Начелник општине Брод


Зоран Видић

БИОГРАФИЈА

Рођен 23.02.1985. године у Славонском Броду. Завршио је факултет за финансијски менаџмент и осигурање у Београду. До именовања на функцију Начелника обављао је дужност посланика у Народној скупштини Републике Српске.

ИЗВРШНА ВЛАСТ

Начелник заступа и представља општину и носилац је извршне власти у општини. Начелник руководи Општинском управом и одговоран је за њен рад. Начелника бирају грађани на општим непосредним изборима на период од четири године у складу са Изборним законом.

НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

У оквиру Кабинета Начелника општине обављају се послови Начелника општине, као органа општине, који су утврђени законом, Статутом општине и другим прописима а посебно послови који се односе на дјелокруг рада Општинске управе, на припремање и проучавање извјештаја, информација, друге документације и других материјала, рјешавање поште начелника општине и његовог замјеника, израда другостепених рјешења по жалбама на првостепена рјешења за чије доношење је надлежан Начелник општине, послови правног заступања општине, затим послови за односе са јавношћу, пријем странака које се обраћају Начелнику општине и његовом замјенику, давање одговора и обавјештења, издавање службених саопштења и вршење савјетодавних, протоколарних и административно- техничких послова.
У саставу Кабинета образује се и дјелује Колегијум Начелника општине. Овај Колегијум дјелује као савјетодавно тијело Начелника општине и не сматра се колегијалним органом Општинске управе. Колегијум Начелнику општине даје препоруке, сугестије и приједлоге из дјелокруга рада Општинске управе, с циљем побољшања рада у Општинској управи, како у организационом тако и у функционалном смислу и није надлежан да доноси одлуке.