Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције


placeholder image

БИОГРАФИЈА

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

Одјељење обезбјеђује извршење закона и извршава законе и друге прописе из надлежности инспекцијског надзора, тржишне инспекције, инспекције за храну, санитарне инспекције, ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције, шумарске и ловне инспекције, урбанистичко-грађевинске инспекције, водне инспекције, инспекције за друмски саобраћај, еколошке инспекције и инспекције рада.
Обезбјеђује примјену закона и других прописа из области комуналних и других дјелатности из дјелокруга рада комуналне полиције.
Доноси управна рјешења у првом степену из надлежности инспекцијских послова и комуналне полиције.

ОПИС ПОСЛОВА НАЧЕЛНИКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Начелник одјељења руководи oдјељењем, планира, организује и усмјерава рад oдјељења, представља oдјељење у границама овлашћења. Одговоран је за примјену и извршавање закона и других прописа и за рационално и благовремено извршавање послова из надлежности одјељења.
Прати и информише Начелника oпштине о стању инспекцијских послова и послова комуналне полиције.
Сачињава програм рада и мјесечне планове рада из дјелокруга рада сваког појединог инспектора и комуналног полицајца и исте предлаже Начелнику општине.
Израђује извјештаје и информације за потребе Начелника општине, сарађује са Републичком управом за инспекцијске послове и обезбјеђује инспекцијски надзор за области за које општина нема властити инспекцијски надзор.
Одговоран је за инспекцијски надзор на подручју општине. У случају одсутности или спријечености да обавља послове из своје надлежности начелник одјељења овлашћује инспектора који ће га замјењивати за вријеме његове одсутности.
Одговоран је за свакодневно праћење закона и других прописа везаних за опис послова из дјелокруга рада одјељења.
Организује израду и умножавање одлука, рјешења, извјештаја, информација, одговора на одборничка питања и других аката из дјелокруга рада одјељења, за сједнице Скупштине општине и радна тијела Скупштине и за више нивое законодавне и извршне власти, и одговоран је за достављање истих у прописаним роковима.
Учествује у успостављању система финансијског управљања и контроле и стално координира на активностима развоја истог, у дијелу који се односи на дјелокруг рада одјељења. Такође, активно учествује у изради стратегије управљања ризиком, као и у припреми планова за отклањање недостатака у интерним контролама, полугодишњих и годишњих извјештаја о финансијском управљању и контроли, а све из дјелокруга рада одјељења и одговоран је за истинитост и вјеродостојност презентованих података и информација у свим документима који се односе на финансијско управљање и контролу.
Одговоран је за законитост рада одјељења, послова и радних задатака из дјелокруга рада одјељења и сноси пуну материјалну и кривичну одговорност за евентуалне посљедице непоштовања прописа, односно непровођења и неодговарајућег и неблаговременог провођења закона и прописа из дјелокруга рада одјељења.
Обавља и друге послове по налогу Начелника oпштине. За свој рад одговоран је Начелнику oпштине.