brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 10 Avgust 2018 14:08

ЈАВНИ ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Број:05-374-35/18  

Датум: 10.08.2018. год.

           На основу члана 6. Одлуке о условима и начину издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и гаража у државној својини на којима је носилац располагања општина Брод („Службени гласник општине Брод“, број 9/18), Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Брод,    р а с п и с у ј е:

ЈАВНИ ОГЛАС

о давању у закуп пословног простора 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПА: -  Пословни простор у Улици Јована Рашковића број 14.,Броду;   

   -  Површина пословног простора износи 13,70 m²;

   -  Почетна цијена 8,00КМ/ m².

Вријеме трајања закупа – Пословни простор се даје у закуп на одређено вријеме, до пет година, уз могућност обнове уговора о закупу, према одредбама Одлуке о условима и начину издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и гаража у државној својини на којима је носилац располагања општина Брод („Службени гласник општине Брод“, број 9/18).

Условни о праву учествовања у поступку јавне лицитације 

          Право учешћа у поступку јавне лицитације може бити свако физичко и правно лице које је у цијелости измирило финансијске обавезе према Општини Брод.       

         Пријава у поступку лицитације треба да садржи следеће податке:

-  име, очево име, презиме, матични број, тачну адресу и контакт телефон (за физичко лице) или пуни назив правног лица, ЈИБ број и сједиште и контакт телефон (за правно лице);

-  прецизну ознаку непокретности на коју се односи пријава,

-  износ закупнине коју нуди у КМ/m² (исказано у бројкама и словима).

        Уз понуду, учесник на јавном огласу у обавези је приложити:

-  доказ о уплати кауције (10% од почетне цијене закупа непокретности за годину дана)

-  доказ о измиреним обавезама према oпштини Брод.

       Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању. Трошкове припремања, опремања, адаптације или одржавања пословног простора сноси закупац. Свака даља улагања закупца у пословни простор, било да се ради о адаптацији пословног простора или његовом прилагођавању намјени или дјелатности, немају утицаја на уговорену цијену закупа.

      Закупац је дужан сносити трошкове штете настале у самом пословном простору или учињене према трећим лицима узроковане неодговорним коришћењем пословног простора.

        Уколико неко од понуђача има статус инвалида рата или статус члана породице погинулог борца, потребно је уз пријаву на јавни оглас, приложи:

-  доказ о инвалидности или статусу члана породице погинулог борца – рјешење надлежног органа.

Начин подношења пријава 

        Пријава на Јавни оглас подноси се поштом или директно на протокол Општине, у затвореној коверти са обавезном назнаком: „Пријава на оглас за закуп пословне зграде, пословног простора и гараже“.

         Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Огласа путем средстава јавног информисања.

         Рок приспјећа Комисија утврђује на основу пријемног штамбиља, уписаног датума и часа предаје приспјеле пријаве.

         Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.              

Поступак након приспјећа пријаве 

        Комисија од три члана коју именује Начелник општине поступа након приспјећа пријава ради издавања у закуп пословног простора.

Вријеме и мјесто отварања пријава

        Отварање пристиглих пријава извршиће Комисија у просторијама oпштине Брод, Улица Светог Саве број 17., дана 03.09.2018. године, са почетком у 11,00 часова.

Рок и начин објављивања резултата

        Након отварања пријава Комисија утврђује резултате проведеног поступка и доноси одлуку о додјели у закуп пословног простора и исту објављује на огласној табли општине Брод, у року од 5 (пет) дана од дана отварања пријава.

Остале одредбе 

         Све детаљније информације у вези са Јавним огласом о давању у закуп пословног простора могу се добити путем Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Брод, односно телефонским позивом на број 053/610-879.