+387 53 610 116

Огласи и обавјештења

Јавни позив за финансирање  у области спорта и физичке културе из Буџета општине Брод за 2023. годину

Аутор: Nenad Precanica | Ажурирано: 16 Januara, 2023 у 14:13

Број: 02/661-3/23

Датум: 16.01.2023. године

На основу члана 6. Одлуке о критеријумима, условима и начину финансирања  у области спорта и физичке културе на подручју општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број: 13/22), Начелник општине Брод расписује:

Ј А В Н И   П О З И В

за финансирање  у области спорта и физичке културе

из Буџета општине Брод за 2023. годину

I

(1) Расписује се јавни позив за расподјелу средстава из Буџета општине Брод, спортским организацијама које су регистроване као удружења грађана (клубови) која доприносе развоју спорта и физичке културе, са сједиштем на подручју општине Брод.

(2) Висина средстава која се расподјељују овим јавним позивом из Буџета општине Брод  износе 210.000,00 КМ.

(3) Спортске организације које су  предложиле свој програм за суфинансирање дужне су да исти  реализују на подручју општине Брод, до краја календарске године за коју су планирана средства.

II

(1) Суфинансирање програмских активности односe се на следеће трошкове:

– организацију спортских манифестација,

– накнаде по основу ангажовања спортских стручњака који учествују у реализацији

   програма (тренери);

– суфинансирање трошкова организације такмичења;

– таксе и други трошкови службених лица;

– трошкови стручне едукације;

– котизације и чланарине;

– трошкови израде завршног рачуна спортских организација;

– трошкови пререгистрације спортских организација у судском регистру, и у регистру које води Министарство породице, омладине и спорта,

– трошкови исхране спортиста;

– трошкови медицинског особља, снимања такмичења те други трошкови неопходни за организацију домаћих утакмица у складу са пропозицијама такмичења,

– трошкови љекарских прегледа спортиста;

– трошкови осигурања спортиста и лица која обављају стручне послове у спорту у износима прописаним у Закону о спорту;

– трошкови регистрације и пререгистрације спортиста;

– трошкови набавке опреме за спортисте;

– трошкови набавке спортских реквизита и опреме за одржавање спортских терена;

– трошкови путовања и дневница за спортисте;

– трошкови организације превоза на такмичења;

– трошкови горива и мазива;

– трошкови закупа спортских објеката;

– услуге одржавања хигијене у спортским објектима и набавка средстава за чишћење;

– трошкови комуналних услуга;

– трошкови електричне енергије;

– остали трошкови неопходни за реализацију програма (маркетинг, штампање плаката,

   канцеларијски материјал).

(2) Средства додијељена спортским удружењима (клубовима) из буџета општине Брод не могу бити утрошена за сљедеће намјене:

– покривање губитака;

– отплата рата по основу закључених уговора (лизинг, кредит);

– затезне камате и казне, осим казни надлежног Савеза.

III

(1) Спортске организације са подручја општине Брод које се пријаве на Јавни позив за финансирање својих програмских активности дужне су да приложе сљедећу документацију:

  • испуњен и потписан пријавни образац овјерен печатом подносиоца (Образац бр. 1),
  • испуњен и потписан образац- Програм рада и финансијски план за текућу годину (Образац бр. 2),
  • Рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија),
  • увјерење о пореској регистрацији – ЈИБ (копија),
  • уговор са банком с наведеним трансакционим рачуном (копија),
  • до 31.03. текуће године достави годишњи биланс стања и биланс успјеха за претходну годину овјерен од стране Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге.

IV

 (1) Пријаве пристигле на овај јавни позив у складу са Одлуком о критеријумима, условима и начину финансирања у области спорта и физичке културе на подручју Општине Брод (”Службени гласник општине Брод“, број: 13/22) разматраће и вредновати  Комисија за бодовање и расподјелу средстава намјењених за спорт и физичку културу (у даљем тексту Комисија) коју Рјешењем именује Начелник општине Брод.

(2) Приједлог ранг листе  о расподјели средстава објављује се на званичној интернет страници и огласној табли  општине Брод, у року од 15 дана од дана истека рока из Јавног позива за доставу захтјева за додјељивање средстава.

(3) Учесници Jавног пoзива имају право приговора на приједлог ранг листе о расподјели средстава у року од 8 дана од дана објављивања приједлога ранг листе о расподјели средстава. Приговор се подноси Начелнику општине Брод у писаној форми, у пријемну канцеларију Општинске управе, лично или путем поште.

(4) Коначан Закључак о расподјели средстава доноси Начелник Општине у року од 8 дана од дана истека рока за подношење приговора. Закључак о расподјели средстава се такође објављује на огласној табли и званичној интернет страници општине Брод, и доставља у писаној форми сваком апликанту појединачно.

V

Пријаве се са свом потребном документацијом у затвореним ковертама, могу доставити лично у шалтер салу општине Брод, или путем поште, на адресу: Општина Брод, ул. Светог Саве 17,  74 450 Брод, са назнаком „Пријава на  Јавни позив за финансирање у области спорта и физичке културе из буџета општине Брод за 2023. годину– не отварај“.

VI

(1) Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли општинске управе Брод, и на web страници општине Брод: https://opstina-brod.net.

VII

(1) Сви потребни обрасци могу се преузети у згради Општинске управе – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, или на адреси званичне интернет странице Општине Брод https://opstina-brod.net.

VIII

(1) Oдобрена средства ће бити исплаћена у складу са расположивим средствима у буџету општине Брод за 2023. годину, односно у складу са пуњењем и извршењем буџета.

IX

 (1) За све  додатне информације везане за oвaj Jавни позив можете се обратити Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности (канцеларија бр.17),  путем телефона: 053/610-013, или путем  мејла на адресу: vidicv@opstina-brod.net .

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                         Зоран Видић

Приступ Јавном конкурсу за предсједнике/замјенике бирачких одбора

У одјељку о овогодишњим локалним Изборима, објављени су линкови за приступ Јавном…

17.06.2024 11:32

Продужен рок за резервну листу чланова бирачких одбора/мобилних тимова

У одјељку о овогодишњим локалним Изборима, објављена је Одлука о…

14.06.2024 10:34

Позив компанијама за учешће у пројекту “Диjаспора инвест”

Агенција САД за међународни развој (United States Agency for International…

07.06.2024 13:04

Захтјев за еколошку дозволу

За производни објекат – складиште у оквиру пословног комплекса кланице…

31.05.2024 09:25

Одлука о именовању Савјетодавног одбора грађана општине Брод

На основну члана 59. Закона о самоуправи (“Службени гласник РС”,…

30.05.2024 10:36