brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
ponedjeljak, 03 Decembar 2018 11:33

КОНКУРС ЗА НАМЈЕШТЕНИКА

На основу члана 160. став 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 43 Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), Начелник општине Брод, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста намјештеника у Општинској управи Брод

 

I - Начелник општине Брод расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста намјештеника у Општинској управи Брод, на неодређено вријеме и то:

У Територијалној ватрогасној јединици, Одсјека за послове заштите и спасавања:

1) Старјешина Територијалне ватрогасне јединице ..........................  1 извршилац

II - Опис послова и задатака

 

Старјешина Територијалне ватрогасне јединице, обавља послове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 3/18, 6/18 и 10/18).

 

III – Општи услови за пријем у радни однос

 

  • да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
  • да је старије од 18 година,
  • да има општу здравствену способност,
  • да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
  • да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,
  • да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи и
  • да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX  тачка 1. Устава БиХ.

IV – Посебни услови

- Виша стручна спрема или први циклус студија са остварених најмање 180 ЕСТS бодова, смјер технички, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара, положен возачки испит „Б“ категорије, да је здравствено и психофизички способан за вршење послова гашења пожара и спасавање људи и имовине и познавање рада на рачунару.

V - Потребна документа

 

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу- Пријава на јавни конкурс. Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине и фото-копију личне карте, а изјава да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX  тачка 1. Устава БиХ,

2) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

4) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима једнице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фото-копије:

  • дипломе о завршеној стручној спреми,
  • увјерења о положеном стручном испиту за руководиоца акције гашења пожара,

3)  исправе којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) и

4) исправе или изјаву у писаној форми о познавању рада на рачунару.

Степен стручне спреме се доказује универзитетском дипломом.

Уколико кандидат из одређеног разлога не посједује диплому о стеченом високом образовању, може да достави увјерење о дипломирању, које не може бити старије од рока потребног за издавање дипломе, односно не може бити старије од годину дана.

Кандидат уз увјерење о дипломирању доставља и потписано кратко образложење-изјаву у којој наводи разлоге достављања увјерења, а не дипломе, те уколико диплома није издата у предвиђеном року, доставља потврду високошколске установе да диплома није издата.

Кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања. У случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје.

Кандидати који су факултет завршили у иностранству имају обавезу да доставе нострификовану диплому, у складу са законским прописима из области високог образовања. Изузетно, кандидати који су диплому стекли на територији бивше СФРЈ до 6.априла 1992.године, као и они који су дипломе стекли у Републици Србији немају обавезу да нострификују диплому.

Уколико је поступак нострификације дипломе почет раније или је у току у тренутку пријављивања на конкурс, кандидат је дужан да уз пријаву достави доказ о поднесеном захтјеву за нострификацију дипломе надлежном органу, с тим да нострификовану диплому доставља органу који је расписао конкурс најкасније до дана одржавања интервјуа.

Кандидат не треба да доставља увјерење о дипломирању старије од годину дана ни диплому о стеченом високом образовању академског звања магистра или еквивалента, академског звања доктора или еквивалента или друге сличне дипломе уколико нису тражене у посебним условима конкурса, јер оне не могу доказати стечено звање завршеног основног, односно додипломског студија.

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

- потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, које треба да буду прецизне и детаљне, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је радио - назив радног мјеста, да ли су то послови високе, више, средње стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период радног ангажовања на радним задацима.

Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави:

- увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, увјерење факултета о провјери знања рада на рачунару, положеном испиту из информатике или другу исправу факултета (фото-копија индекса) која потврђује познавање или знање рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно у вези са радом на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми и положеном предмету из информатике.

Докази се достављају на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

(3) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, Конкурсна комисија ће обавити усмени интервју у циљу оцјене стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата за обављање послова и задатака за радно мјесто на које је конкурисао.

О мјесту и времену одржавања усменог интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

(4) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оргиналу или овјереној фото-копији, овјерену изјаву о испуњености услова из тачке V став 1. подтачка 1, 3. и 4. јавног конкурса, као и увјерење о општој здравственој способности.

(5) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 4. ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 4. ове тачке.

VI – Рок за подношење пријава

 

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања јавног конкурса. У случају да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у дневном листу „Глас Српске“.

Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу: „Општина Брод, Улица Светог Саве бр.17. са назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста намјештеника у Општинској управи Брод“.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

            За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Марић Петранка, Стручни сарадник за персоналне послове, контакт телефон 053/610-169.

                                                                                                          Начелник општине

                                                                                                             Илија Јовичић

Број: 02-120-24/18                                                              

Датум 29.11.2018.године

Брод