+387 53 610 116

Вијести

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА  УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА И ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БРОД

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 10 Aprila, 2023 у 08:37

На основу члана 8. Закона о министарским , владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03, 104/06) и Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова  Управног одбора и Надзорног одбора у Јавним установама и предузећима чији је оснивач општина Брод(„Службени гласник општине Брод“, број 3/23), Скупштина општине Брод  р а с п и с у ј е:

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање чланова  Управног одбора и Надзорног одбора у Јавним установама и предузећима чији је оснивач општина Брод

            I - Упражњена позиција

Скупштина општине Брод расписује Јавни конкурс за избор и именовање чланова  Управног одбора и Надзорног одбора у Јавним установама и предузећима чији је оснивач општина Брод, и то:

  1. два члана Управног одбора ЈУП „Бели анђео“ Брод-представника оснивача,
  2. три члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Брод,
  3. један члан Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод,
  4. један члан Надзорног одбора ЈП „Радио Брод“ Брод,

5.   два члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ Брод.

II – Опис послова

            Послови и надлежности Управног/Надзорног одбора у Јавним установама и предузећима дефинисани су одредбама закона, оснивачког акта и статута.

            III – Мандат и статус

            Члан Управног/Надзорног одбора именује се на период од четири године уз могућност поновног избора.

            Права по основу именовања члана остварује у складу са законом и општим актима јавне установе.

            IV – Општи услови за кандидате :

- да су држављани Републике Српске/БиХ,

- да су старији од 18 година,

- да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти РС/БиХ,

- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

- да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај који их чини неподобним за обављање функције члана управног одбора у установи или члана надзорног одбора у предузећу,

- да имају општу здравствену способност.

V- Посебни услови за кандидате:

  1. два члана Управног одбора ЈУП „Бели анђео“ Брод-представника оснивача:

а) висока стручна спреман-VII степен,

б) познавање дјелатности којој се бави јавна установа,

в) познавање садржаја и начина органа управљања,

г) доказани резултати на ранијим пословима,

д) најмање три године радног искуства;

  • три члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Брод:

а) висока стручна спрема (VII степен) или виша стручна спрема ( VI степен)-лица која су стекла образовање првог циклуса у трајању од најмање три, а највише четири године и вреднују се са 180 бодова, односно 240 ECTS бодова,

б)познавање проблематике и дјелатности којом се бави Центар,

в)познавање садражаја и начина рада управљања,

г)доказани резултати рада на ранијим пословима,

д)три године радног искуства у струци;

3. једног члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Брод:

а) висока (VII степен) стручна спрема,

б) познавање проблематике у дјелатности којом се бави ЈЗУ „Дом здравља“ Брод,

в) познавање садржаја и начина рада органа управљања,

г)доказани резултати рада у ранијим пословима,

д)најмање три године радног искуства у струци;

4.једног члана Надзорног одбора ЈП „Радио Брод“ Брод:

а)висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна спрема правног, економског или друштвеног смјера,

б)познавање проблематике у дјелатностима којима се бави правни субјект,

в)најмање 3 (три) године радног искуства у истим или сличним дјелатностима.

5. два члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ Брод:

а) завршен први циклус високог образовања са остварених најмање 180 ECTS

бодова или еквивалент економског, правног или туристичког смјера,

б) познавање садржаја и начина рада Установе,

в) познавање дјелатности којом се бави Туристичка организација,

г) најмање двије године радног искуства у струци,

- при именовању чланова Управног одбора водиће се рачуна о равноправној заступљености оба пола, у складу са чланом 70. Закона о Туризму („Службени гласник Републике Српске“, број 45/17 и 16/23).

VI – Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који их доводи до сукоба интерса у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 73/08и  52/14), Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03) и Законом о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16).

Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.

            VII – Потребна документа

            Уз пријаву на Јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

  1. овјерену фотокопија дипломе,
  2. биографију о кретању у служби,

3. потписану и овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља IV-Општи услови, алинеја 3. и 4. овог конкурса, 

       4. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело, привредни прступ или прекршај који их чини неподобним за обављање дужности у јавној установи или  јавном предузећу за које конкуришу

       5. доказ о радном искуству у струци за кандидате који конкуришу за упражњена мјеста под тачком V, подтачка 1), 2) и 3),

       6. доказ о резултатима на ранијим пословима (увјерење, потврда или слично),

  • потврда, увјерење, изјава или други акт којим се доказује да лице испуњава посебне услове за члана у установи/предузећу за које конкурише, а који се односе на познавање дјелатноси/садржаја и начина рада органа управљања којима се бави правни субјект и
  • изјава да кандидат није у сукобу интереса у складу са тачком VI Јавног конкурса.

           Увјерење о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидати након проведене процедуре конкурса.

Документа којима се доказује испуњавање општих и посебних услова достављају се у оригиналу или овјереној фотокопији, а документа из поглавља IV-општи услови, алинеја 3. и 4.  не могу бити старија од шест мјесеци од издавања.

         Кандидати могу приложити и друга документа којима доказују испуњавање потребних услова.

            Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити  благовремено обавјештени.

Имајући у виду овлашћења Омбудсмана, која проистичу из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03, 104/06), везано за приговоре на коначна именовања, постоји потреба сталног увида  у поднесену документацију, те се обзиром на наведено документација приложена уз пријаву на Јавни конкурс неће враћати кандидатима.

VIII – Рок и начин подношења пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана посљедњег објављивања Јавног конкурса.

Непотпуне и неблаговремен пријаве неће бити разматране.

Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу: Општинска управа Општине Брод – Скупштина општине Брод, Ул. Св. Саве број 17, Брод, са назнаком:

Комисија за провођење Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног и Надзорног одбора у Јавним установама и предузећима чији је оснивач Општина Брод

IX – Начин објављивања

Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“, „Службеном гласнику Републике Српске“, интернет страници и огласној табли Општине Брод.

Број: 01/120-35/23                                                     

Датум: 07.04.2023. године                                         

Предсједник Скупштине општине Брод

                                                                                        Александар Крушкоњић

news
ПРОГЛАШЕЊЕМ НАЈБОЉИХ ЕКИПА И ДОДЈЕЛОМ ПЕХАРА ЗАВРШЕН 8. МЕЂУНАРОДНИ ФУДБАЛСКИ ТУРНИР „БРОД 2024“

Дводневни осми по реду Међународни фудбалски турнир за млађе категорије „Брод 2024“ завршен је данас, 23. јуна проглашењем најбољих екипа и додјелом пехара. Најуспјешнија екипа у категорији 2013. годиште је…

23.06.2024 18:41

news
ПОЧЕО 8. МЕЂУНАРОДНИ ФУДБАЛСКИ ТУРНИР "БРОД 2024"

Постројавањем екипа, поздравом организатора и генералног покровитеља, те наступом Културно-умјетничког друштва „Душко Трифуновић“ данас је у Броду почео осми Међународни фудбалски турнир за млађе категорије „Брод 2024“. На стадиону Омладинског…

22.06.2024 15:19

news
СТАДИОН ОФК „ПОЛЕТ 1926“ СПРЕМАН ДА ДОЧЕКА МЛАДЕ ФУДБАЛЕРЕ ИЗ ЦИЈЕЛОГ РЕГИОНА (ФОТО)

Овог викенда Брод је домаћин осмог по реду Међународног дјечијег фудбалског турнира „Брод 2024“. Учешће је потврдило осамдесет екипа, подијељених у четири узрасне категорије од 2012. до 2015. годишта. Стадион…

21.06.2024 19:48