Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Огласи и обавјештења

Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона на подручју општине Брод (период од 16.11.2021 до 01.12.2021. године)

Број: 02/81-3-29/21

Датум: 17.11.2021.године     

          На основу члана 45.тачка б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (,,Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (,,Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20), тачке 19. Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број 103-1/21 од 16.11.2021.године и члана 3. Одлуке о оснивању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 12/17), Општински штаб за ванредне ситуације дана 17.11.2021.године, доноси,

З  А К Љ У Ч А К

 о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Брод

1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на подручју општине Брод и заштите и спасавања становништва од 16.11.2021. до 01.12.2021.године забрањују се:

1) сва јавна окупљања у групама већим од 120 лица,

2) сва приватна окупљања која се не одржавају на јавном мјесту у групама већим од    70 лица.

2. Oд 16.11.2021. до 01.12.2021.године ограничава се радно вријеме у периоду од 06,00 до 24,00 часа:

1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.),

2) приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.).

3. Изузетно од тачке 2. подтачка 1) овог закључка од 16.11.2021. до 01.12.2021.године, у периоду од 06,00 до 02,00 часа наредног дана, дозвољава се рад ноћним клубовима, уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

4.Од 16.11.2021. до 01.12.2021.године ограничава се радно вријеме недjељомод  07,00 до 14,00 часова:

1) трговачким центрима и свим другим продајним објектима на велико и мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима, изузев бензинских пумпних станица и здравствених установа-апотека и

2) градској пијаци.

5. Од 16.11.2021. до 01.12.2021.године, у периоду од 24,00 до 06,00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

6. Од 16.11.2021.године, у периоду од 06,00 до 03,00 часa наредног дана,а изузетно од тачке 1. подтачка 1) овог закључка, дозвољавају се:

1) такмичарске активности спортских организација и спортиста уз присуство публике и уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“,

2) организација културних и традиционалних манифестација и фестивала на отвореном уз строго придржавање мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

7. Дозвољене активности из овог закључка спроводе се уз пуну одговорност организатора за строго спровођење мјера прописаних од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

8. Задужују се васпитно – образовне установе (школе), да редовно обавјештавају Општински штаб за ванредне ситуације и Министарство просвјете и културе о епидемиолошкој ситуацији у школама, те да уколико буде потребно доставе приједлог за обустављање наставе у школама и преласку на одвијање наставе на даљину.

9. Приједлог за обустављање наставе у школама из тачке 8. овог закључка може да обухвати школе са или без подручних одјељења.

10. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра, како у затвореном тако и на отвореном простору, те да се придржавају упутстaва ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.

11. Изузетно од тачке 10. обавезе ношења заштитне маске су изузета:

1) дјеца млађа од 7 година живота,

2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју,

3) лица која обављају физичку и спортску активност у оквиру спортских објеката.

12. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће одржавати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору.

            13. Обавезују се тржнице, трговачки центри, као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера у заједничким просторима објекта (главни улаз, пролази, ходници) у складу са тачком 10. овог закључка са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине укупног простора објекта.

14. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица која у директном контакту пружају услуге грађанима да:

1) услуге пружају заштићени маском,                                                                  

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,

3) обезбиједе маскe грађанима који користе њихове услуге, а немају их,

4) се придржавају упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају,

5) одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера унутар продајног објекта, уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мјера.

15. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање  дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења вируса корона на радном мјесту и мјерама и препорукама у зависности од дјелатности која се обавља.

            16. Упутство за спречавање појаве и ширења вируса корона на радном мјесту, као и упутства и препоруке за спречавање појаве и ширења вируса корона за конкретну дјелатност која се обавља, могу се преузети са интернет странице ЈЗУ „Институт за јавно здравство Рерпублике Српске“.

17. Субјекти који пружају услуге грађанима дужни су:

1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког растојања и

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.

18. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

             19. Органи јединице локалне самоуправе и остали општински субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:

             1) на улазу у службене просторије ограничити број лица која истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,

             2) одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,

            3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе у Општинској управи уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

            20. Обавезују се грађани да евентуално уочене неправилности на спровођењу епидемиолошких мјера одмах пријаве на бројеве телефона:

            1) Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције: 053/610-517 и      053/612-015,

            2) Ветеринарски, инспектор за храну и санитарну заштиту:Гордана Нишић – 065/702-913,

            3) Тржишни инспектор: Санела Латиновић – 066/679-068,

            4) Комунални полицајци: Срђан Царић – 065/595-245, Зоран Предојевић – 065/020-216, Небојша Ћерић – 065/476-777, Сњежана Црепуља – 065/886-365 и Нада Савић – 065/824-272,

            5) ЈЗУ Дом здравља Брод: 053/612-180, 053/610-294, 065/004-137 и Хитна помоћ 124.

            21. Надзор над спровођењем овог закључка вршиће Одјељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Општинске управе Општине Брод, у сарадњи са Републичком управом за инспекцијске послове и Министарством унутрашњих послова.

            22. Непоштовање мјера забране и ограничења и других превентивних мјера из овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20).

            23. Овај закључак се сматра достављеним субјектима који обављају регистровану дјелатност на подручју општине Брод, објавом на службеној интернет страници и огласној табли Општине Брод.

            24. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.

            25. Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Брод, број 02/81-3-28/21 од 02.11.2021.године.

КОМАНДАНТ ШТАБА

                                                                                                         Зоран Видић

РЕПУБЛИЧКИ ПРАЗНИК – ЗАКЉУЧАК

Број: 02-140-4/21

Датум: 15.11.2021. године

На основу члана 5. став 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07) и члана 65. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) Начелник општине доноси:

З А К Љ У Ч А К

I

Свим правним лицима и самосталним предузетницима на подручју општине Брод у циљу уредног снабдијевања грађана неопходним прехрамбеним и другим артиклима и услугама, на дан празника – Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ, 21.11.2021. године, одређује се следеће радно вријеме:

На дан републичког празника из става 1. овог закључка, дужни су да раде следећи привредни субјекти:

1. Привредни субјекти који обављају комуналну дјелатност,

2. Професионална ватрогасна јединица, у времену од 00:00-24:00, односно организовање дежурства и приправности, зависно од процјене опасности,

3. Јавни превоз путника – аутобуски терминал, у складу са редовима вожње.

Поред субјеката из претходног члана, на дан празника у оквиру  радног времена одређеног Закључцима Општинског и Републичког штаба за ванредне ситуације, могу да раде:

1. Привредни и други субјекти којима је другим законским прописима изричито дозвољено да раде.

2. Предузећа и радње која обављају пекарску дјелатност,

3. Бензинске станице,

4. Здравствене установе,

5. Продавнице погребне опреме,

6. Угоститељски објекти,

7. Привредни и други субјекти који имају континуиран поцес производње.

Сви привредни субјекти на подручју општине Брод који нису претходно наведени, могу да раде у времену од    07:00-12:00 часова.

II

На свим јавним објектима, пословним, стамбено-пословним објектима и просторијама, обавезно је истицање заставе, у складу са чланом 167. Одлуке о комуналном реду („Службени гласник општине Брод“, број 3/13, 10/15 и 9/17).

III

Послодавац је дужан да радницима, који ће радити на дане празника, омогући остваривање права у складу са прописима о раду.

IV

Надзор над примјеном овог Закључка вршиће надлежна тржишна инспекција и комунална полиција.

                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                              Зоран Видић

Јавни позив Министарства за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици

Министарство породице, омладине и спорта објавило је Јавни позив за финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици

Пријавни образац можете преузети овдје

Одсјек за локални развој општине Брод Вам стоји на располагању за помоћ у разради и писању пројектне апликације.

Јавни позив за додјелу бесповратних средстава у сврху дигиталне трансформације малих и средњих предузећа у оквиру пројекта UNDP DigitalBiz

Путем јавних позива, UNDP ће подржати предузећа која желе увести кориштење дигиталних алата и опреме са циљем дигиталне трансформације кроз унапређење сопствених процеса рада и производње, отварања нових пословних могућности и тржишта, те јачања отпорности на ризике и вањске утјецаје.

Јавни позив за додјелу бесповратних средстава у сврху дигиталне трансформације

ЈАВНИ ПОЗИВ РАРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КОНСУЛТАНТСКИХ УСЛУГА

На основу Програма рада са финансијским планом Агенције за 2021.годину, Развојна агенција Републике Српске расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву за суфинансирање консултантских услуга у оквиру пројекта „Мрежа консултаната“

Развојна агенција Републике Српске расписује Јавни позив за пријаву привредних субјеката за суфинансирање консултантских услуга у оквиру пројекта „Мрежа консултаната“. Могућност пријаве имају привредни субјекти регистровани на подручју Републике Српске.

Прихватљиви корисници, услови за пријаву, упутства за пријаву, обрасци, те друге информације и неопходна документација, доступни су на веб страници Агенције http://www.rars-msp.org.

Рок за подношење пријава је 19.11.2021. године до 1600 часова.

Пријаве се достављају у једној запечаћеној коверти, препорученом пошиљком, или лично на адресу: Развојна агенција Републике Српске, Саве Мркаља 16, 78000 Бања Лука, са назнаком „Пријава за учешће у пројекту Мрежа консултаната, не отварати прије састанка Комисије“.

Укупан износ средстава за реализацију ове фазе Пројекта је 20.000,00 КМ.

ЗАКЉУЧАК о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на подручју општине Брод од 1.11.2021. до 15.11.2021. године

Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване вирусом COVID-19 у општини Брод – до 15. 11. 2021. г

Међународна организација рада у БиХ објавила Позив за ангажовање експерата

У оквиру пројеката EU4Business Recovery објављен Позив за ангажовање експерата из више области са роком достављања пријава до 20. новембра 2021. године.

Међународна организација рада (МОР), у оквиру пројекта EU4Business Recovery, пружа подршку малим и средњим предузећима у сектору производње текстила, одјеће, коже и обуће у циљу обезбјеђивања континуитета пословања и повећања њихове отпорности која се састоји од грантова и техничке подршке. Техничка помоћ биће реализована кроз програм „Подршка развоју конкурентних и одговорних предузећа (SCORE)“ и израдом планова пословања и/или планова за унапређење фабрике (BCP/FIP). С тим у вези у оквиру пројекта се траже квалификовани стручњаци из сљедећих области:

 •            Савјетовање запослених у предузећима;
 •          Обука запослених у предузећима;
 •            Управљање квалитетом;
 •            Чистија производња и еколошко управљање пословањем;
 •            Управљање људским ресурсима;
 •           Заштита здравља и безбједност на раду;
 •           Планирање континуитета пословања;
 •           Дигитална економија;
 •           Развој приватног сектора;
 •            Запошљавање и тржиште рада;
 •            Запошљавање и развој вјештина, вјештине за послове будућности;
 •            Развој предузетништва;
 •            Иновације у приватном сектору;
 •            Заштита животне средине и отпорност;
 •            Стратешко планирање и управљање развојем.

Заинтересовани кандидати треба да на адресу eu4brecovery@ilo.org доставе сљедећу документацију:

  *   Писмо заинтересованости;

  *   Попуњен, потписан и датиран образац за профил предавача;

  *   Биографију.

Овдје можете преузети Образац за профил предавача, а детаљне информације доступне су на интернет страни eu4business.ba

Конкурс Министарства за (су) финансирање омладинских програма и пројеката

Министарство породице, омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство) позива омладинске организације, организације за младе и републичке омладинске организације да доставе приједлоге омладинских програма и пројеката на Конкурс за (су)финансирање омладинских програма и пројеката.

На Конкурс се могу пријавити организације чија су акта усклађена са Законом о омладинском организовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 98/04, 119/08 и 1/12) и Правилником о упису у омладински регистар („Службени гласник Републике Српске“, број 45/12), односно које су уписане у Омладински регистар и пријавиле Министарству све накнадно уписане статусне промјене одобрене код надлежног органа, те које су доставиле финансијске извјештаје о намјенском утрошку средстава одобрених од стране Министарства у 2020. и 2021. години, уколико су финансиране од стране Министарства.

Основни услови за учешће на конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката:

а) да програми и пројекти доприносе побољшању положаја младих у Републици Српској,

б) да су носиоци реализације програма и пројеката, до дана затварања овог конкурса, испунили све раније утврђене обавезе према Министарству,

в) да су програми и пројекти од општег интереса за Републику Српску и/или јединицу локалне самоуправе,

г) да су циљеви програма и пројеката у складу са планираним циљевима и активностима Омладинске политике Републике Српске,

д) да програми и пројекти укључују већи број младих у реализацији активности и/или као крајње кориснике,

ђ) да се програми и пројекти односе на минимум једну тематску област дефинисану у конкурсу и

е) да се програми и пројекти реализују у року од шест мјесеци од дана затварања конкурса.

Укупан износ средстава која ће бити додијељена по конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката је 100.000,00 КМ. Максималан износ средстава која се, по Конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката, додјељују за (су)финансирање појединачног програма или пројекта је 3.000,00 КМ.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ:

1. Развој културе и етике рада у циљу боље запошљивости и подршка развоју омладинског предузетништва,

2. Унапријеђење могућности за активно учешће младих,

3. Подршка развоју здравих стилова живота код младих,

4. Унапријеђење могућности за квалитетно провођење слободног времена младих и

5. Побољшање положаја друштвено осјетљивих категорија младих.

Комплетну документацију потребно је доставити до 17. новембра 2021. године, поштом на адресу: Влада Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука, а са назнаком: „за (су)финансирање омладинских програма и пројеката“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс за (су)финансирање омладинских програма и пројеката

„Пријавни формулар за конкурс“, „Образац за буџет за конкурс“ и „Смјернице за конкурс“ можете наћи на страници Министарства породице омладине и спорта у доњем дијелу странице, под Документима, испод назива овог Конкурса.

Јавни позив за подношење пријава за обнову и реконструкцију стамбених јединица у циљу повратка на подручје општина Републике Српске

Дана 25.10.2021. године, објављен Јавни позив избјеглицама из Босне и Херцеговине, расељеним особама у Федерацији Босне и Херцеговине и повратницима из Федерације Босне и Херцеговине за подношење пријава за обнову  и реконструкцију стамбених јединица у циљу повратка на подручје општина Републике Српске.

Јавни позив остаје отворен до 25.11.2021. године и објављен је у дневним новинама „Ослобођење“.

Јавни позив ФБиХ

Јавни позив РС

Образац за пријаву