brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
srijeda, 08 Avgust 2018 13:34

ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БРОД

На основу члана 8. Закона о министарским , владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 16. и 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовање чланова Управног и Надзорног одбора у Јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Брод („Службени гласник општине Брод“, број 6/18) и Одлуке о поновном расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног и Надзорног одбора у Јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Брод („Службени гласник општине Брод“, број 10/18), Скупштина општине Брод  р а с п и с у ј е

ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање чланова Управног и Надзорног одбора у Јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Брод

 

            I - Упражњена позиција

            Скупштина општине Брод расписује Јавни конкурс за избор и именовање:

 1. једног члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ Брод,
 2. једног члана Надзорног одбора ЈП „Радио Брод“д.о.о. Брод.

II – Опис послова

            Послови и надлежности чланова Управног и Надзорног одбора у Јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Брод дефинисани су одредбама закона, оснивачким актима и статутима Јавних предузећа и установа.

            III – Мандат и статус

            Чланови Управног и Надзорног одбора у Јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Брод именују се на период од четири године уз могућност поновног избора.

            Права по основу именовања чланови Управног и Надзорног одбора у Јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Брод остварују у складу са законом и општим актима Јавних предузећа и установа.

            IV – Општи услови за све кандидате:

 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине,
 2. да су старији од 18 година,
 3. да нису отпуштани из државне службе на било којем нивоу власти у РС/БиХ по основу дисциплинске мјере,
 4. да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ,
 5. да се против њих не води кривични поступак,
 6. да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај који их чини неподобним за обављање функције члана Управног одбора у Установи или члана Надзорног одбора у Јавном предузећу.

V- Посебни услови за члана Управног одбора ЈУ „Туристичка организација општине Брод“ Брод:

 1. завршен први циклус високог образовања са остварених најмање 180 ECTS бодова или еквивалент економског, правног или туристичког смјера и
 2. најмање двије године радног искуства у струци.

VI – Посебни услови за чланa Надзорног одбора ЈП „Радио Брод“ д.о.о. Брод:

 1. висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна спрема правног, економског или друштвеног смјера,
 2. познавање проблематике у дјелатностима којима се бави Јавно предузеће,
 3. најмање три године радног искуства у истим или сличним дјелатностима.

VII – Сукоб интерса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који их доводи до сукоба интерса у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 73/08), Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), Законом о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11) и Законом о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12).

            VIII – Потребна документа

            Уз пријаву на Јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 1. увјерење о држављанству, (да није старије од 6 мјесеци),
 2. овјерену фотокопију личне карте,
 3. овјерену фотокопију дипломе,
 4. биографију о кретању у служби,
 5. увјерење да се не води кривични поступак, (да није старије од 6 мјесеци),
 6. увјерење о неосуђиваности/некажњавању, (да није старије од 3 мјесеца),
 7. потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из подт. 3. и 4. тачке IV Јавног конкурса,
 1. потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из тачке

    VII Јавног конкурса,

 1. потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из подт. 2. тачке VI Јавног конкурса (за чланa Надзорног одбора ЈП „радио Брод“ д.о.о. Брод),
 2. Потврду о радном искуству.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити  благовремено обавијештени.

Имајући у виду овлашћења Омбудсмана, која проистичу из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), везано за приговоре на коначна именовања, постоји потреба сталног увида  у поднесену документацију, те се обзиром на наведено документација приложена уз пријаву на Јавни конкурс неће враћати кандидатима.

IX – Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана расписивања Јавног конкурса.

Непотпуне и неблаговремен пријаве неће бити разматране.

Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу: Општинска управа Општине Брод – Скупштина општине Брод, Ул. Св. Саве број 17, Брод, са назнаком: Комисија за избор чланова Управнoг и Надзорног одбора у Јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Брод.

X – Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“, у „Службеном гласнику Републике Српске“, огласној табли Општине Брод и на web страници Општинске управе Општине Брод.

Ако Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

 

Број: 01-120-19/18

Датум: 03.08.2018. године

                                                                                        Предсједник Скупштине општине

                                                                                         Иво Мијић