+387 53 610 116

Огласи и обавјештења

Јавни позив за финансирање програма и пројеката удружења грађана – НВО организација за 2023. годину

Аутор: Nenad Precanica | Ажурирано: 16 Januara, 2023 у 14:14

Број: 02/041-2/23

Датум: 16.01.2023. године

На основу члана 5. Одлуке о финансирању програма и пројеката удружења грађана – НВО организација („Службени гласник општине Брод“, број:10/22), Начелник општине Брод расписује:

Ј А В Н И   П О З И В

за финансирање програма и пројеката

удружења грађана-НВО организација за 2023. годину

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

(1) Предмет Јавног позива је расподјела финансијских средстава из буџета општине Брод у 2023. години невладиним организацијама  за подршку њиховим  програмима и  пројектима који се реализују у приоритетним областима у складу са развојним циљевима општине Брод.

(2) Општина Брод позива све невладине организације (НВО) са подручја општине Брод да доставе своје програме и приједлоге пројеката из сљедећих приоритетних области: култура, наука, лица са посебним потребама, омладину, развој цивилног друштва, заштиту животне средине, туризам, равноправност полова, волонтеризам и остале активности које доприносе побољшању и промовисању Општине Брод.

II ПРАВО УЧЕШЋА

(1) Удружења грађана—НВО организације које су:

 • Основани и регистровани у БиХ а имају сједиште на подручју општине Брод,
 • Аплицирали са програмима и пројектима чије се активности реализују на подручју општине Брод,
 • Аплицирали са програмима и пројектима намијењеним грађанима општине Брод,
 • Не обављају активности у име политичких партија,
 • Имају активан трансакциони рачун у банци,
 • Доставиле извјештај о утрошку средстава додјељених из буџета општине Брод у претходној години, ако су били финансирани из буџета општине,
 • Послују на непрофитној основи.

III ВИСИНА СРЕДСТАВА

(1) Висина средстава која се расподјељују овим јавним позивом из Буџета општине Брод  износе 78.000,00 КМ.

IV ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

(1) Удружења која су  предложила свој програм или  пројекат за суфинансирање дужна су да исти  реализују на подручју општине Брод, до краја календарске године за коју су планирана средства.

V ОЦЈЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

(1) Пријаве пристигле на овај јавни позив у складу са Одлуком о финансирању  програма и пројеката удружења грађана – НВО организација (”Службени гласник општине Брод“, број: 10/22) разматраће и вредновати  Комисија за бодовање и расподјелу средстава (у даљем тексту Комисија) коју Рјешењем именује Начелник општине Брод.

(2) Приједлог ранг листе  о расподјели средстава објављује се на званичној интернет страници и огласној табли општине Брод, у року од 15 дана од дана истека рока из Јавног позива за доставу захтјева за додјељивање средстава.

(3) Учесници Jавног пoзива имају право приговора на приједлог ранг листе о расподјели средстава у року од 8 дана од дана објављивања приједлога ранг листе о расподјели средстава. Приговор се подноси Начелнику општине Брод у писаној форми, у пријемну канцеларију Општинске управе лично или путем поште.

(4) Коначан Закључак о расподјели средстава доноси Начелник Општине у року од 8 дана од дана истека рока за подношење приговора. Закључак о расподјели средстава се такође објављује на огласној табли и званичној интернет страници општине Брод, и доставља у писаној форми сваком апликанту појединачно

VI ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Приликом пријављивања на јавни позив, подносилац је дужан поред попуњеног пријавног обрасца доставити и додатну документацију, и то:

 • Основни подаци о предложеном пројекту,
 • Опис конкретног проблема,
 • Циљеви и подциљеви пројекта,
 • План активности,
 • Буџет,
 • Статут,
 • Рјешење о регистрацији код надлежног органа,
 • Увјерење о пореској регистрацији – ЈИБ,
 • Уговор са банком са наведеним трансакционим рачуном.

Пројекте треба доставити на:

VII ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

(1) Сви потрени обрасци могу се преузети у згради Општинске управе – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, или на адреси званичне интернет странице Општине Брод https://opstina-brod.net.

VIII ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

(1) Пријаве се са свом потребном документацијом у затвореним ковертама, могу доставити лично у шалтер салу општине Брод, или путем поште, на адресу: Општина Брод, ул. Светог Саве 17,  74 450 Брод, са назнаком „ Пријава на  Јавни позив за финансирање програма и пројеката удружења грађана-НВО организација у 2023. години“.

(2) Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли општинске управе Брод, и на web страници општине Брод: https://opstina-brod.net.

IX ИСПЛАТА СРЕДСТАВА

(1) Oдобрена средства ће бити исплаћена у складу са расположивим средствима у буџету општине Брод за 2023. годину, односно у складу са пуњењем и извршењем буџета.

X ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

(1) За све  додатне информације везане за oвaj Jавни позив можете се обратити Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности (канцеларија бр.17), путем телефона: 053/610-013, или путем  мејла на адресу: vidicv@opstina-brod.net .

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                         Зоран Видић

Планирани прекид у испоруци електричне енергије 25.6.2024. – Ул. Светог Саве

Обавјештавамо грађане да су, дана 25.6.2024. г. планирани радови на…

24.06.2024 08:28

Јавни оглас о продаји непокретности путем лицитације

Начелник општине расписује Јавни оглас о продаји непокретности означене као…

24.06.2024 07:18

Планирани прекид у испоруци електричне енергије 26.6.2024. – Сијековац и Г. Мочила

Обавјештавамо грађане да су, дана 26.6.2024. г. планирани радови на…

23.06.2024 13:53

Приступ Јавном конкурсу за предсједнике/замјенике бирачких одбора

У одјељку о овогодишњим локалним Изборима, објављени су линкови за приступ Јавном…

17.06.2024 11:32

Продужен рок за резервну листу чланова бирачких одбора/мобилних тимова

У одјељку о овогодишњим локалним Изборима, објављена је Одлука о…

14.06.2024 10:34