Одјељење за општу управу


Недељко Рушкић

placeholder image

БИОГРАФИЈА

Рођен 18.01.1970. године у Босанском Броду. По занимању је дипломирани правник за безбједност и криминалистику.

Досадашње радно искуство:

  • од 1990. до 2002. године, професионално војно лице у ЈНА и ВРС,
  • од 2002. до 2007.године, Шеф Одсјека Министарства одбране Брод,
  • од 2007. до 2009. године, Шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту,
  • од 2009. до 2012. године, Шеф Кабинета Начелника општине,
  • од 2012. до 28.11.2016. године, Шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту,
  • од 29.11.2016. до 26.02.2017.године  вршилац дужности Начелника Одјељења за општу управу,
  • од 27.02.2017.године Начелник Одјељења за општу управу

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

Одјељење за општу управу извршава и обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката који се односе на дјелокруг рада одјељења.
Одјељење обавља стручне и управне послове из надлежности Општинске управе који се односе на: нормативно-правне послове, пружање правне помоћи, управно рјешавање у области грађанских стања, послове управљања људским ресурсима, рад и радне односе запослених, обезбјеђење примјене Закона о слободи приступа информацијама, послове пријемне канцеларије- писарнице, овјеру потписа, преписа и рукописа, вођење матичних књига и издавање извода из истих, послове архиве, административне и стручне послове за мјесне заједнице, вођење регистра и персоналне евиденције запослених и вођење централног бирачког списка.
У одјељењу се обављају послови из области борачко- инвалидске заштите, заштите цивилних жртава рата и жртава ратне тортуре и послови војне евиденције.
Одјељење је надлежно за послове одржавања информационог система и рачунарске опреме у функционалном стању, за праћење и усавршавање програмских рјешења, пружање помоћ и вршење обуке свих запослених када је у питању информациони систем.
У оквиру одјељења врши се набавка канцеларијског и другог материјала и опреме за потребе Oпштинске управе.
Одјељење обезбјеђује одржавање службених возила и организује превоз истим, као и обављање других техничких и помоћних послова за потребе Oпштинске управе.
Сходно Одлуци Начелника општине, о радном времену запослених у Oпштинској управи, а путем информационог система контроле радног времена, у одјељењу се води евиденција о присутности запослених на послу, о чему се сачињавају свакодневни извјештаји.
Одјељење доноси управна рјешења из своје надлежности у првом степену и обавља друге послове складу са законом и другим прописима.

ОПИС ПОСЛОВА НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Руководи радом одјељења, планира и организује рад у одјељењу, представља одјељење у границама овлашћења и одговоран је за стручно, ефикасно и благовремено извршавање послова из надлежности одјељења.
Контролише и усмјерава рад службеника и о извршавању послова и стању у одјељењу извјештава Начелника општине.
Сарађује са организационим јединицама Oпштинске управе као и са другим органима и институцијама у границама својих овлашћења.
Обезбјеђује беспрекоран рад пријемне канцеларије (шалтер сале), пружање правне помоћи странкама и извршавање свих послова из области борачко-инвалидске заштите, заштиите цивилних жртава рата и жртава ратне тортуре.
Организује обављање послова из области рада и радних односа, а обавља послове из области управљања људским ресурсима који се односе на:
– реализацију стратешких циљева општинске управе у управљању људским ресурсима,
– припрему приједлога плана запошљавања,
– стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата,
– анализу потреба за обуком и стручним усавршавањем,
– припрему приједлога годишњег плана стручног оспособљавања и усавршавања службеника и приједлога финансијског плана за извршавање годишњег плана стручног оспособљавања и усавршавања,
– организацију стручног и способљавања и усавршавања службеника и процјену ефеката спроведених обука,
– анализу организације и систематизације радних мјеста у општинској управи,
– организацију и анализу резултата и праћење ефеката оцјењивања службеника.
– анализу и праћење учинака рада службеника, планирање рада и извјештавање о раду и
– успостављање механизама и праћење ефеката мотивација за рад и задржавање службеника,
– остале послове од значаја за напредовање службеника.
Одговоран је за правилно функционисање информационог система и за његово унапређивање у складу са савременим достигнућима у овој области, као и за послове одржавања, обезбјеђења и заједничке послове.
Свакодневно прати законе и друге прописе везане за опис послова из дјелокруга рада одјељења.
Доноси одлуке у управном поступку у првом степену из дјелокруга рада одјељења.
Учествује у коначном креирању свих аката које одјељење израђује, као и у креирању аката за потребе Начелника општине.
Организује израду и умножавање одлука, рјешења, извјештаја, информација, одговора на одборничка питања и других аката из дјелокруга рада одјељења, за сједнице Скупштине општине и радна тијела Скупштине и за више нивое законодавне и извршне власти, и одговоран је за достављање истих у прописаним роковима.
Учествује у успостављању система финансијског управљања и контроле и стално координира на активностима развоја истог, у дијелу који се односи на дјелокруг рада одјељења. Такође, активно учествује у изради стратегије управљања ризиком, као и у припреми планова за отклањање недостатака у интерним контролама, полугодишњих и годишњих извјештаја о финансијском управљању и контроли, а све из дјелокруга рада одјељења и одговоран је за истинитост и вјеродостојност презентованих података и информација у свим документима који се односе на финансијско управљање и контролу.
Одговоран је за законитост рада одјељења, послова и радних задатака из дјелокруга рада одјељења и сноси пуну материјалну и кривичну одговорност за евентуалне посљедице непоштовања прописа, односно непровођења и неодговарајућег и неблаговременог провођења закона и прописа из дјелокруга рада одјељења.
У случају одсутности или спречености да обавља своје послове, овлашћује службеника који ће га замјењивати за вријеме одсутности.
Обавља и друге послове по налогу Начелника општине и за свој рад је одговоран Начелнику општине.