Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Министарство управе и локалне самоуправе финансира пројекте удружења грађана

Број: 10.3-04-17/21

Датум: 4. октобар 2021. године

На основу члана 5. став 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2021. годину („Службени гласник Републике Српске“,  број 131/20), члана 76. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, брoj 115/18) и члана 13. став 1. Правилника о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта удружењима од јавног интереса, осталим удружењима и фондацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 105/17, 54/19 и 77/21), министар управе и локалне самоуправе, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ за дoдјелу средстава гранта за суфинансирање пројеката/програма

удружења грађана и фондација

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Додјела средстава гранта са буџетске позиције 415200 – „Tекући грантови фондацијама и удружењима грађана“.

2. ПРАВО УЧЕСТВОВАЊА

Право учествовања имају удружења и фондације регистроване у складу са Законом o удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05) и која заступају или промовишу интересе Републике Српске, односно јединице локалне самоуправе и јачају њен углед у сљедећим областима:

1. грађанско друштво,

2. људска права и права националних мањина,

3. пројекти који промовишу Републику и/или јединицу локалне самоуправе у европским   интеграцијама,

4. локални економски развој,

5. пројекти јачања улоге мјесне заједнице,

6. пројекти који доприносе развоју локалне самоуправе,

7. пројекти који доприносе јачању капацитета органа јединице локалне самоуправе,

8. пројекти који доприносе побољшању квалитета комуналних и других услуга из надлежности јединице локалне самоуправе,

9. заштита од елементарних непогода нa подручју јединице локалне самоуправе и

10. едукација запослених у органима јединице локалне самоуправе.

3. ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ГРАНТА

1. начин на који је пројекат укључен или повезан са областима и стратешким циљевима Министарства, односно на који начин доприноси реализацији одређених активности и који су ефекти његове реализације,

2. која услуга ће користити заједници и грађанима након завршетка пројекта,

3. укљученост маргинализованих група,

4. остале добробити пројекта (заштита животне средине, промоција родне равноправности и једнаких могућности),

5. квалитет и структура буџета пројекта – да ли је буџет реалан и у складу са активностима,

6. остваривост планираних резултата и мјерљивост индикатора,

7. развојна, институционална и финансијска одрживост пројекта.

4. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ГРАНТА

1. допринос пројекта јачању улоге грађана у процесу доношења одлука на локалном нивоу,

2. допринос пројекта економском развоју јединице локалне самоуправе,

3. допринос пројекта очувању традиције и културног насљеђа припадника националних мањина.

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријава на јавни позив треба да садржи:

1. попуњен пријавни образац са потписом и печатом овлаштенoг лица (образац број 4),

2. попуњен образац пројектног приједлога са потписом и печатом овлаштенoг лица (образац број 5),

3. копија извода из судског регистра о регистрацији удружења издана од стране надлежног регистраског суда, не старија од шест мјесеци, са свим промјенама које су наступиле након регистрације удружења (промјена лица овлаштеног за заступање, промјена сједишта и сл.),

4. копија статута којим се доказује да се циљеви и програмско дјеловање удружења односе на област за коју је расписан јавни позив,

5. (ЈИБ) потврда о пореској регистрацији (копија),

6. увјерење или потврда банке о отвореном трансакционом рачуну удружења, не старије од шест мјесеци (копија),

7. биланс стања ибиланс успјеха поднесеног АПИФ-у за годину која претходи години подношења захтјева (копија),

8. оригинал увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним обавезама по основу пореза и доприноса за запослене, не старије од 90 дана од дана подношења пријавног обрасца, а уколико нема запослене-изјава о томе овјерена од надлежног градског, односно општинског органа управе или нотара,

9. листу или попис најважнијих пројеката реализованих у претходне двије године прије подношења пријаве на јавни позив, осим за подносиоце пријава регистроване у претходној години,

10. податке о одговорним лицима која ће радити на пројекту,

11. буџет пројекта, који садржи детаљно образложење буџета са посебним освртом на изворе прихода и структуру расхода који се доставља на обрасцу број 6,

12. извјештај о намјенском трошењу средстава гранта Министарства са комплетном документацијом, додијељених у претходним годинама, уколико их је било (образац  број 8),

13. изјавa овлаштеног лица да исти пројекат није финансиран из буџета Републике, овјерена од надлежног градског, односно општинског органа управе или нотара.

Минималан износ средстава који се додјељује је 1.000,00 КМ, а максималан 10.000,00 КМ.

6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

Јавни позив ће се објавити у дневном листу „Независне новине“ и на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе (www.vladars.net).

Јавни позив остаје отворен 15 дана  од дана објављивања у дневном листу „Независне новине“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Образац број 4, образац број 5, образац број 6 и образац број 8, могу се преузети у електронском облику на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе или лично на Централној писарници Владе Републике Српске .

7. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ЗАХТЈЕВИ:

Пријаве на јавни конкурс могу се доставити лично или путем поште у затвореној коверти на адресу: Министарство управе и локалне самоуправе, Трг Републике Српске број 1, 78 000 Бањалука, са назнаком „Не отварај – пријава на Јавни позив за додјелу средстава гранта удружења грађана и фондација“,