brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 04 Juli 2019 08:42

ИЗВЈЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ ЧЕТВРТОМ МЕНТОРСКОМ САСТАНКУ У ОКВИРУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРЕДАЈУ ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈЕДЛОГА

У партнерству са Општином Брод

 

Извјештај о одржаном четвртом менторском састанку у оквиру јавног позива за предају пројектних приједлога у склопу пројекта Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD) у општини Брод

У оквиру Јавног позива за организације цивилног друштва/невладине организације за предају приједлога пројекат а који се организује у склопу пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану“ (ReLOaD)[1]у сарадњи са Општином 27.06.2019. године у трајању од 13.00 до 14.30 одржан је четврти од четири планирана менторска састанка за заинтересоване представнике и представнице организација цивилног друштва (ОЦД).

Термин менторског састанка је најављен на званичној интернет страници Општине Брод (www.opstina-brod.net ) те Развојног програма Уједињених нација (www.undp.org).

Састанку је, поред менторице присуствовало укупно 5 особа (четири жене и један мушкарац) представници из пет (5) организација цивилног друштва. На почетку менторског састанка учесницима је још једном укратко појашњена улога ментора/ице, наглашавајући да је једина улога ментора/ице да укаже на грешке, те не учествује у рјешавању истих. Ментор/ица нема мандат да се директно укључује у израду пројектног приједлога, те у циљу осигурања и примјене транспарентног приступа реализација менторства по принципу „један на један“ није дозвољена, тачније присуство ментора и једног представника/це једне ОЦД није могуће. У току трајања јавног позива, планирана су максимално четири менторска састанка, а све у зависности од интереса представника и представница ОЦД.

Прво питање се односило на буџет и дилему једне ОЦД која жели да организује школу шивења за маргинализоване жене, да ли трошкови као што је потрошни материјал (конац, игле и сл.) спадају у пројектне трошкове или опрему. Одговор је био да је логичније да буду укључени у пројектне трошкове али исто тако могу да их сврстају у опрему уколико вежу набавку ових материјала за набавку машина за шивење и сл.

Пар питања упућених од стране представница ОЦД су се односила на кратко представљање пројектне идеје и представљање кључних елемената из логичког оквира те колико су активности, резултати и циљеви међусобно повезана и колико су јасно дефинисани индикатори. Одговор од стране менторице је био да преиспитају вертикалну и хоризонталну интервентну логику која није била довољно јасна у свим сегментима, да преименују специфични циљ и резултате пројекта јер активности треба да буду добро објашњене и релевантне за циљну групу и тематску област те повезане са резултатима и циљевима пројекта. Менторица је објаснила на који начин треба формулисати циљеве, да је општи циљ пројекта онај шири циљ који се настоји остварити пројектом и који мора бити у складу са стратешким приоритетима ЈЛС и областима дефинисаним у јавном позиву. С друге стране, специфични циљеви морају, уколико се остваре, недвосмислено довести до остварења општег циља.Специфични циљеви пројекта објашњавају укупну позитивну промјену у односу на главну циљну групу и представља конкретан циљ пројекта који се може остварити у оквиру времена предвиђеног за трајање пројекта и са расположивим људским и материјалним капацитетима. Код разраде овог дијела треба осигурати везу са развијеном логичком матрицом. Специфичан циљ, који се наводи у приједлогу пројекта, указује на проблем који се жели ријешити, односно за који се очекује да ће бити ријешен. Приликом формулације специфичног циља пројекта, најбоље је користити кључне ријечи које указују на дугорочну корист за циљну групу, на примјер повећан/побољшан/смањен. Врло често се, поред промјене и циљне групе, наводи и како ће доћи до промјене (...„стварањем услова за учешће у јавним дебатама“)... („путем размјене искустава и знања...“). Очекивани резултати су они резултати који се могу гарантовати пројектом, као посљедица (исход) предузетих акивности. Постизање сврхе/специфичног циља претпоставља да ће пројекат произвести извјестан број конкретних резултата, у различитим фазама, током периода извођења. Као такви, очекивани резултати се у приличној мјери разликују од сврхе пројекта/специфичног циља, која/и је ефекат за који се надамо да ћемо постићи као циљ пројекта. У пракси, разлика између очекиваних резултата и специфичних циљева је да ли је или није добрим дијелом у моћи менаџмента пројекта да их постигне, под условом да су потребна средства, људски ресурси и опрема на располагању.

Пар питања се односило на дефинисање индикатора, како их јасно формулисати. Индикатори морају бити јасно постављени и мјерљиви заодговорајући циљ и резултате, омогућавају објективну и мјерљиву основу на којој се гради мониторинг систем. Индикатор је нешто што може бити виђено и забиљежено. Додатно је наглашено да апликанти треба да провјере да ли индикатор(и) прецизно описују општи циљ, специфични циљ и резултате пројекта, односно да ли су прецизни, мјерљиви и провјерљиви, односно СМАРТ индикатори:

Специфични: јасно дефинисано шта ће се промјенити; Мјерљиви (квантитативно и квалилитативно) да је могуће квантифицирати процентуално или бројчано промјену; Оствариви, достижни: да је могуће остварити циљеве (узимајући у обзир ресурсе и капацитете који су на располагању у пројекту); Реалистични: да је могуће остварити ниво промјене која одсликава одговарајући циљ; Временски ограничени: навести временски период у којем ће сваки индикатор бити остварен. Код разраде овог дијела осигурајте везу са развијеном логичком матрицом.

Још једном је наглашена важност вертикалне и хоризонталне логике у пројектном приједлогу која мора бити јасно дефинисана.

Једно од питања се односило на буџет пројекта, да ли трошкови ПДВ морају бити укључени исл. Одговор је био да се треба буџетирати бруто износ (са припадајућим порезима) у свим буџетским ставкама, односно да сва плаћања иду у складу са законском регулативом коју ОЦД треба да испуне.

Једно од питања се односило на циљну групу- ко је циљна група а ко су корисници/е пројекта. Одговор је био да пројекат треба да садржи детаљан опис величине и важности циљне групе, посебно особа које ће директно имати користи од пројекта. Детаљна анализа циљне групе може бити урађена према њеној урбаној, руралној структури, полној структури, старосним групама, едукацији, запослености и сл. Уколико се таква анализа припреми, иста може бити приложена као додатак пројектном приједлогу. Битно је да осигурате родну заступљеност приликом презентације циљне групе (увијек назначити број жена и мушкараца). Циљне групе: групе/тијела на која ће пројект позитивно утицати на нивоу специфичног пројектног циља. Корисници/е: представници/е заинтересираних група које непосредно учествују у пројекту.  На њих се односе дугорочни резултати пројекта.

Последње питање се односило на дилему коју ОЦД има око специфичне активности- да ли спада у пројектну активност или видљивост пројекта. Одговор у конкретном случају даје ријеч о пројектној активности.

Пред крај менторске сесије је наведен савјет да свака ОЦД која аплицира на овај јавни позив, прије предаје пројектног приједлога уради само-процјену и само-евалуацију у односу на евалуационе критерије које су наведени у Смјерницама за апликанте и да сами себе оцијене, идеално би било од стране особе која није учествовала у припреми пројектног  приједлога.

Наглашено је више пута да је неопходно прочитати Смјернице за апликанте, те важност реалне само-процјене од стране саме ОЦД у смислу властитих капацитета и референци да административно и финансијски може управљати предложеним пројектом.

 

[1]Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD) финансира Европска унија (ЕУ), а проводи Развојни програм Уједињених народа (UNDP).

 

Lista učesnika ca IV mentorska sesija Brod 27.06.2019. page 001