brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 01 Avgust 2019 10:27

НАЦРТ ОДЛУКЕ О СТАЛНОЈ МЈЕСЕЧНОЈ НОВЧАНОЈ НАКНАДИ ПОРОДИЦАМА СА ЧЕТВЕРО И ВИШЕ ДЈЕЦЕ

НАЦРТ

На основу члана 24. став 1. и 5. и члана 39. став 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 11. и члана 13. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број:37/12 и 90/16), члана 41. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број: 7/17) и члана 111. и 112. Пословника Скупштине општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број: 9/17), Скупштина општине Брод на 30. редовној сједници одржаној дана 25.07. 2019. године донијела je:

ОДЛУКУ

о сталној мјесечној новчаној накнади породицама са четворо и више дјеце на подручју општине Брод

 

 Члан 1.

 Овом Одлуком утврђује се право на новчану накнаду породицама са четворо и више дјеце на подручју општине Брод, те услови и поступак за остваривање права прописаних овом Одлуком.

Члан 2.

У циљуподршке наталитета и побољшања материјалног положаја породица са четворо и више дјеце, које имају пребивалиште на подручу општине Брод, из Буџета општине Брод исплаћиваће се мјесечна новчана накнада у износу од25,00 КМпо дјетету.

Члан 3.

Право на накнаду се остварује од првог наредног мјесеца, након поднесене пријаве и Рјешења ЈУ „Центар за социјални рад“ Брод, којим је утврђено право на накнаду.

Члан 4.

Право по овој Одлуци могу да остваре породице које испуњавају сљедеће услове:

- да имају пријављено мјесто пребивалишта на подручју општине Брод, најмање годину дана прије подношења захтјева,

- да имају најмање четворо дјеце,

Категорије дјеце обухватају:

- да је најмање једно дијете малољетно или на редовном школовању најдуже до 26. године живота, и сва пунољетна дјеца која због болести, физичких или психичких недостатака нису способна за рад и немају довољно средстава за живот.

 

 Члан 5.

За утврђивање чињеница, ради остваривања права из ове Одлуке, уз захтјев потребно је доставити:

- извод из матичне књиге рођених, за свако дијете,

- доказ да је дијете на редовном школовању,

- други доказ да за дијете постоји законска обавеза издржавања,(Рјешење Суда),

- копију личне карте подносиоца захтјева,

- увјерење о пребивалишту за подносиоце захтјева,

- кућна листа,

- број жиро рачуна једног од подносиоца захтјева,

- рјешење о категоризацији лица (уколико имају рјешење).

Члан 6.

У поступку за остваривање права по овој Одлуци, примјењују се одредбе Закона о општем управном поступку, уколико овом Одлуком није другачије одређено.

Члан 7.

Средства за реализацију ове Одлуке обезбједиће се у Буџету општине Брод, Потрошачка јединица ЈУ „Центар за социјални рад“ Брод, за сваку календарску годину.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Брод“.

Број:_____________/19Предсједник СО-е

Датум:_____________Милош Станишић

Образложење:

           

ПРАВНИ ОСНОВ:

- члан 24. став 1.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), којим је прописано да јединица локалне самоуправе прати социјалне потребе грађана, породица и појединих угрожених група,  и сходно њима дефинише политику проширене социјалне заштите на свом подручју,

- члан 24. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), којим је прописано да јединица локалне самоуправе обезбеђује финансијска средства за остваривање права из социјалне заштите,

- члан 39. став 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), којим је прописано да Скупштина јединица локалне самоуправе доноси Одлуке и друга општа акта о обављању функција из области социјалне заштите,

- члан 11. Закона о социјалној заштити Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 37/12), којим је регулисано да јединица локалне самоуправе својом Одлуком, а у складу са потребама становништва, може да утврди права и услуге, услове и критеријуме за њихово остваривање,

- члан 41. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 07/17), којим  су утврђене најважније надлежности Скупштине општине  и

- члана 111. и 112. Пословника Скупштине општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 9/17), којим је утврђено да Скупштина општине у извршавању својих права и дужности доноси разне врсте аката  па између осталог и Одлуке.

РАЗЛОЗИ:У циљу подршке наталитета на подручју општине Брод,и уциљу побољшања материјалног стања породица са четворо и више дјеце, 33предлаже се Скупштини општине Брод ова Одлука на усвајање.

ОБРАЂИВАЧ:                                                                                                                                                                                                                   ПРЕДЛАГАЧ:

Одјељење за привреду  и                                                                          

друштвене дјелатности                                                                                                                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ