brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 10 Januar 2019 07:51

ПОЗИВ ПРИВРЕМЕНИМ КОРИСНИЦИМА ДРЖАВНИХ СТАНОВА НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО

Позивају се сви садашњи привремени корисници државних станова, на којима не постоји станарско право, на подручју Општине Брод, ради утврђивања испуњености услова, за додјелу стана у закуп, да уз пријаву на овај позив приложе, оригинал или овјерену фотокопију документације наведене у Јавном позиву.

„Јавни позив садашњим привременим корисницима државних станова, на којима не постоји станарско право, на подручју Општине Брод“, са Пријавом и потребним обрасцима је објављен на службеној интернт страни општине Брод, испод овог текста. Пријава се може преузети и у шалтер сали Општине Брод и на интернет страници Општине.

Крајњи рок за подношење пријаве је 31.01.2019.године.

Јавни позив ће провести Комисија, коју ће именовати начелник општине. Комисија ће утврдити, који од садашњих привремених корисника станова, испуњавају услове, за додјелу стана у закуп, у складу са одредбама предметног Правилника.

Све друге информације, могу се лично добити у шалтер сали Општине Брод и у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију Општине Брод, на контакт телефонe 053/610-879  и  053/611-967.

Потписана пријава, на овај Јавни позив, уз тражену документацију, подноси се у затвореној коверти, поштом или директно, на протокол (Шалтер сала) Општине Брод, на адресу: Општина Брод, Улица Светог Саве 17, 74450 Брод, са назнаком „Општина Брод – Комисија за спровођење јавног позива, државни станови – не отварати“. На истој коверти, подносилац пријаве је дужан навести своју пуну адресу (са бројем зграде, спрата и стана), те контакт телефон.

Прва објава овог позива је била 7.11.2018.г.