brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
utorak, 04 Septembar 2018 13:23

СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА

Број: 07-530-568/18

Датум: 03.09.2018. године.

       На основу члана 5. Одлуке о новчаној помоћи за плаћање трошкова превоза ученика средње школе са подручја општине Брод, који живе у породицама сложеног социјалног статуса (,, Службени гласник општине Брод,, Број: 14/13 ) и члана 1. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о новчаној помоћи за плаћање трошкова превоза ученика средње школе саподручја општине Брод, који живе у породицама сложеног социјалног статуса (,,Службени гласник општине Брод,, бр. 09/16 ) и члана 25. тачка 4. алинеја 13. Статута ЈУ Центар за социјални рад Брод, директор ЈУ Центра за социјални рад Брод расписује  :

                                                          ЈАВНИ КОНКУРС

         о новчаној помоћи за плаћање трошкова превоза ученика средње школе са       

     подручја   општине Брод, који живе у породицама сложеног социјалног статуса

                                                за школску 2018 / 2019 годину

                             

 

                                                                        I 

 

       ЈУ Центар за социјални рад Брод, расписује Јавни конкурс за новчану помоћ за плаћање трошкова превоза ученика средње школе са подручја општине Брод, који живе у породицама сложеног социјалног статуса за школску  2018 / 2019 годину.

                                                                       II

 

      На конкурс се могу пријавити редовни ученици средње школе ,, Никола Тесла ,, Брод, који станују на удаљености од преко 5 километара од школе, а чије су породице сложеног социјалног статуса. Под породицама сложеног социјалног статуса подразумијевају се:

 • породице са изразито ниским мјесечним примањима,
 • породице у којима су дјеца без оба родитеља или дјеца под старатељством,
 • корисници осталих права у ЈУ Центар за социјални рад Брод, која не представљају препреку за признавање овог права и
 • остале породице које се према процјени Центра за социјални рад Брод, налазе у сличном социјалном статусу.

                                                                      III

 

    Износ новчане помоћи, једнак је износу мјесечне цијене карте за превоз до школе у вриједности 100%.

 

                                                                      IV

  

    Конкурс се расписује на почетку сваке школске године, а новчана помоћ за трошкове превоза, остварује се за цијелу школску годину.

                                                                      -  2  -

   На крају полугодишта школске 2018 / 2019 године, вршиће се ревизија свих корисника права на трошкове превоза за ученике средње школе.

                                                                         V

 

   Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању услова конкурса, ( овјерене фотокопије или оригинал документацију ). То су:

 • потврда из школе да редован ученик у школској години за коју се исплаћује новчана помоћ,
 • потврда о пребивалишту,
 • кућна листа
 • фотокопија личне карте једног родитеља или старатеља,
 • документација којом се доказује социјални статус породице, ( увјерење са бироа за незапослене чланове домаћинства, рјешења о признатим правима из дјечије и социјалне заштите и увјерење о приходима домаћинства ( платне листе, чекови и сл.)

                                                                       VI,

    Конкурсна Комисија, коју ће именовати директор Центра, провешће поступак по овом конкурсу за школску 2018/2019 годину.

 

                                                                       VII

 

   Јавни конкурс биће објављен на огласној табли ЈУ Центар за социјални рад Брод, огласној табли Средње школе ,, Никола Тесла ,, и огласној табли Општине Брод.

                                                                       VIII

                         Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

  Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу ЈУ Центар за социјални рад Брод, ул. Светог Саве бб, ( зграда Дома здравља ), са назнаком Конкурсној комисији за превоз ученика.

                          Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

Достављено:

 1. Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности,
 2. Одјељењу за финансије,
 3. Средња школа ,, Никола Тесла ,, Брод    Д и р е к т о р
 4. На огласну таблу Центра
 5. Предсједнику конкурсне   Миле Шкрга, мр. ецц                                           
 6. а / а