brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 28 Decembar 2018 14:35

ПРОДАЈА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Број: 02-475-24/2018  

Датум: 27.12.2018.

      

             На основу члана 5, 7, 18. став 1. тачка 8. и 10., члана 36. став 1. тачка 2), члана 59.  став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16 - одлука УСРС), члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 5, 9, 16. став 1. алинеја 7. и 9., члана 37. и 65. став 1. тачка 6. Статута Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“, број 7/17), члана 2. Одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Брод на локацији Ул. Солунских добровољаца у Броду, путем усменог јавног надметања (лицитације) ради индивидуалне стамбене изградње, број: 01-022-193/18, од 14.12.2018. године („Службени гласник Општине Брод“, број 15/18), начелник Општине Брод  објављује 

ЈАВНИ КОНКУРС

о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Брод на локацији Ул. Солунских добровољаца у Броду, путем усменог јавног надметања (лицитације) ради индивидуалне стамбене изградње

 

 

 1. Подаци о продавцу

    Општина Брод, са сједиштем у Броду, Улица Светог Саве 17, 74450 Брод,

    ЈИБ 4400135550003.

 

 1. Начин продаје

    Јавна продаја неизграђеног градског грађевинског земљишта врши се усменим јавним

    надметањем (у даљем тексту: лицитација).

 1. Предмет продаје

    Предмет продаје је неизграђено градско грађевинско земљиште, односно грађевинске парцеле означене као:

1) к.п. број 2991/14, пашњак 1. класе, површине 606 м2, уписана у ЛН број 2303/78, К.О. Брод, корисник Општина Брод са дијелом 1/1, што одговара земљишнокњижној парцели бр. 254/5003, ораница, површине 606 м м2, из З.К. улошка бр. 3324 К.О. СП Брод, са укњиженим правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1, и

     к.п. број 2747/5, градилиште, површине 54 м2, уписана у ЛН број 2303/78, К.О. Брод, корисник Општина Брод, са дијелом 1/1, што одговара земљишнокњижној парцели бр. 254/5005, ораница, површине 54 м2, из З.К. улошка бр. 3324 К.О. СП Брод, са укњиженим правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1,

2) к.п. број 2991/15, пашњак 1. класе, површине 635 м2, уписана у ЛН број 2303/78, К.О. Брод, корисник Општина Брод, са дијелом 1/1, што одговара земљишнокњижној парцели бр. 254/5004, ораница, површине 635 м2, из З.К. улошка бр. 3324 К.О. СП Брод, са укњиженим правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1,

2

3) к.п. број 2991/16, пашњак 1. класе, површине 706 м2, уписана у ЛН број 2303/78, К.О. Брод, корисник Општина Брод са дијелом 1/1, што одговара земљишнокњижној парцели бр. 254/1, ораница, површине 706 м2, из З.К. улошка бр. 1398 К.О. СП Брод, са укњиженим правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1,

4)  к.п. број 2991/17, пашњак 1. класе, површине 661 м2, уписана у ЛН број 2303/78, К.О. Брод, корисник Општина Брод са дијелом 1/1, што одговара земљишнокњижној парцели бр. 254/5001, ораница, површине 661 м2, из З.К. улошка бр. 1398 К.О. СП Брод, са укњиженим правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1,

5) к.п. број 2991/18, пашњак 1. класе, површине 662 м2, уписана у ЛН број 2303/78, К.О. Брод, корисник Општина Брод са дијелом 1/1, што одговара земљишнокњижној парцели бр. 254/5002, ораница, површине 662 м2, из З.К. улошка бр. 1400 К.О. СП Брод, са укњиженим правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1.

     Предметно земљиште се налази на локацији, Ул. Солунских добровољаца и Ул. Исидоре Секулић, у Броду. Продаја земљишта се врши ради индивидуалне стамбене изградње.

 1. Почетна продајна цијена

            Почетна продајна цијена предметног земљишта, из тачке 3. овог конкурса, подтачка: 1) за наведену к.п. број 2991/14 (254/5003) површине 606 м2 и к.п. број 2747/5 (254/5005) површине 54 м2, износи 27,00 КМ/м2, односно 17.820,00 КМ, за цијелу грађевинску парцелу површине 660 м2,

2) за наведену к.п. број 2991/15 (254/5004) површине 635 м2, износи 25,00 КМ/м2, односно 15.875,00 КМ, за цијелу грађевинску парцелу површине 635 м2,

3) за наведену к.п. број 2991/16 (254/1) површине 706 м2, износи 24,00 КМ/ м2, односно 16.944,00 КМ, за цијелу грађевинску парцелу површине 706 м2,

4) за наведену к.п. број 2991/17 (254/5001) површине 661 м2, износи 21,00 КМ/ м2, односно 13.881,00 КМ, за цијелу грађевинску парцелу површине 661 м2,

5) за наведену к.п. број 2991/18 (254/5002) површине 662 м2, износи 21,00 КМ/ м2, односно 13.902,00 КМ, за цијелу грађевинску парцелу површине 662 м2,

             а утврђена је, у складу са Одлуком о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Брод на локацији Ул. Солунских добровољаца у Броду, путем усменог јавног надметања (лицитације) ради индивидуалне стамбене изградње (“Службени гласник Општине Брод“, број 15/18) и Налазом и мишљењем, ДН БРОЈ 82/2018 од 06.12.2018. и ДН БРОЈ 82.1/2018 од 06.12.2018. године, вриједност градског грађевинског земљишта, на локацијама у Броду, Улица Солунских добровољаца и Улица Исидоре Секулић, које је урадила Зорка Павковић инг. грађ., вјештак грађевинско-архитектонске струке.

 1. Садржај пријаве на конкурс

5.1. Пријава на конкус мора садржавати:

- за физичко лице: име, презиме, ЈМБГ, тачну адресу становања и контакт телефон, а

  за правно лице: пуни назив фирме, рјешење регистарског суда, сједиште, ЈИБ/ИБ,

    контакт телефон  и овлаћење, за лице које може заступати правно лице,

- ознаке предметног земљишта, на које се понуда односи,

- датум и потпис, ако је физичко лице, односно, датум, потпис и печат, ако је правно лице. 

5.2. Уз пријаву, учесник, односно понуђач је дужан приложити:

- доказ да је измирио све обавезе, према Општини Брод,  

- доказ о уплаћеној кауцији, у висини 10 %, од почетне продајне цијене предметног

  земљишта, из тачке 4. овог конкурса,

- копију свог текућег, односно жиро рачуна, отвореног код банке.

  

 1. Учесници лицитације

    Право учешћа на лицитацији имају физичка и правна лица која:

- по закону могу стећи право својине, на земљишту, које је предмет продаје,

3

- су положила кауцију за учешће у поступку лицитације,

- су измирила све своје обавезе према Општини Брод и, чија пријава је благовремена, те 

  потпуна.

 1. Услови продаје

7.1. За учешће у поступку лицитације, учесник је дужан уплатити кауцију, у износу 10 %, од почетне продајне цијене, за одређену или одређене или све предметне непокретности,  односно грађевинске парцеле, из тачке 4. овог конкурса, сходно подтачки:

1) за к.п. број 2991/14 (254/5003) и к.п. број 2747/5 (254/5005), површине 660 м2,

    кауција износи 1.782,00 КМ,  

2) за к.п. број 2991/15 (254/5004)  површине 635 м2, кауција износи 1.587,50 КМ,

3) за к.п.број 2991/16 (254/1),  површине 706 м2, кауција износи 1.694,40 КМ,

4) за к.п. број 2991/17 (254/5001), површине 661 м2, кауција износи 1.388,10 КМ,

5) за к.п. број 2991/18 (254/5002) површине 662 м2,  кауција износи 13.902,00 КМ,

     (на уплатници назначити да је кауција за продају непокретности), на Јединствени рачун трезора буџета Општине Брод код:

- Развојне банке на рачун број 562-005-00000076-22 или

- Нове банке на рачун број 555-008-01520463-50, без врсте прихода.

7.2. Кауција, за непокретности из тачке 3. овог конкурса, износи као у тачки 7.1. овог конкурса и, уплаћује се на жиро-рачун Општине Брод. 

7.3. Обавезује се лице, које у поступку лицитације буде изабрано као најповољнији понуђач, предметне односно предметних непокретности, да ће у року од годину дана од дана закључења уговора, поднијети захтјев за издавање грађевинске дозволе, ради изградње индивидуалне стамбене зграде. У супротном, исти уговор ће Општина Брод раскинути и тражити обештећење од поменутог лица.

 1. Начин и услови плаћања купопродајне цијене

8.1. Излицитирану купопродајну цијену предметних непокретности, у цијелости уплаћује купац, на један од рачуна Јединственог рачуна трезора (ЈРТ) буџета Општине Брод који су наведени у тачки 7.1. овог конкурса, прије потписивања нотарски обрађеног уговора.

8.2. Са учесником лицитације, чија понуда буде утврђена као најповољнија, након прибављеног мишљења, Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у Добоју, на нацрт уговора, начелник општине ће у име Општине Брод одмах закључити купопродајни уговор.

8.3. Уколико купац одустане од потписивања уговора, губи право на поврат положене кауције.

8.4. Све трошкове, везане за пренос предметних непокретности (нотарска обрада уговора, таксе и накнаде, које се односе на уписе у катастарски и грунтовни операт),  односно за провођење купопродајног уговора, у евиденцијама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, Подручна јединица Брод, сноси купац.  

 1. Вријеме и начин предаје непокретности у посјед купца

    Купац непокретности  из тачке 3. овог конкурса, биће уведен у посјед, у року од 8 дана од дана уплате цјелокупне купопродајне цијене непокретности, постигнуте на лицитацији.

 1. Вријеме и мјесто одржавања лицитације

   Лицитација ће се одржати,  дана 23.01.2019. године, у 11,00 часова, у великој просторији за састанке, у згради Општине Брод, у Броду, Улица Светог Саве 17. 

   На лицитацији може учествовати лице, које је доставило пријаву на конкурс, или његов законски заступник, односно овлашћени пуномоћник.

 1. Вријеме и начин разгледања непокретности, које су предмет лицитације и увид у документацију о истим непокретностима

      Прије одржавања лицитације, заинтересована лица могу извршити разгледање предметних непокретности и извршити увид у документацију о истим, сваког радног дана,

у периоду од 08,00 до 14,00 часова, у присуству службеника Одјељења за просторно

                                                                                4

уређење, стамбено-комуналне послове и екологију Општине Брод.

 1. Орган који проводи поступак лицитације

      Поступак продаје предметних непокретности проводи Комисија за спровођење јавног надметања - лицитације у поступку продаје, односно отуђења непокретности, у својини  у својини општине Брод, коју је именовала Скупштина Општине Брод, Рјешењем број: 01-111-34/18, од 14.12.2018. године („Службени гласник Општине Брод“, број 15/18).

 1. Провођење поступка продаје

      Поступак продаје предметних непокретности проводи се, путем лицитације, у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), Одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Брод на локацији Ул. Солунских добровољаца у Броду, путем усменог јавног надметања (лицитације) ради индивидуалне стамбене изградње, број: 01-022-193/18, од 14.12.2018. године („Службени гласник Општине Брод“, број 15/18), Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и овог конкурса.

 1. Објава конкурса

     Овај конкурс биће објављен, у дневним новинама „Глас Српске“, на веб страници Општине Брод, на Огласној табли Општине Брод, те на Радио Броду, најкасније 15 дана прије дана одређеног за провођења лицитације.

 1. Рок за подношење пријаве

      Рок за подношење пријаве износи 15 дана од дана посљедње објаве овог конкурса, у средствима јавног информисања, која су наведена у тачки 14. истог конкурса.

 1. Достава пријаве на конкурс

       Потписана пријава на овај конкурс, уз тражене прилоге, подноси се у затвореној коверти, поштом или директно, на протокол (Шалтер сала) Општине Брод, на адресу: Општина Брод, Улица Светог Саве 17, 74450 Брод,

       са назнаком: „Општина Брод - Комисија за спровођење јавног надметања - лицитације у поступку продаје непокретности у својини Општине Брод, односно непокретности, ради индивидуалне стамбене изградње, на локацији Улица Солунских добровољаца у Броду - не отварати“.  

На истој коверти, подносилац пријаве је дужан навести и своју адресу, те контакт телефон.

                                                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ              

                                                                                 

                                                                                                              Илија Јовичић, дипл.ек.