+387 53 610 116

Огласи и обавјештења

Јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод

Аутор: Nenad Precanica | Ажурирано: 11 Aprila, 2022 у 11:32

На основу члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), члана 9. Правилника о пријему у радни однос приправника у Општинској управи Општине Брод („Службени гласник општине Брод“, бр. 1/18 и 9/18), тачке IV Плана запошљавања у Општинску управу Општине Брод у 2022.години и тачке 2. Одлуке о пријему приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод, број 02/123-3/22 од 07.04.2022.године,  Начелник општине Брод, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод

I - Начелник општине Брод расписује јавни конкурс за пријем приправника са високим образовањем у радни однос у Општинску управу Општине Брод, на одређено вријеме, у трајању од једне године, по сљедећем:

а) приправници - дјеца погинулих бораца Војске Републике Српске:

1. Дипломирани економиста -                                            1 извршилац

б) остали приправници:

1. Дипломирани економиста  -                                           5 извршиоца

2. Дипломирани правник -                                                 1 извршилац

3. Дипломирани политиколог -                                          1 извршилац

4. Дипломирани просторни планер -                                 1 извршилац

5. Дипломирани инжењер саобраћаја -                             1 извршилац

6. Дипломирани социјални радник -                                  1 извршилац

7. Дипломирани професор разредне наставе -                 1 извршилац

8. Дипломирани ликовни умјетник -                                 1 извршилац

9. Дипломирани менаџер безбједности -                          1 извршилац

10. Дипломирани инжењер пољопривреде -                    3 извршиоца

11. Дипломирани оптометриста -                                      1 извршилац

12. Струковна медицинска сестра -                                   1 извршилац

13. Струковни васпитач за традиционалне игре -            1 извршилац

II - Опис послова

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла.

 Приправник је лице које први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања.

Приправници ће се оспособљавати по Програму стручне обуке приправника („Службени гласник општине Брод“, број 5/18).

Приправнички стаж за приправнике са високим образовањем стеченим на студијама првог циклуса или еквивалентом траје годину дана.

III - Општи услови за пријем у радни однос

  1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
  2. да је старије од 18 година,
  3. да има општу здравствену способност,
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,
  6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи и
  7. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом  - члан IX  став 1. Устава БиХ.

IV - Посебни услови   

а) За позицију под I-a, редни број 1:

- Први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

б) За позицију под I-б, редни број 1:

- Први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент -

  4 извршиоца и

- Први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова - 1 извршилац,

в) За позицију под I-б, редни бројеви 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9:

- Први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

г) За позицију под I-б, редни број 10:

- Први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент -

  2 извршиоца и

- Први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова - 1 извршилац,

д) За позицију под I-б, редни бројеви 11, 12. и 13:

- Први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова.

V - Потребна документа

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу- Пријава на јавни конкурс. Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјава да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX  став 1. Устава БиХ,

2) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

4) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима једнице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

- фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,

- изјаву да није обавио приправнички стаж у траженом степену и врсти стручне спреме,

- увјерење Завода за запошљавање Републике Српске, да се кандидат води у евиденцији за активно тражење посла.

(3) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, Конкурсна комисија ће обавити усмени интервју.

О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

(4) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оргиналу или овјереној фотокопији, овјерену изјаву о испуњености услова из тачке V став 1. подтачка 1, 3. и 4. јавног конкурса, као и увјерење о општој здравственој способности.

(5) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 4. ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 4. ове тачке.

VI - Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања јавног конкурса. У случају да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“.

            Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу: „Општина Брод, Улица Светог Саве бр.17, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме, у Општинску управу Општине Брод.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

            За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Биљана Рељић, контакт телефон 053/610-169.

                                                                                                           Начелник општине

                                                                                                                 Зоран Видић

Број: 02/123-4/22                                                                 

Датум: 08.04.2022.године

Брод                                                                    

Планирани прекид у испоруци електричне енергије 25.6.2024. – Ул. Светог Саве

Обавјештавамо грађане да су, дана 25.6.2024. г. планирани радови на…

24.06.2024 08:28

Јавни оглас о продаји непокретности путем лицитације

Начелник општине расписује Јавни оглас о продаји непокретности означене као…

24.06.2024 07:18

Планирани прекид у испоруци електричне енергије 26.6.2024. – Сијековац и Г. Мочила

Обавјештавамо грађане да су, дана 26.6.2024. г. планирани радови на…

23.06.2024 13:53

Приступ Јавном конкурсу за предсједнике/замјенике бирачких одбора

У одјељку о овогодишњим локалним Изборима, објављени су линкови за приступ Јавном…

17.06.2024 11:32

Продужен рок за резервну листу чланова бирачких одбора/мобилних тимова

У одјељку о овогодишњим локалним Изборима, објављена је Одлука о…

14.06.2024 10:34