције, а поступак лицитације се понавља.

6. Почетна продајна цијена и кауција

    4.1. Почетна продајна цијена предметних непокретности:

      -   к.п. број 2991/15, површине 635 m2, износи 10,88 КМ/m2, односно 6.908,80  KM

          (словима: шестхиљадаидеветстоосамконвертибилнихмарака и 80/100 КМ)

 -   к.п. број 2877/2, површине 513 m2, износи 11,22 КМ/m2, односно 5.755,86 КМ

     (словима: петхиљаседамстопедесетпетконвертибилнихмарака и 86/100 КМ)

      -   к.п. број 2312/142, површинне 360 m2, износи 9,46  КМ/m2, односно 3.406,63 КМ

          (словима: трихиљадечетристошесдесетконвертибилнихмарака и 46/100 КМ).

         Предметне непокретности је процјенио, Горан Васиљевић, вјештак грађевинско- 

         архитектонске струке из Модриче, дана 12.09.2022.године.

    4.2.  За учешће у поступку лицитације, учесник је дужан уплатити кауцију, у износу 10 %, од почетне продајне цијене предметног земљишта, односно 1.000,00 КМ (на уплатници назначити да је кауција за куповину земљишта), на Јединствени рачун трезора буџета Општине Брод  отворен код:

         - НЛБ Банке а.д. Бања Лука, на рачун број 562-005-00000076-22 или

         - Нове банке а.д. Бања Лука, на рачун број 555-008-01520463-50.

        4.3. Учесницима лицитације се враћа кауција, у року од осам дана, од дана одржавања јавног надметања – лицитације, осим учеснику лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија и иста ће бити урачуната у купопродајну цијену.

7. Услови и начин плаћања купопродајне цијене

Излицитирану купопродајну цијену, купац је обавезан уплатити на дан потписивања уговора. Исплатом купопродајне цијене, купац стиче услове за упис права својине и посједа, на предметној непокретности, у јавним евиденцијама о непокретностима. Све трошкове везане за пренос предметних непокретности (нотарска обрада уговора, таксе и накнаде, које се односе на уписе у катастарски и земљишнокњижни операт), сноси купац.

8. Пријава на оглас

    8.1.Право учешћа на лицитацији имају, сва правна и физичка лица која:

    - по закону могу стећи право својине на непокретностима које су предмет продаје

    - су положила кауцију  за учешће у поступку лицитације

    - су измирила све своје обавезе према Општини Брод

    - пријава је потпуна и благовремена.

     8.2. Уз пријаву за учешће на лицитацији доставља се:

          - доказ о уплати кауције

          - овјерена фотокопија личне карте за физичко лице

          - овјерена фотокопија рјешења о упису у судски регистар и овјерену пуномоћ за

            заступање, за правна лица,

           - увјерење Одјељења за финансије о измиреним обавезама према Општини Брод

          - број жиро рачуна или текућег рачуна на који ће се извршити поврат уплаћене

             кауције учесницима, са којима неће бити закључен уговор.

     8.3. Пријава за учешће на лицитацији са потребном документацијом, доставља се напосредно у Шалтер салу Општинске управе Општине Брод или путем поште,

у затвореној коверти, на адресу: „Општина Брод, Ул. Светог Саве 17, 74450 Брод

са назнаком  „Комисија за спровођење јавног надметања – лицитације“.

На истој коверти, подносилац је дужан навести и своју адресу.

9. Вријеме и мјесто одржавања лицитације

Лицитације ће се одржати дана 10.11.2022. године, у 11,00 часова, у великој сали за састанке, у згради Општине Брод, Улица Светог Саве број 17.

На лицитацији може учествовати лице, које је доставило пријаву на оглас, или његов законски заступник, односно овлашћени пуномоћник.

10. Вријеме и начин разгледања непокретности и документације о непокретностима

   Заинтересована лица могу извршити увид у документацију, о предметном земљишту (власничко и посједовно стање, копија катастарског плана одговарајућа урбанистичка документација, односно други подаци), које се продаје и добити тражене информације, у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију Општине Брод, сваким радним даном од 0700 до 1500 часова. У истом одјељењу, може се заказати термин разгледања локације, на којој се налазе непокретности, које су предмет продаје, уз претходно договорен термин, са представником одјељења, на телефон број 053/610-879, сваким радним даном, од 700 до 1500 часова.

11. Орган који спроводи поступак лицитације  

Поступак продаје предметног земљишта, спроводи Комисија за спровођење јавног надметања-лицитације у поступку продаје непокретности у својини Општине Брод, коју је именовала Скупштина Општине Брод, Рјешењем број: 01/111-7/22 од 31.01.2022. године, („Службени гласник Општине Брод“, број 1/22), у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12 и 63/19-одлука УС), Одлуком о продаји непокретности означене као к.п. број 2991/15, к.о. Брод, Одлуком о продаји непокретности означене као к.п. број 2877/2, к.о. Брод и Одлуком о продаји непокретности означене као к.п. број 2312/142, к.о. Брод, путем лицитације (“Службени гласник Општине Брод“, број 10/22), Закона о општем управном поступку и овог огласа.

12. Објава огласа

      Овај оглас биће објављен, у дневном листу „Глас Српске“, на службеној страници Радио - Брода, на огласној табли Општине Брод и службеној интернет страници Општине Брод, најкасније 15 дана, прије дана одређеног за дан провођења лицитације.   

13. Рок за подношење пријава

      Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана посљедње објаве овог огласа.

14. Вријеме и начин предаје земљишта у посјед купца

      Купац  земљишта биће уведен у посјед, у року од 8 дана, од дана потписивања уговора о купопродаји непокреттности, односно од дана уплате цјелокупног износа купопродајне цијене.

                                                                                                      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ                                                                                      Зоран Видић

Број: 02/475-12 / 22

Датум: 19.10.2022. године 

news
БРОД ЋЕ ЗА ВИКЕНД УГОСТИТИ 1 000 МЛАДИХ ФУДБАЛЕРА

У Броду ће наредног викенда бити одигран осми Међународни фудбалски турнир за млађе категорије „Брод 2024“. Турнир ће окупити око 1000 малишана из 80 екипа подјељених у четири узрасне категорија…

19.06.2024 12:19

news
ПОЧЕЛА КАМПАЊА „ЛАКО ЈЕ БРЗИНУ СМАЊИТИ“

Министарство саобраћаја и веза и Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске у сарадњи са локалним заједницама проводи превентивну кампању “Лако је брзину смаљити”. Кампања је почела данас, 18. јуна и…

18.06.2024 09:55

news
ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПРВИХ ПРИКЉУЧАКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ У УЛИЦИ ПИЛОТА БРАНКА ПЈАНИЋА

Јавно комунално предузеће „Комвод“ а.д. јуче је започело радове на изради прикључака на новоиграђену канализациону мрежу у улици Пилота Бранка Пјанића у Мјесној заједници Бродско Поље 2. Ново Шљивић, технички…

18.06.2024 08:04