+387 53 610 116

Вијести

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРОД

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 14 Februara, 2023 у 13:32

На основу члана 155. став 1. и 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 4. Одлуке о оснивању Одбора за жалбе („Службени гласник општине Брод“, број 1/14), члана 2. Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Одбора за жалбе општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 1/23), Скупштина општине Брод   р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор члана Одбора за жалбе

Општине Брод

I – Скупштина општине Брод расписује Јавни конкурс за избор и именовање члана Одбора за жалбе Општине Брод (у даљем тексту: Одбор).

II – Опис послова

Одбор одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у поступку запошљaвања у општинску управу, о жалбама које се односе на статусна питања службеника и намјештеника, као и о другим жалбама утврђеним законом.

III – Мандат

Члана Одбора именује Скупштина општине Брод након спроведеног Јавног конкурса, на период од четири године, са могућношћу поновног избора.

IV – Статус

Члан Одбора нема статус службеника и намјештеника у општинској управи.

Члан Одбора има право на накнаду за рад, чија висина је утврђена Одлуком о утврђивању висине новчане накнаде за рад предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Брод.

V- Општи услови за кандидате су:

 1. да је држављанин Републике Срспке, односно Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Јавног конкурса,
 6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу предсједника и члана Одбора,
 7. да се на кандидате не идноси члан IX став 1. Устава БиХ.

VI – Посебни услови

 1. да има завршен четверогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
 2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
 3. да има положен стручни испит за рад у управи или положен правосудни испит,
 4. да има доказане резултате рада на анијим пословима и посједовање организационих способности.

У Одбор не могу бити именована лица запослена у општинској/градској управи.

            VII – Потребна документа

            Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 1. увјерење о држављанству,
 2. извод из матичне књиге рођених,
 3. диплому о стеченој стручној спреми,
 4. увјерење о положеном правосудном испиту или стручном испиту за рад у органима управе,
 5. увјерење о радном искуству у струци,
 6. увјерење о неосуђиваности,
 7. код надлежног органа овјерену изјаву да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Јавног конкурса,
 8. код надлежног органа овјерену изјаву да није у сукобу интереса у складу са Законом о сукобу интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник РС“, број 73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 97/16),
 9. код надлежног органа овјерену изјаву да се на њега не односи IX став 1. Устава БиХ,
 10. друге доказе о резултатима рада на ранијим пословима и посједовању организационих способности.

Увјерење о општој здравственој способности доставиће кандидати који буду именовани  на дужност.

Кандидати су дужни доставити оригиналне документе или овјерене фотокопије.

Непотпуне и неблаговремен пријаве неће се разматрати.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Јавног конкурса Комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Имајући у виду овлашћења омбудсмана, која проистичу из члана 16. Закона о министарским владиним и другим именовањима Републике Српске, везано за приговоре на коначна именовања, постоји потреба сталног увида у поднесена документа, те се из тог разлога документа приложена уз пријаву на Јавни конкурс неће враћати кандидатима.

VIII- Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана посљедњег објављивања Јавног конкурса. Конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“. Ако Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично на шалтер сали Општине Брод или путем поште на адресу: Општина Брод, Ул. Св. Саве број 17, са назнаком – Комисија за избор члана Одбора за жалбе општине Брод.

Датум: 13.02.2023. године

                                                                                                            Предсједник

                                                                                                     Скупштине општине

                                                                                        Александар Крушкоњић

news
ПОЧЕЛА КАМПАЊА „ЛАКО ЈЕ БРЗИНУ СМАЊИТИ“

Министарство саобраћаја и веза и Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске у сарадњи са локалним заједницама проводи превентивну кампању “Лако је брзину смаљити”. Кампања је почела данас, 18. јуна и…

18.06.2024 09:55

news
ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПРВИХ ПРИКЉУЧАКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ У УЛИЦИ ПИЛОТА БРАНКА ПЈАНИЋА

Јавно комунално предузеће „Комвод“ а.д. јуче је започело радове на изради прикључака на новоиграђену канализациону мрежу у улици Пилота Бранка Пјанића у Мјесној заједници Бродско Поље 2. Ново Шљивић, технички…

18.06.2024 08:04

news
ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА

У понедељак 17. јуна 2024. године у сали за састанке општине Брод одржана је 13. редовна сједница Привредног савјета

18.06.2024 08:00