+387 53 610 116

Огласи и обавјештења

Јавни конкурс  за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години

Аутор: Nenad Precanica | Ажурирано: 16 Februara, 2022 у 08:51

Број: 02/563-1/22

Датум: 16.02.2022.године

На основу тачке XI Одлуке о допунским правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник општине Брод“, број 12/21) и Рјешења Начелника општине, број 02/563-1/22 од 11.02.2022.године, Комисија за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години 

I

Расписује се Јавни конкурс за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години, које ће бити реализовано у  ЗТЦ „Бања Кулаши“,  у периоду од  14.03.2022. до 24.03.2022.године.

II

На Јавни конкурс се могу пријавити:

1) породице погинулих бораца (ППБ) - корисници права на породичну инвалиднину,

2) корисници права на посебно мјесечно примање,

3) војни инвалиди - корисници права на личну инвалиднину (осим војних инвалида - ампутираца који могу остварити права по Правилнику о условима и начину остваривања права на продужену медицинску рехабилитацију путем Фонда здравственог осигурања Републике Српске)

4) демобилисани борци,

5) породице умрлих војних инвалида-корисници права на породичну инвалиднину и

6) супруге умрлих бораца од прве до четврте категорије.

Под условом:

а) да у 2019, 2020 и 2021.години нису користили бањско лијечење, по Програму Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и Програму Општине Брод и Oпштинске борачке организације Брод,

б) да у 2019, 2020. и 2021.години нису користили бањско лијечење, по прописима Фонда здравственог осигурања Републике Српске или неком другом основу,

в) да испуњавају услове из члана 3. Одлуке о допунским правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник општине  Брод“, број 12/21), односно да им мјесечна примања по члану породичног домаћинства нису већа од висине просјечне мјесечне плате након опорезивања (нето плата) исплаћене у Републици Српској, за посљедњи мјесец који је званично објавио Завод за статистику Републике Српске, подијели са бројем четири (четверочлана породица), (наведени услов се не односи на ППБ  и лица са тешким здравственим оболењем из реда борачких категорија).

III

На бањско лијечење и рехабилитацију биће упућено 30 корисника из реда борачких категорија.

Испуњеност услова, избор корисника, као и број корисника по категоријама, утврђује Комисија за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022. години, именована од стране Начелника општине Брод.

IV

Уз захтјев за бањско лијечење и рехабилитацију, подносилац захтјева је дужан приложити:

  1. Изјаву о заједничком домаћинству,

2. Доказ о личним примања подносиоца захтјева и свих чланова породичног домаћинства, (ако нема примања доставити увјерење о незапослености или други доказ којим се доказује незапосленост), (наведени доказ није потребан за ППБ),

3. Овјерену изјаву да у  2019, 2020. и 2021.години нису користили бањско лијечење, по прописима Фонда здравственог осигурања Републике Српске или неком другом основу (изјава се даје у шалтер сали општине) и

4. Налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањског лијечења и рехабилитације (не старији од три мјесеца).

Рјешење о утврђеном статусу борачке категорије, прибавиће Комисија по службеној дужности.

V

Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општине Брод, Општинске борачке организације Брод, интернет страници Општине Брод и Општинске борачке организације Брод и средствима јавног информисања  и остаје отворен  до 28.02.2022.године.

VI

Захтјев за бањско лијечење и рехабилитацију са потребном документацијом, предаје се лично у шалтер сали општине или путем поште, на адресу : “Општина Брод - Комисија за избор корисника за бањско лијечење и рехабилитацију”, са назнаком “Јавни конкурс за  избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију  у 2022.години“.

Непотпуне и неблаговремене захтјеве Комисија неће разматрати и као такве ће исте одбацити.

       Предсједник Комисије

                                                                                                               Зоран Видић

Захтјев за бањско лијечење и рехабилитацију

ПОЗИВ ФОНДА ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН ЗА ПРОЈЕКТЕ НВО-А

Обавјештавамо све заинтересоване да је објављен Шести позив за подношење…

04.12.2023 12:35

Закуп кућица у "ЗимзоБроду"

ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ и Општина Брод и организују…

28.11.2023 14:17

Термини јавне расправе за нацрте одлука о градском грађевинском земљишту

Обавјештавају се привредна друштва, привредници, заинтересована лица, грађани, научна и…

23.11.2023 11:20

Термини јавне расправе за нацрт одлуке о одвозу отпада

Обавјештавају се привредна друштва, привредници, заинтересована лица, грађани, научна и…

17.11.2023 13:08