+387 53 610 116

Огласи и обавјештења

Правилник о утврђивању услова и критеријума за остваривање права на додјелу пластеника на подручју општине Брод за 2022. годину

Аутор: Nenad Precanica | Ажурирано: 16 Februara, 2022 у 14:23

На осно­ву чла­на 59. став 1.  тачка 21. и чла­на 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 22. и 26. Закона о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09) и члана 90. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број: 7/17) Начелник општине Брод доноси

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2022. ГОДИНУ

I  Основне одредбе

Члан 1.

Овим Правилником прописују се услови које мора да испуњава физичко лицe за остваривање права на додјелу пластеника, потребну документацију и изјаве.

Члан 2.

Право на додјелу пластеника имају пољопривредна газдинства регистрована у АПИФ-у, демобилисани борци одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, породице погинулих бораца и ратни војни инвалиди (у даљем тексту борачке категорије), ратни заробљеници-логораши, цивилне жртве рата и жртве ратне тортуре које се баве пољопривредном производњом или имају услове за бављење пољопривредном производњом, у складу са  прописаним критеријумима  овог Правилника.

Члан 3.

Средства за подстицај у пољопривреди планирана су буџетом општине Брод за 2022. годину у  износу од 30.000,00 KM за пластенике 40 м2.

            У случају да општина Брод не изврши набавку пластеника, подносиоци захтјева остварују право на подстицај у новцу која ће бити уплаћена на текуће рачуне подносиоца захтјева.

 Право на подстицај за пластеник не могу остварити лица која су добила пластеник од општине Брод у 2020 и 2021. години.

II  Право учешћа

                                                                               Члан 4.

            Право на подстицај имају пољопривредна газдинства, борачке категорије, ратни заробљеници - логораши, цивилне жртве рата и жртве ратне тортуре које се баве пољопривредном производњом или имају услове за бављење пољопривредном производњом, а испуњавају следеће услове:

-  да имају пребивалиште на подручју општине Брод,

-  да посједују земљиште за пластеник или да члан породичног домаћинства посједује

    земљиште или земљиште у закупу,

-  да су регистровани код подручне јединице АПИФ-а или имају утврђен статус борачке

    категорије или имају утврђен статус ратног заробљеника-логораша или цивилне жртве

    рата, жртва ратне тортуре.

III  Потребна документација

                                                                                Члан 5.

                Обавезни документи:

-  попуњен захтјев,

-  копија личне карте,

-  копија текућег рачуна.

   Прилог документације по категоријама:

-  потврда из АПИФ-а,

-  копија рјешења о утврђеном статусу борачке категорије,

-   увјерење-потврда да је лице ратни заробљеник-логораш, цивилна жртва рата или

    жртва ратне тортуре,

-  изјава о заједничком домаћинству-кућна листа,

-   доказ о посједовању земљишта подносиоца захтјева или чланова породичног домаћинства

    или земљишта у закупу – фотокопија посједновног листа,

IV  Критеријуми за бодовање пољопривредних газдинства, борачких категорија,  ратних заробљеника- логораша, цивилних  жртвава рата и жртава ратне тортуре.

Члан 6.

            Критеријуми на основу којих се врши бодовање и рангирање пољопривредних газдинства, борачких категорија, ратних заробљеника- логораша, цивилних жртва рата и жртва ратне тортуре којa испуњавају прописане услове су:

            а) дужина војног ангажовања у рату, односно категорија борца,

            б) број чланова подносиоца захтјева,

            г) статус члана породице погинулог борца,

            д) статус ратног војног инвалида,

            е) старосна доб носиоца захтјева,

            ђ) статус-категорија подносиоца захтјева ( ратни заробљеници-логораши, цивилне жртве

                рата и жртве ратне тортуре).

Члан 7.

            По основу дужине војног ангажовања у рату, подносиоцу захтјева припада:

            а) борцу прве категорије .................................................................................. 15 бодова,

            б) борцу друге категорије ...............................................................................  13 бодова,

            в) борцу треће категорије ................................................................................ 11 бодова,

            г) борцу четврте категорије ............................................................................... 9 бодова,

            д) борцу пете категорије .................................................................................... 7 бодова,

            ђ) борцу шесте категорије .................................................................................. 5 бодова,

            е) борцу седме категорије .................................................................................. 3 бода.

Подносиоцу захтјева додају се бодови и за чланове породичног домаћинства - борце, сагласно одредби става 1. овог члана.

         Члан 8.

            По основу броја чланова подносиоцу захтјева припада по 5 бодова за сваког члана.

Члановима породичног домаћинства лица које подноси захтјев сматрају се: брачни друг, дјеца (рођена у браку или ван брака, усвојена, пасторчад), брачни другови дјеце, родитељи, родитељи брачног друга, браћа и сестре, унучад као и лица која је поднисилац захтјева дужан по закону да издржава или су та лица дужна њега да издржавају, а која заједно са њим трајно живе и станују.

Члан 9.

            Ако подносилац захтјева има статус члана породице погинулог борца, подносиоцу захтјева припада 20 бодова.

Члан 10.

            Ако подносилац захтјева има статус ратног војног инвалида, подносиоцу захтјева припада:

а) ратни војни инвалид од I до III категорије.........................................................9 бодова,

б) ратни војни инвалид од IV  до VII категорије ..................................................6 бодова,

в) ратни војни инвалид од VIII  до X категорије ...................................................3  бода.

Члан 11.

По основу старосне доби носиоца захтјева, подносиоцу припада:

а)  до 40 година старости подносиоцу припада................................................... 5 бодова,

б)  од 40-50 година старости подносиоцу припада.............................................. 3 бода,

в)  преко 50 година старости подносиоцу припада.............................................. 2 бода.

Члан 12.

По основу статуса-категорија подносиоца захтјева ( ратни заробљеници-логораши, цивилне жртве рата и жртве ратног терора)

а) статус подносиоца захтјева- ратни заробљеници-логораши..........................15 бодова,

б) статус подносиоца захтјева- цивилна жртва рата............................................15 бодова,

б) статус подносиоца захтјева- жртва ратне тортуре...........................................15 бодова

Члан 13.

            У приједлогу ранг-листе за свако лице исказује се број бодова по сваком критеријуму посебно, те укупан број бодова.

            Ако два или више лица имају исти број бодова и по сваком критеријуму посебно, на повољније мјесто ставља се лице које је дуже било војно ангажовано у рату за борачке категорије, а за друге категорије лице које је млађе.

V Послови комисије:                                     

                                                                              Члан 14.

Комисију именује Начелник општине, која је за свој рад одговорна Начелнику општине Брод.

Основни послови и задаци Комисије су:

  1. разматра приспјеле захтјеве и приложену документацију у складу са Правилником,
  2. одбацује све неблаговремене, непотпуне и захтјеве које садрже нетачне податке,
  3. по потреби обилази подносиоца захтјева и на лицу мјеста утврђује чињенично стање неопходне за правилно одлучивање по захтјеву,
  4. бодује захтјеве у складу са прописаним критеријумима и сачињава приједлог ранг-листе корисника који испуњавају услове.

Мандат Комисије траје до окончања поступка додјеле пластеника у пољопривреди за 2022. годину.

Члан Комисије не може имати непосредних или посредних интереса који, током рада Комисије, могу довести до сукоба његових личних или пословних интереса са његовим задацима у Комисији.

Предсједник Комисије представља Комисију, сазива и предсједава састанцима, потписује акта и стара се о извршавању и законитости аката. Комисија ради на састанцима и пуноважно одлучује,  ако састанку присуствује већина чланова од укупног броја.

Дневни ред састанка утврђују чланови Комисије на приједлог предсједника Комисије. Сваки члан може предложити измјену и допуну предложеног дневног реда.

Састанке Комисије сазива предсједник Комисије усменим или телефонским путем, најкасније дан прије одржавања састанка.

Чланови Комисије присуствују састанцима Комисије, учествују у расправи о питањима која су на дневном реду, гласају о сваком захтјеву о коме се одлучује и обављају друге задатке и послове одређене од стране предсједника Комисије. У случају одсутности или спријечености предсједника, састанке сазива и њима предсједава члан кога овласти предсједник Комисије.

Комисија је самостална у свом раду и одлучивању, а послове из дјелокруга своје надлежности обавља у складу са Правилником.

Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова Комисије. На састанку Комисије води се записник. У записник се обавезно уноси: датум и место одржавања састанка, дневни ред, имена присутних, детаљан ток састанка, акта које је донијела Комисија, издвојене примједбе и мишљења и друго. Записник потписује предсједник и сви чланови Комисије. Записник са састанка води предсједник Комисије или лице које он овласти. Рад Комисије је јаван и подносиоци захтјева или њихови писмено овлашћени заступници могу извршити увид у комплетан поступак рада Комисије.

VI  Завршне одредбе

  Члан 15.

На приједлог ранг-листе незадовољна странка има право приговора Начелнику општине у року од 8 дана од дана њеног објављивања.

            Начелник општине одлучује о приговору и утврђије коначну ранг-листу о додјели пластеника у 2022. години.

  Корисници који су поднијели захтјев за подстицај, а који имају неизмирене доспјеле обавезе према буџету општине по основу примљених позајмица из предходних година  неће се разматрати.

За провођење овог Правилника и обављање свих административно техничких послова у вези истог, задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

           Захтјев се доставља у затвореним ковертама, поштом или лично на адресу:

           Општина Брод, Светог Саве бр. 17, са назнаком „Не отварати – Захтјев за остваривање права на додјелу пластеника на подручју општине Брод за 2022. годину“ На коверти мора бити исписано име презиме и адреса понуђача.

           Рок за достављање Захтјева за остваривање права на додјелу пластеника на подручју општине Брод за 2022. годину је 35 дана од дана 11.02.2022. године када је објављен Правилник.

          Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“, огласној табли општине Брод и интернет страници општине Брод.

Број: 02.4/330-4/22                                                                                 

Датум:11.02.2022. године

                                                                                                                                                                                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Зоран Видић

ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2022. ГОДИНУ

Планирани прекид у испоруци електричне енергије 29. 5. 2024. – Сијековац и Г. Мочила

Обавјештавамо грађане да су, дана 29. 5. 2024. г. планирани…

26.05.2024 15:32

Термини одржавања јавних расправа о Нацрту Стратегије развоја општине Брод за период 2022.-2028. година

Обавјештавају се грађани и представници Савјета мјесних заједница да ће…

23.05.2024 12:07

ОИК - Јавни оглас

У одјељку ИЗБОРИ 2024 можете погледати Јавни оглас за избор…

23.05.2024 11:31