+387 53 610 116

Огласи и обавјештења

Јавни позив за финансирање спорта и физичке културе

Аутор: Nenad Precanica | Ажурирано: 7 Februara, 2022 у 11:00

На основу чланова 3., 4., 5., 6. и 7. Правилника о критеријумима, условима и начину финансирања у области спорта и физичке културе на подручју Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“ Број: 12/21), Начелник општине Брод расписује:

Ј А В Н И   П О З И В

за финансирање  у области спорта и физичке културе

из Буџета општине Брод за 2022. годину

I

(1) Расписује се јавни позив за расподјелу средстава из Буџета општине Брод, спортским организацијама које су регистроване као удружења грађана (клубови) која доприносе развоју спорта, са сједиштем на подручју општине Брод те основне и средња школа  чије је сједиште на подручју Општине Брод, уз услов да задовољавају критеријуме предвиђене Правилником о критеријумима, условима и начину финансирања у области спорта и физичке културе на подручју Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“ Број: 12/21), и овим Јавним позивом.

(2) Висина средстава која се расподјељују овим јавним позивом из Буџета општине Брод  износе 180.000,00 КМ.

II

(1) Намјена средстава – расподјела буџетских средстава вршиће се за финансирање програмских активности спортских организација које се односе на сљедеће трошкове:

– организацију спортских манифестација,

– накнаде по основу ангажовања спортских стручњака који учествују у реализацији

   програма (тренери);

– суфинансирање трошкова организације такмичења;

– таксе и други трошкови службених лица;

– трошкови стручне едукације;

– котизације и чланарине;

– накнаде за израду завршног рачуна спортских организација;

– трошкови пререгистрације спортских организација у судском регистру и у регистру које води Министарство породице, омладине и спорта,

– трошкови исхране спортиста;

– трошкови медицинског особља, снимања такмичења те други трошкови неопходни за организацију домаћих утакмица у складу са пропозицијама такмичења,

– трошкови љекарских прегледа спортиста;

– трошкови осигурања спортиста и лица која обављају стручне послове у спорту у износима прописаним у Закону о спорту;

– трошкови регистрације и пререгистрације играча;

– трошкови набавке опреме за играче;

– трошкови набавке спортских реквизита и опреме за одржавање спортских терена;

– трошкови путовања и дневница;

– трошкови превоза;

– трошкови горива и мазива;

– трошкови закупа спортских објеката;

– услуге одржавања хигијене у спортским објектима и набавка средстава за чишћење;

– трошкови комуналних услуга;

– трошкови електричне енергије;

– остали трошкови неопходни за реализацију програма (маркетинг, штампање плаката,

   канцеларијски материјал).

III

(1) Расподјела средстава за финансирање програмских активности спортских организација вршиће се према следећим критеријумима:

 1. на основу припадности спортске организације олимпијским

      односно неолимпијским спортовима ,

 • ранг такмичења и остварени спортски резултати екипа и појединаца на   

такмичењима у протеклој такмичарској сезони,

 • број такмичарских екипа у редовном систему такмичења подразумјева бодовање  

категорија у спортској организацији који су у систему такмичења матичног

спортског савеза,

 • развијеност-масовност спорта,
 • организација спортских манифестација.

IV

(1) Спортске организације са подручја општине Брод које се пријаве на Јавни позив за финансирање својих програмских активности дужне су да приложе сљедећу документацију:

 • испуњен и потписан пријавни образац овјерен печатом подносиоца (Образац бр. 1),
 • испуњен и потписан образац- Програм рада и финансијски план за текућу годину (Образац бр. 2),
 • наративни и финансијски извјештај за претходну годину (Образац бр. 3),
 • Рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија),
 • увјерење о пореској регистрацији – ЈИБ (копија),
 • уговор са банком с наведеним трансакционом рачуном (копија).

(2) Спортске организације која се пријављују на Јавни позив дужна су у сврху бодовања по основу доле наведених критеријума  доставити  додатну документацију и то:

 1. По основу критеријума “Ранг такмичења и остварени спортски  резултати у протеклој такмичарској сезони“ дужне су доставити доказе, и то:
  1. записник са такмичења,
  1. званични билтен/извјештај са такмичења, или
  1. извод са веб странице матичног спортског савеза или међународне матичне  спортске асоцијације,

4.  извод из евиденције или други акт којим се доказује да је спортиста био   

члан спортске организације   носиоца програма у вријеме испуњавања услова.

 • По основу критеријума “Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења“ дужне су доставити потврду/увјерење матичног спортског савеза Републике Српске или БиХ да спортска организација има категорије сениори, јуниори, кадети и пионири у женској/ мушкој конкуренцији у неком од редовних нивоа такмичења наведених савеза.
 • Испуњености услова „Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења“ могу се доказати и:
  • записником са такмичења,
  • званичним билтеном/извјештајем са такмичења, или
  • изводом са веб странице матичног спортског савеза или међународне матичне спортске асоцијације.
 • По основу критеријума „Организација спортских манифестација“ спортске организације су  дужне  доставити званични билтен/извјештај о одржаном такмичењу или манифестацији којег су били организатори или технички организатори, а у којем обавезно стоји:
  • назначен број земаља учесника одржаног такмичења или манифестације,
  • програм спортске манифестације са садржајем, трошковима, временом одржавања, циљем и учесницима.

(3) Спортске организације дужне су да доставе комплетну документацију наведену у ставу 1. овог члана, а додатну документацију из става 2. у сврху бодовања спортске организације су дужне доставити  ако испуњавају услове одређеног критеријума бодовања.

V

 (1) Пријаве пристигле на овај јавни позив у складу са Правилником о критеријумима, условима и начину финансирања у области спорта и физичке културе на подручју Општине Брод (”Служени гласник општине Брод“, број: 12/21) разматраће и вредновати  Комисија за бодовање и расподјелу средстава намјењених за спорт и физичку културу (у даљем тексту Комисија) коју Рјешењем именује Начелник општине Брод.

(2) Приједлог ранг листе  о расподјели средстава објављује се на интернет страници општине Брод, у складу са чланом 2. и 3. Правилника о критеријумима, условима и начину финансирања у области спорта и физичке културе на подручју Општине Брод, док коначан Закључак о расподјели средстава доноси Начелник општине Брод.

VI

Пријаве се са свом потребном документацијом у затвореним ковертама, могу доставити лично у шалтер салу општине Брод, или путем поште, на адресу: Општина Брод, ул. Светог Саве 17,  74 450 Брод, са назнаком „ Пријава на  Јавни позив за финансирање у области спорта и физичке културе из буџета општине Брод за 2022. годину– не отварај“.

VII

(1) Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли општинске управе Брод, и на web страници општине Брод: https://opstina-brod.net.

VIII

(1) Сви потрени обрасци могу се преузети у згради Општинске управе – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, или на адреси званичне интернет странице Општине Брод https://opstina-brod.net/ИСПОД ОВОГ ТЕКСТА/

IX

(1) Oдобрена средства ће бити исплаћена у складу са расположивим средствима у буџету општине Брод за 2022. годину, односно у складу са пуњењем и извршењем буџета.

X

(1) За све  додатне информације везане за oвaj Jавни позив можете се обратити Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности (канцеларија бр.17), путем телефона: 053/610-013, или путем  мејла на адресу: vidicv@opstina-brod.net .

Број: 02/661-3/22

Датум: 12.01.2022. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                         Зоран Видић

Образац бр. 1- Пријавни образац за спортске клубове

Образац бр. 2 - Програм рада и финансијски план

Образац бр. 3 - Наративни и финансијски извјештај за претходну годину

Обавјештење удружењима и невладиним организацијама општине Брод за доставу података

Молимо све невладине организације и удружења грађана да до 13.10.2023.…

29.09.2023 12:30

Планирани прекид у испоруци електричне енергије 28.9.2023. г. за СИЈЕКОВАЦ

Обавјештавамо грађане да су, дана 28.9.2023. г. планирани радови на…

26.09.2023 06:13

Планирани прекид у испоруци електричне енергије 29.9.2023. г. Семафор, Видовданска и Краља П. I Ослободиоца

Обавјештавамо грађане да су, дана 29.9.2023. г. планирани радови на…

25.09.2023 07:24

Javni poziv Ministarstvaprivrede i preduzetništva za digitalnu transformaciju

Za mala i srednja preduzeća za: digitalnu transformaciju, tehničke inovacije,…

25.09.2023 07:19