brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 17 Maj 2019 11:29

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА УРЕЂЕЊА ИЗЛЕТИШТА ДУБОКОВАЦ

Број: 05 (02)-363-35/19

Датум: 16.05.2019. године

   

       На основу члана 59. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 65. став 1. тачка 5. Статута Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“, број 7/17) и члана 4. Одлуке расписивању Јавног конкурса за  израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења излетишта Дубоковац  („Службени гласник општине Брод“, број: 7/19), Начелник општине Брод расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 за избор идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења излетишта Дубоковац, општина Брод

 

 

 1. Подаци о инвеститору:

Општина Брод, са сједиштем у Броду, Улица Светог Саве 17, 74450 Брод, ЈИБ 4400135550003.

 

 1. Циљ конкурса:

 

Основни циљ израде идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења излетишта Дубоковац јесте унапређење квалитета просторних, функционалних процеса, односно побољшање постојећих или формирање нових простора,те стварање угодне и естетски прихватљиве слике, а које одговара захтјевима посјетилаца.

 1. Постојеће стање:

 

Границе обухвата идејног рјешења одређене су између два моста у појасу 100 м х 200м.

Површина обухвата износи цца 2,0 ha.

Тренутно стање не удовољава функционалним  потребама простора намијењеног излетишту.Наглашен је недостатак обликовне и естетске компоненете садржаја што значајно утиче и на уопштени недостатак амбијенталне препознатљивости.

 

 1. Будуће стање:

 

Идејно архитектонско-урбанистичко рјешење урадити према слиједећим смјерницама:

 • Извршити анализу стања у простору обухвата
 • Поштовати опредјељења дата кроз Просторни план општине Брод
 • Основна концепција уређења просторне цјелине идејног рјешења треба дати приједлог намјене садржаја и да у просторно-функционалном смислу представља цјелину
 • Дефинисати садржаје који се односе на рекреацију,спорт и кориштење слободног времена
 • Уређење простора око храма
 • Архитектонско обликовање прилагодити окружењу
 • При обликовању просторних и и пејзажних рјешења дефинисати и планирати уређење зелених површина
 • Кроз концепт просторне организације поштовати начела заштите животне средине

 

 1. Садржај идејног рјешења:

 

 • Анализа постојећег стања
 • Текстуални прилог-технички опис идеје и концепта архитектонско-урбанистичког рјешења, садржаја и начина функционисања предметног простора
 • Графички прилози-ситуација, основна концепција простора, карактеристични пресјеци-погледи, саобраћајно рјешење , пјешачки садржај, хортикултурно рјешење, приказ планираних објеката и други садржаји који се односе на рекреацију, спорт и кориштење слободног времена
 • 3Д приказ карактеристичних детаља

        Идејно рјешење је потребно урадити у складу са позитивним законским прописима Републике Српске, техничким стандардима и правилима струке и доставити га у електронском ( pdf , dwg format) и штампаном облику (у формату који је довољан за јасну графичку презентацију).

 1. Пријава на конкурс мора садржавати:

         Физичка лица:

-   пријава са личним подацима (име, очево име, презиме,контакт телефон и тачну адресу становања )

-  овјерена фотокопија дипломе просторног планирања, архитектуре, грађевине  или другог стручног усмјерења које је у вези са просторним планирањем

    Правна лица:

-  пријава са подацима правног лица (пуни назив фирме, рјешење регистарског суда са сједиштем правног лица)

- овјерена фотокопија регистрације правног лица који обављају професионалну дјелатност која је у вези са просторним планирањем, архитектуром и грађевином

 

 1. Учесници конкурса

 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица из области планирања и уређења простора, архитектуре и грађевине.

   

 1. Вријеме и начин разгледања локације:

 

        Прије израде идејног рјешења, заинтересована лица могу извршити разгледање предметне локације, те извршити увид у документацију (пројектни задатак, геодетска подлога), сваког радног дана у периоду од 08,00 - 14,00 часова у присуству службеника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију Општине Брод.

9.Конкурсна документација

 

   Документација која се даје учесницима конкурса:

 • Пројектни задатак
 • Геодетска подлога у дигиталној форми

 

Конкурсна документација може се преузети у Одјељењу за просторно уређење,

стамбено-  комуналне послове и екологију и путем e-maila:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.Контакт телефон 053-610-879.

 1. Провођење поступка одабира архитектонско-урбанистичког рјешења

       уређења излетишта Дубоковац:

 

    Поступак  одабира идејног рјешења проводи Комисија за избор идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења излетишта Дубоковац коју именује Начелник општине ,а у складу са одредбама Одлуке о расписивању Јавног конкурса за  израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења излетишта Дубоковац ( „Службени гласник општине Брод“, број 7/19).

 

 

11.Критерији за оцјену радова:

 

 • архитектонско обликовање простора
 • функционалност
 • саобраћајно рјешење
 • садржаји који се односе на рекреацију, спорт и кориштење слободног времена
 • хортикултурно уређење
 • естетика и оригиналност

12.Награде

Одлуком Комисије додијелит ће се награде  и то:

        I награда у износу од   2.500,00   КМ

        II награда у износу од  1.500,00  КМ

        III награда у износу од 1.000,00  КМ

 

       Укупан фонд награда је 5.000,00  КМ.

 

 1. Објава конкурса

Овај конкурс објављује се у дневним новинама „Глас Српске“, на web страници Општине Брод, на огласној табли Општине Брод, те на Радио Броду.

 1. Рок за подношење пријавa

 

Рок за подношење пријава износи 30 дана од дана посљедњег објављивања овог конкурса у средствима јавног информисања.

 

 1. Пријава на конкурс

 

Пријаве на конкурс достављају се директно на протокол (шалтер сала) или путем поште у затвореној коверти, на адресу општине Брод, Ул. Светог Саве бр. 17, 74450 Брод, са назнаком „Општина Брод - Комисија за спровођење јавног конкурса за  израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења излетишта Дубоковац – не отварати“.

На истој коверти, подносилац је дужан навести и своју адресу и контакт телефон.

                                                                                                                                             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ

 

                                                                                                                   Илија Јовичић, дипл.ек.