+387 53 610 116

Вијести

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (КУХИЊЕ) У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 2 Septembra, 2022 у 13:50

Број: 02.5-374-34/22 Датум: 02.09.2022. год.

На основу члана 6. Одлуке о поступку и условима издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и гаража у државној својини на којима је носилац располагања општина Брод – Пречишћени текст („Сл. гласник општине Брод", број: 9/18), Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију Општине Брод, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

о додјели у закуп пословне просторије (кухиње) у згради општине Брод, путем

усменог јавног надметања (лицитације)

 I. ПРЕДМЕТ И НАЧИН ДОДЈЕЛЕ

Предмет додјеле је закуп пословне просторије (кухиње) површине 42,00 m2, који се налази у приземљу у згради општине Брод, на земљишту означеном као к.п. 1295 уписане у Лист непокретности број: 2303 КО Брод, која одговара грунтовној парцели број: 1/408 уписане у ЗК извадак, број: 1296 КО СП Брод.

Б. Начин додјеле

Додјела у закуп пословне просторије врши се путем усменог јавног надметања - лицитације.

Предметна пословна просторија додјељује се у закуп, ради обављања угоститељске дјелатности.

II ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која положе кауцију (10% од почетне цјене закупа пословне просторије за годину дана) и који су измирили све финансијске обавезе према буџету општине Брод.

Почетна цијена закупа пословног простора у првој зони у складу са чланом 30. став 2. Одлуке о поступку и условима издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и гаража у државној својини на којима је носилац располагања општина Брод – Пречишћени текст („Сл. гласник општине Брод", број: 9/18) износи 8,00 КМ/ m2 без ПДВ-а, односно 9,36 КМ/ m2 са ПДВ-ом.

У складу са чланом 30. став 9. и 12.  Одлуке о поступку и условима издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и гаража у државној својини на којима је носилац располагања општина Брод – Пречишћени текст („Сл. гласник општине Брод", број: 9/18), Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију је именовало стручну Комисију за процјену степена оштећења пословног простора, те на основу Записника Комисије, је утврђено да се почетна цијена закупа умањује за 75% тако да износи 2,00 КМ/m2 без ПДВ-а, односно 2,34 КМ/m2 са ПДВ-ом или 84,00КМ за мјесец дана закупа без ПДВ-а, односно 98,28КМ са ПДВ-ом.

За учешће у поступку јавног оглашавања, учесник је дужан уплатити кауцију која износи 10% од почетне цијене закупа за годину дана, односно 117,94 КМ која се урачунава у закупнину за први, односно други мјесец закупа.

Кауција се уплаћује на Јединствени рачун трезора буџета општине Брод, без врсте прихода, општина 010, отворен код:

- НЛБ банке 562-005-000-0000-7622

- Павловић банке 554-008-00000401-87

- Нове банке 555-008-015-20463-50.

 1. САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Писмена пријава обавезно садржи:

 • за физичка лица: име, име оца, презиме, ЈМБГ, адресу становања и контакт телефон и
 • за правна лица: пуни назив правног лица, ЈИБ/ПИБ, овлаштени заступник правног лица, сједиште правног лица и контакт телефон.

Уз писмену пријаву учесник - физичко лице, обавезан је приложити:

 • увјерење о измиреним финансијским обавезама према буџету општине Брод (оригинал или овјерена копија),
 • доказ о уплаћеној кауцији,
 • копију личне карте,
 • копију текућег рачуна.

Уз писмену пријаву учесник - правно лице, обавезан је приложити:

 • овјерену копију рјешења о обављању дјелатности,
 • овјерену копију или оригинал потврду о ЈИБ/ПИБ,
 • увјерење о измиреним финансијским обавезама према буџету општине Брод (оригинал или овјерена копија),
 • доказ о уплаћеној кауцији,
 • копију личне карте власника/одговорног лица у правном лицу,
 • копију текућег рачуна правног лица.

V. УСЛОВИ ЗАКУПА

Пословна просторија се даје у закуп на 5 (пет) година од дана увођења у посјед пословне просторије, а исти се може продужити подношењем захтјева најмање 30 (тридесет) дана прије истека закупа пословне просторије.

Пословна просторија се даје у закуп у виђеном стању, о чему се сачињава посебни записник.

Закуп непокретности почиње тећи од дана увођења у посјед, а закуподавац је дужан закупца увести у посјед у року од два дана од дана потписивања уговора о закупу. Пословна просторија се даје у закуп за обављање угоститељске дјелатности.

Закупац је дужан на свој терет вршити оправке пословног простора неопходне ради одржавања истог у исправном стању, у којем се може користити за намјену одређену овим огласом и уговором о закупу истог, а све у складу са чланом 8. Законом о одржавању зграда („Сл. гласник рс“, број: 101/11).

Закупац је дужан да плаћа накнаду за трошкове кориштења заједничких уређаја и вршење заједничких услуга у згради, у вријеме њихове доспјелости, као и трошкови редовног одржавања зграде.

Закупац нема право вршити било какве преправке непокретности или адаптације непокретности, без сагласности закуподавца. Преправке или адаптације пословне просторије уз сагласност закуподавца, падају на терет закупца.

Закупац не може закупљени пословну просторију да даје у подзакуп трећем лицу.

По престанку закупа, закупац је дужан ако закуподавац то тражи да пословну просторију врати у првобитно стање, односно у стање у којем га је примио у закуп.

VII. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

А.  Подношење понуда

Понуда са потписаном пријавом уз тражене прилоге, подноси се у запечаћеној коверти са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЈЕЛУ У ЗАКУП ПОСЛОВНУ ПРОСТОРИЈУ (КУХИЊЕ) У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ БРОД, ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (ЛИЦИТАЦИЈЕ)“

Понуде се предају непосредно на протокол у шалтер сали општине Брод, или путем поште, на адресу: Општина Брод, Ул. Светог Саве бр. 17, 74450 Брод.

Рок за подношење пријава је 15 (петанест) дана од дана објављивања огласа, односно до 19.09.2022. године.

Б.) Отварање понуда

Након отварања пристиглих пријава, Комисија утврђује благовременост и комплетност пријаве, те испуњеност услова прописаних Јавним огласом.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Редослијед првенства утврђује се према висини понуђеног износа у писаној понуди. Ако су два или више понуђача понудила исти највиши износ, првенство има онај понуђач чија је понуда раније приспјела.

Резултат јавног надметања утврђује Комисија закључком који се доставља Начелнику општине, а учесницима препорученом пошиљком у року од осам дана од дана закључења огласа и објављује се на огласној табли општине.

Са понуђачем чија пријава буде изабрана као најповољнија, закључује се уговор о закупу непокретности. Уколико изабрани понуђач не приступи закључењу уговора у року од 5 (пет) дана од дана позива, сматраће се да је одустао од закупа непокретности, те неће имати право на поврат кауције. Уколико изабрани понуђач одустане од закључења уговора, право првенства на доделу закупа непокретности припада слиједећем најповољнијем понуђачу.

Издавање у закуп пословне просторије може се извршити путем усменог јавног надметања - лицитацијом ако постоје најмање два учесника. У супротном, лицитација ће бити поновљена. Ако и друга буде безуспјешна, давање у закуп се врши непосредном погодбом.

В.) Одржавање лицитације

Лицитација је јавна и одржаће се 28.09.2022. године (сриједа) са почетком у 12,00 часова у скупштинској сали у згради Поште.

IX. ИНФОРМАЦИЈЕ

Детаљније иинформације могу се добити лично у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију Општине Брод, путем телефона: 053/610-879 и 053/611-967 и путем мејла: urbanizam@opstina-brod.net

Саставни дио овог јавног огласа је тлоцрт предметног пословног простора.

                                                                                                         Начелник Одјељења                                                                                              Војислав Милосављевић, дипл.правник

news
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ БИЗНИСА МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА ЖЕНА

Општина Брод расписала је Јавни позив за финансирање бизниса маргинализованих група жена за дод‌јелу бесповратних средстава из средстава Фонда за предузетништво маргинализованих група жена насталог удруженим средствима из буџета општине…

24.05.2024 11:16

news
НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД ЗА ПЕРИОД ОД 2022.-2028. ГОДИНЕ

Скупштина општине Брод је на 38. редовној сједници одржаној у сриједу, 22. мај 2024. године усвојила Нацрт Стратегије развоја општине Брод за период 2022.-2028. година. Нацрт можете преузети на овом…

23.05.2024 11:41

news
ДАНАС ПОМЕН СТРАДАЛИМ И ВАНРЕДНА СКУПШТИНА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БРОД

“Борачка организација (БО) Брод одржаће данас ванредну сједницу Скупштине, у вријеме одржавања Генералне скупштине УН на којој ће се гласати о резолуцији о Сребреници, а потом ће у 19 часова…

23.05.2024 10:09