+387 53 610 116

Огласи и обавјештења

Јавни оглас за именовање два члана Општинске изборне комисије

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 9 Novembra, 2023 у 12:01

На основу члана 2.12. став (5) Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 и 67/22), члана 7. став (1) тачка а) Упутства о утврђивању квалификација, броја, именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 67/21, 73/21 и 13/22), члана 41. став (1) тачка 40. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 1. Одлуке о објављивању Јавног огласа за именовање два члана Општинске изборне комисије Брод и утврђивање критерија („Службени гласник општине Брод“, број 10/23) Скупштина општине Брод , р а с п и с у ј е

Јавни оглас за именовање два члана Општинске изборне комисије

I – Расписује се Јавни оглас за именовање два члана Општинске изборне комисије Брод.

II Надлежност Општинске изборне комисије регулисана је Изборним законом БиХ, Изборним законом Републике Српске и подзаконским прописима из области изборног законодавства.

III – Мандат

1. Мандат члана Општинске изборне комисије траје седам година и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије БиХ на рјешење Скупштине општине Брод о именовању чланова Општинске изборне комисије.

2. Члан Општинске изборне комисије не заснива радни однос.

3. Члан Општинске изборне комисије има права на мјесечну накнаду у складу са Законом и Одлуком о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у БиХ.

IV – Општи и посебни услови које кандидат треба да испуњава:

Општи услови:

1. да има право гласа,

2. да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у провођењу избора.

Посебни услови:

            1. да има пребивалиште на подручју општине Брод,

2. да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет болоњског система студирања са најмање 180 ЕТЦС бодова и

3. да посједује искуство у провођењу избора.

- Под искуством  у провођењу избора подразумјева се:

            1. чланство у изборној комисији и

            2. чланство у бирачком одбору на изборима обухваћеним изборним законом БиХ.

            Изузетно од подтачке 2. Посебних услова, члан изборне комисије може бити лице које има завршену вишу школу, односно VI степен стручне спреме, ако се ради о поновном избору (реименовању), односно ако је потребно испоштовати одредбе члана 2.14 став 1. Изборног закона БиХ.

Састав изборне комисије треба да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући остале, водећи рачуна о посљедњем попису становништва проведеном на државном нивоу.

У саставу изборне комисије настојаће обезбиједити заступљеност полова у складу са Законом о равноправности полова у Босни и Херцеговини, осим ако се изборна комисија састоји од три члана када равноправна заступљеност  постоји у случају када је један од полова заступљен са 1/3 од укупног броја чланова.

V – Сукоб интереса

            1. У смислу одредбе члана 2.3 Изборног закона БиХ за члана изборне комисије не може бити именовано лице:

            а) које се не може кандидовати у смислу одредби чл.1.6, 1.7. и 1.7а Изборног закона БиХ,

            б) које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора),

            в) које је носилац изборног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона БиХ,

            г) које је кандидат за изборе за било који ниво власти,

            д) којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборног закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правосанжности одлуке.

            2. За члана изборне комисије не може бити именовано лице које обавља извршну функцију, како је утврђено одредбом члана 1.8. став (6) Изборног закона БиХ, oдносно лице које је на дужност именовао Савјет министара БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада Републике Српске, кантонална влада и општинско вијеће, односно скупштина општине.

            3. Члан изборне комисије не може бити заступник, односно пуномоћник политичког субјекта који учествује на изборима, нити лице које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуже.

            4. Члан изборне комисије може бити предсједник или судија редовног суда, секретар скупштине општине, односно града, лица професионално запослена у општинским, односно градским органима управе и друга лица, ако испуњавају услове одређене чланом 2.2 Изборног закона БиХ, а немају сметњи из члана 2.3 Изборног закона БиХ.

VI – Потребна документа

            Пријава на јавни оглас садржи пријавни образац са контакт подацима подносиоца пријаве, листом достављених докумената и својеручним потписом пријаве, као и документе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији и то:

            1. краћу биографију,

            2. овјерену диплому о стеченој стручној спреми,

            3. образац ПБА-3 о пребивалишту, (не старији од 3 мјесеца),

            4. доказ о посједовању искуства у провођењу избора (доказ о посједовању изборног искуства мора садржавати податке о називу изборне комисије и мандатном периоду, односно врсти и години избора и називу бирачкког мјеста, у којем је кандидат био члан бирачког одбора и обављао ту дужност),

            5. доказ о научном звању и/или положеном правосудном испиту и/или носиоцу правосудне функције и/или присуству обукама у организацији Централне изборне комисије БиХ, (чланом 10. став (7) тачка а) Упутства, прописано је додатно бодовање по основу стручне спреме кандидата који су правни стручњаци са искуством у провођењу избора и/или изборни стручњаци),

            6. својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву о националном изјашњењу кандидата са посљедњег пописа становништва Босне и Херцеговине,

7. својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву кандидата о непостојању сметњи из члана 2.3. Изборног закона БиХ (изјава се подноси на прописаном обрасцу од стране Централне изборне комисије БиХ),

8. својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву кандидата да не обавља извршну функцију како је то утврђено одредбама члана 1.8. став (6) Изборног закона БиХ,

9. својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву кандидата да није лице обухваћено чланом 2.12. став (7) Изборног закона БиХ.

Документи који буду достављени уз пријаву неће се враћати кандидату.

VII – Рок и начин подношења пријава

            1. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања Јавног огласа у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном листу „Глас Српске“ и службеној интернет страници општине Брод www.opstina-brod.net.

2. Ако Јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања Јавног огласа у једном од јавних гласила наведених у подтачки 1.ове тачке, изузиумајући службену интернет страницу општине Брод.

            3.Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

            4. Са кандидатаима који буду испуњавали услове Јавног огласа, Комисија за провођење поступка по Јавном огласу за именовање два члана Општинске изборне комисије Брод, обавиће интервју. Конкурсна комисија је обавезна доставити писани позив за интервју кандидатима најкасније три дана прије одржавања интервјуа, а позив се доставља препорученом поштом, e-mailom или путем телефакс апарата.

            5. Централна изборна комисија БиХ сачинила је листу питања за интервју кандидата из четири различите области из изборног законодавства и изборног процеса, а листа питања без одговора, доступна је на интернет страници Централне изборне комисије БиХ www.izbori.ba.

            6.  Пријаве кандидата на Јавни оглас могу се доставити лично путем протокола Општинске управе општине Брод или путем поште, на адресу Скупштина општине Брод, Ул. Светог Саве број 17, 74450 Брод, са назнаком „Комисија за провођење Јавног огласа за именовање два члана Општинске изборне комисије Брод“

Објављен први позив за додјелу средстава у оквиру пројекта сарадње микро и малих предузећа на пограничном подручју

Хрватска агенција за мало господарство, иновације и инвестиције (HAMAG-BICRO) објавила…

11.07.2024 13:24

Поновљени јавни оглас о продаји непокретности означене као к.п. број 2864

На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима…

11.07.2024 07:09

Обавјештење о запрашивању комараца на подручју општине Брод

Предузеће Дезинсекција д.о.о. Бијељина ће 10. и 11. јула вршити…

09.07.2024 09:09

Програм техничке помоћи малим и средњим предузећима са Западног Балкана за улазак на европска и глобална тржишта

Форум за инвестиције привредних комора Западног Балкана (WB6 CIF) позива…

08.07.2024 08:34

Позив привредним субјектима за подношење захтјева за подстицаје на повећање плата

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске позива све привредне субјекте…

08.07.2024 08:17