brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
utorak, 07 Avgust 2018 13:22

КОНКУРС ЗА ПОПУНУ УПРАЖЊЕНИХ РАДНИХ МЈЕСТА

На основу члана 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама зa попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) и члана 65. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17 ), Начелник општине Брод, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста службеника у Општинској управи Брод

 

I - Начелник општине Брод расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста службеника у Општинској управи Брод, на неодређено вријеме и то:

У Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију:

Самостални стручни сарадник за комуналну инфраструктуру и послове саобраћаја (радно мјесто пете категорије, другог звања).....................................1 извршилац

II - Опис послова

 

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 3/18 и 6/18).

 

III – Општи услови за пријем у радни однос

 

  • да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
  • да је старије од 18 година,
  • да има општу здравствену способност,
  • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
  • да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,
  • да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи и
  • да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX  став 1. Устава БиХ.

IV – Посебни услови

Висока стручна спрема или први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова, саобраћајни факултет, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи и познавање рада на рачунару.

V - Потребна документа

 

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу- Пријава на јавни конкурс. Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјава да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX  став 1. Устава БиХ,

2) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

4) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима једнице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-копије:

  • дипломе о завршеној стручној спреми,

2) увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће, у року од шест мјесеци од дана запослења, положити стручни испит за рад у управи,

3) исправе којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

4) доказа о познавању рада на рачунару (увјерење, потврда, овјерена изјава или други докази којим се доказује познавање рада на рачунару).

(3) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, Конкурсна комисија ће обавити интервју на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност и способност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.

О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

(4) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оргиналу или овјереној фото-копији, овјерену изјаву о испуњености услова из тачке V став 1. подтачка 1, 3. и 4. јавног конкурса, као и увјерење о општој здравственој способности.

(5) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 4. ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 4. ове тачке.

VI – Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања јавног конкурса. У случају да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у дневном листу „Глас Српске“.

            Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу: „Општина Брод, Улица Светог Саве бр.17. са назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста службеника у Општинској управи Брод“.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

            За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Марић Петранка, Стручни сарадник за персоналне послове, контакт телефон 053/610-169.

           

                                                                                                          Начелник општине

                                                                                                              Илија Јовичић

Број: 02-120-18/18                                                              

Датум 31.07.2018.године

Брод