+387 53 610 116

Огласи и обавјештења

Избор најуређенијег дворишта, балкона и улаза

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 15 Maja, 2023 у 08:49

Нa основу члана 1. Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор најуређенијег дворишта, балкона и улаза стамбене зграде и утврђивање критерија („Службени гласник Општине Брод“, број: 4/23), Скупштина општине Брод, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор најуређенијег дворишта, балкона и улаза стамбене зграде и утврђивање критерија

 1. Расписује се Јавни конкурс за избор:
  1.1. најуређеније двориште;
  1.2. најуређенији балкон;
  1.3. најуређенији улаз стамбене зграде.
 2. Најуспјешнијим учесницима биће додјељене новчане награде у укупном износу од 2.300,00 КМ. Фонд награде за сваку категорију је слиједећи:

2.1. У категорији најуређенијег дворишта:
I награда 500,00 КМ
II награда 300,00 КМ
III награда 200,00 КМ

2.2. У категорији најуређенијег балкона:
I награда 300,00 КМ
II награда 200,00 КМ
III награда 100,00 КМ

2.3. У категорији најуређенијег улаза стамбене зграде:
I награда 400,00 КМ
II награда 200,00 КМ
III награда 100,00 КМ

 1. Право учешћа на Јавном конкурсу имају сва правна и физичка лица са територије општине Брод.
 2. Критеријуми оцјењивања биће естетски угођај и амбијент, изглед ограде, уложени труд и креативност, те вриједност биљног покрова.
 3. Учесници Јавног конкурса морају испуњавати опште и посебне услове:

5.1. Општи услови:
А) за физичка лица:

 1. пријављено пребивалиште у општини Брод,
  Б) за правна лица:
 2. сједиште правног лица регистровано на територији општине Брод;
 3. регистрована Заједница етажних власника. 5.2. Посебни услови:
  A) За двориште:
   визуелни изглед оградe;
   уређење зелених површина и биљни покров;
   уређење стазе;
   вртни мобилијар (кутак за одмор, фонтане и др.);
   украсна и друга расвјета;
   општи естетски утисак.

Б) За балконе:
 искориштеност простора (уколико већ постоји корито за цвијеће, да ли je и на који начин искориштено);
 одабир биљака;
 гарнитура за сједење;
 општи естетски утисак о балкону (амбијент).

B) За улаз стамбене зграде:
 уређеност прилаза стамбеној згради;
 одабир и врста биљака;
 уређеност стубишта.

 1. Потребна документација:
  6.1. попуњен образац пријаве са личним подацима, односно подацима о правном лицу (етажној заједници);
  6.2. фотокопија ЦИПС-ове личне карте (за физичка лица);
  6.3. овјерена фотокопија регистрације правног лица, односно рјешење о упису у регистар Заједница етажних власника или потврда да je поступак регистрације етажне заједнице у току (за заједнице које су у поступку регистрације);
  6.4. фотокопија текућег рачуна за физичка и жиро рачуна за правна лица;
  6.5. евентуално фотографија дворишта, балкона или улаза стамбене зграде.
 2. Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања. Јавни конкурс биће објављен путем средстава јавног информисања, огласне табле општине Брод и интернет станице општине Брод.
  Први дан објаве конкурса рачуна се од дана објаве на огласној табли општине Брод.
 3. Комисија именована од стране Начелника општине проводи поступак избора најуређенијег дворишта, балкона и улаза стамбене зграде у складу са Одлуком о расписивању јавног конкурса за избор најуређенијег дворишта, балкона и улаза стамбене зграде и утврђивање критерија („Службени гласник Општине Брод“, број: 4/23).
 4. Пријаве на Конкурс са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти поштом или предају непосреднo у Шалтер сали општине на адреси:
  Општина Брод
  Комисија за избор најуређенијег дворишта, балкона и улаза стамбене зграде Светог Саве 17.
 5. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Датум: 12.5.2023. г.

Предсједник скупштине општине Брод

Александар Крушкоњић

EU4AGRI Јавни позив за подршку инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа

ИЗМЈЕНА: Пројекат EU4AGRI, обавјештава да су извршене измјене овог јавног…

24.05.2023 07:19

Позив за учешће у изради Стратегије развоја општине Брод

Обавјештавамо све грађане који су заинтересовани да учествују у процесу…

19.05.2023 11:38

Јавни оглас Секретаријата за финансирање рада удружења за 2023. годину

Предмет јавног огласа је дод‌јела финансијске помоћи намијењене за финансирање…

19.05.2023 07:04

Јавни оглас Секретаријата за суфинансирање изградње, обнове и санације вјерских објеката и домова за 2023. годину

Предмет јавног огласа је дод‌јела финансијских средстава вјерским заједницама и…

19.05.2023 07:02