brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 08 Februar 2019 10:16

КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима ( « Службени гласник Републике Српске « број 41/03 ), члана 16. Закона о систему јавних служби ( « Службени гласник Републике Српске « број 68/07 и 109/12 ), примјеном члана 88. Закона о социјалној заштити ( « Службени гласник Републике Стрпске « број 37/12 и 90/16 ),  а у вези Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Брод број 01-022-15/19 од дана 31.01.2019.године донесене на 24. редовној сједници, Скупштина општине Брод  р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

За избор и именовање чланова  Управног одбора Јавне установе                               Центар  за социјални рад Брод

I – Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Центар  за социјални рад  Брод.

 1. Управни одбор Центра за социјални рад броји три члана.

Запослени у Центру за социјални рад не могу бити чланови његовог Управног одбора .

II – Опис послова

Надлежност управног одбора је :

 • доноси статут и друге опште акте Центра,
 • одлучује о пословању Центра,
 • разматра и усваја извјештај о пословању и годишњи обрачун Центра,
 • доноси програм рада и финансијски план Центра,
 • одлучује о кориштењу средстава у складу са законом и статутом Центра,
 • бира предсједника Управног одбора уколико није именован актом оснивача о именовању,
 • рјешава по приговору радника у другом степену,
 • стара се о потпуном, благовоременом и истинитом обавјештавању радника,
 • закључује уговор о раду са директором Центра,
 • доноси пословник о свом раду и
 • врши и друге послове утврђене законом и статутом Центра.

III – Мандат

          Управни одбор именује и разрјешава оснивач. Чланови Управног одбора именују се на период од ( 4 ) четири године.

IV – Статус

Актом о именовању чланови Управног одбора не заснивају радни поднос. Чланови управног одбора имају право на накнаду сходно Одлуци о утврђивању накнаде за рад члановима управних и надзорних одбора у установама чији је оснивач Општина. Управни одбор за свој рад одговара Скупштини општине.

 

V – Општи и посебни  услови за кандидате

 

 Општи услови:

 1.да су држављани Републике Српске/БиХ,

 2.да су старији од 18 година,

 3.да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у РС/ БиХ као резултат дисциплинске мјере   у периоду од три године прије дана објављивања конкурса,

 1. да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ,
 2. да се против њих не води кривични поступак,
 3. да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај који их чини неподобним за обављањем функције члана управног одбора у установи

         Посебни услови:

 1. висока стручна спрема ( VII степена ) или виша стручна спрема ( VI  степена ), лица која су стекла образовање првог циклуса у трајању од најмање три, а највише четири године и вреднују се са најмање 180, односно 240 ЕЦТС бодова
 2. три године радног искуства у струци,
 3. познавање дјелатности установе

VI – Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који их доводи до сукоба интереса у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти  Републике  Српске ( « Службени гласник Републике Српске « број 73/08), Закона о  министарским, владиним  и другим именовањима Републике Српске ( « Службени гласник Републике Српске « број 41/03 и Законом о систему јавних служби ( « Службени гласник Републике Српске « број 68/07 и 109/12  ).

VII – Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 1. увјерење о држављанству ( не старије од шест мјесеци )
 2. овјерену копију личне карте,
 3. потписане и од надлежног органа овјерене изјаве о испуњавању општих услова из подтачке 3. и 4. тачке V конкурса,
 4. увјерење( издато од стране надлежног суда ) да се против њих не води кривични поступак,
 5. увјерење ( издато на основу казнене евиденције од стране надлежне службе унутрашњих послова ) да нису осуђивани
 6. овјерену копију дипломе,
 7. потврду о радном искуству,
 8. доказ о познавању дјелатности установе/ овјерена изјава или други акт којим се доказује познавање дјелатности установе
 9. потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса.

Сви документи које кандидати доставе морају бити оргинали или овјерене фотокопије.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благоворемено обавјештени.Имајући у виду овлаштења Омбудсмана, која проистичу из члана 16. Закона о  министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, везано за приговоре на коначна именовања, документа приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.

 

VIII – Рок за подношење пријава

 Јавни конкурс биће објављен у « Службеном гласнику  Републике Српске « и у Дневном листу «  Глас Српске «.

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс  је 30 дана од дана посљедњег објављивања.

     Непотпуне и неблаговормене пријаве неће се разматрати.

     Пријаве се могу достављати лично ( шалтер сала општине  ) или путем поште на адресу Општина Брод, Скупштина општине са назнаком  за « Комисију за избор управног одбора Центра за социјални рад  Брод « , улица Светог Саве бр. 17. Брод.

Број: 01-120-2 /19                                                               Потпредсједник

Датум: 08.02.2019.године                                            Скупштине општине

 

                                                                                         Милош Станишић,с.р