brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
utorak, 31 Juli 2018 08:03

ЗАКУП МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ГРАДСКОЈ ПИЈАЦИ

На основу члана 6. Одлуке о давању на управљање и одржавање пословног објекта „ГРАДСКА ПИЈАЦА“ у Броду КП „КОМУНАЛЦУ“ А.Д. Брод („Службени гласник општине Брод“, број 11/15) и члана 3. Уговора о давању на управљање и одржавање пословног објекта Градска пијаца у Броду број 02-374-68/15 од 13.11.2015. године, а у складу са Одлуком о начину и условима издавања у закуп пословних просторија и монтажних објеката-контејнера у пословном објекту „Градска пијаца“ у Броду број 01-022-1/18 од 30.01.2018. године, КП „Комуналац а.д. Брод,  р а с п и с у ј е

 ЈАВНИ ОГЛАС о давању у закуп монтажних објеката-контејнера у пословном објекту Градска пијаца у Броду - поновљени поступак -

1. ПОДАЦИ О ЗАКУПОДАВЦУ

 КП „Комуналац“ а.д., 26. Августа број 56, 74450 Брод

2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПА

 Предмет закупа су 3 монтажна објекта-контејнера, означених као:

  • монтажни објекат-контејнер означен као број 67;

у пословном објекту Градска пијаца у складу са графичким приказом објеката који се налази у прилогу Јавног огласа, на катастерској парцели број 3622/1 уписаној у лист непокретности број 2303 КО Брод, а што одговара земљишно-књижној парцели бр. 46/5003 из ЗК улошка бр. 3606, КО Брод, у својини општине Брод.

 3. ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА ЗАКУПА

       Почетна цијена закупнине је: 155,00 КМ/мјесец (са ПДВ-ом).

 4. ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ЗАКУПА

       Монтажни објекти-контејнери који су предмет закупа дају се у закуп на одређено вријеме, на 2 (двије) године.

  5. ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА У ЗАКУП

       Монтажни објекти-контејнери у пословном објекту Градска пијаца издају се у закуп путем:

  • усменог јавног надметања (лицитација)

       Издавање у закуп путем усменог јавног надметања (лицитације) вршиће се само ако су приспјеле најмање двије писмене понуде за исти монтажни објекат-контејнер, у пословном објекту Градска пијаца.

       Ако писмену понуду достави само један понуђач поступак лицитације ће се поновити.

 

6. УСЛОВИ О ПРАВУ УЧЕШЋА У ЈАВНОМ ОГЛАСУ

        Право учешћа на Јавном огласу имају сва физичка и правна лица која уплате кауцију у износу 10% од почетне цијене закупа за годину дана и која су измирили обавезе према КП-у „Комуналац“ а.д. Брод.

       Износи кауције:

  • монтажни објекат-контејнер означен као број 67 - 186,00 КМ;

Понуђач је обавезан у писменој понуди навести слиједеће податке:

  • име, очево име, презиме и тачну адресу становања ( за физичко лице), а за правно лице пуни назив фирме, сједиште и лице овлаштено за заступање;
  • прецизну ознаку монтажног објекта-контејнера, у пословном објекту Градска пијаца, на коју се односи понуда;
  • износ мјесечне закупнине коју нуди у КМ за монтажни објекат-контејнер.

Уз понуду, понуђач је обавезан приложити:

  • фотокопију личне карте за физичко лице, односно рјешење о обављању регистроване дјелатности за предузетника или рјешење о регистрацији надлежног органа за правно лице;
  • доказ о уплати кауције (10% од почетне цијене закупа за годину дана) уплаћен на сљедеће жиро рачуне КП „Комуналац“ а.д. Брод:

 

555-008-00509909-74 код НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА;

562-005-00003939-73 код НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА.

(сврха уплате - кауција за закуп монтажног објекта-контејнера, прималац - КП „Комуналац“ а.д. Брод);

  • фотокопију текућег, односно жиро рачуна подносиоца понуде    и
  • доказ о измиреним обавезама према КП „Комуналац“ а.д. Брод по основу закупа и трошкова одржавања закупљеног пословног простора или монтажног објекта-контејнера у пословном објекту „Градска пијаца“ у Броду (потврда из КП „Комуналац“ а.д. Брод). 

7. ОБАВЕЗЕ ЗАКУПЦА

          Обавезе закупца биће прецизно дефинисане уговором о закупу који ће изабрани најповољнији понуђач закључити са КП „Комуналац“ а.д. Брод у складу са Одлуком о начину и условима издавања у закуп пословних просторија и монтажних објеката-контејнера у пословном објекту „Градска пијаца“ у Броду број 01-022-1/18 од 30.01.2018. године и Уговора о давању на управљање и одржавање пословног објекта Градска пијаца у Броду, број 02-374-68/15 од 13.11.2015. године.

 8. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

        Поступак издавања у закуп се спроводи на основу писмених понуда, које се достављају поштом или директно на протокол КП-а „Комуналац“ а.д. Брод , у затвореној коверти са обавезном назнаком: „Пријава на јавни оглас о давању у закуп монтажних објеката-контејнера у пословном објекту „Градска пијаца“ у  Броду.

        Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана задњег објављивања огласа.

        Неблаговремене и непотпуне понуде Комисија неће узети у разматрање.

  9. ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

         Отварање понуда ће обавити Комисија за спровођење поступка након приспјећа понуда ради издавања ради издавања у закуп монтажних објеката-контејнера на Градској пијаци.

        Отварање понуда ће се обавити на локацији Ул. 26. августа 56, Брод (пословне просторије КП „Комуналац“ а.д. Брод на Градској пијаци, 1. спрат), дана 15.08.2018. године, са почетком у 11.00 часова.

 10. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА РЕЗУЛТАТА ОГЛАСА

          Комисија након проведеног поступка утврђује резултате лицитације и доноси приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача и исти објављује на огласној табли КП „Комуналац“ а.д. Брод, у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда

 

Број: 01- 1025 /18

Датум: 30.07.2018. године