brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
utorak, 27 Novembar 2018 14:39

КОНКУРС ЗА ЧЛАНА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

На основу члана  8. Закона о министарским и владиним и другим именовањима ( „ Сужбени гласник Републике Српске „ број 41/03 ), члана 16. и 18. Закона о систему јавних служби ( „ Службени гласник Републике Српске „ број 68/07,109/12 и 44/16 ), Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовање чланова Управног и Надзорног одбора у Јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Брод ( „ Службени гласник општине Брод „број 6/18 ) и Одлуке о поновном расписивању  Јавног конкурса за избор и именовање члана Управног и Надзорног одбора у Јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Брод ( „ Службени гласник општине Брод „ број 13/18 ), Скупштина општине Брод р а с п и с у ј е 

 

Поновни  Јавни конкурс

за избор и именовање члана Управног и Надзорног одбора у Јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Брод

I Позиција која се оглашава

 Скупштина општине Брод расписује  поновни Јавни конкурс за избор и    именовање:

 1. једног члана  Управног одбора ЈУ „ Туристичка организација општине Брод „ Брод,
 2. једног члана Надзорног одбора ЈП „ Радио Брод „ д.о.о. Брод

    

II Опис послова  

Послови и надлежности чланова управног и уадзорног одбора у јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Брод дефинисани су одредбама закона, оснивачким актима и статутом јавних предузећа и установа.

III Мандат

Чланови управног и надзорног одбора у јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Брод именују се на период од четири године уз могућност поновног избора.

IV Статус

Чланови управног и надзорног одбора за свој рад имају право на накнаду у складу са одлуком Скупштине општине и у складу са актима јавних предузећа и установа.

V Критерији     

Општи услови:

 1. да су држављани Републике Српске/БиХ,
 2. да су старији од 18 година,
 3. да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у РС/БиХ по основу дисциплинске мјере,

4.да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

 1. да се против њих не води кривични поступак,
 2. да нису осуђивани за кривично дјело,привредни преступ или прекршај који их чини неподобним за обављање функције члана управног одбора у установи или члана надзорног одбора у јавном предузећу.

V Посебни услови за члана Управног одбора ЈУ „ Туристичка организација општине Брод“ Брод :

 1. завршен први циклус високог образовања са остварених најмање 180 ECTS бодова или еквивалент економског, правног или туристичког смјера и
 2. најмање двије године радног скуства у струци

VI Посебни услови за члана Надзорног дбора ЈП „ Радио Брод „ д.о.о.Брод:

 1. висока ( VII ) или виша ( VI ) стручна спрема правног, економског или друштвеног смјера,
 2. познавање проблематике у дјелатностима којима се бави Јавно предузеће и
 3. најмање три године радног искуства у истим или сличним дјелатностима

VII Сукоб интереса

     Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који их доводи до сукоба интереса у сладу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске ( „ Службени гласник Републике Српске „ број 73/18 ), Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ( „ Службени гласник Републике Српске „ број 41/03 ), Законом о јавним предузећима ( „ Службени гласник Републике Српске „ број 75/04 и 78/11 ) и Законом о систему јавних служби ( „ Службени гласник Републике Српске „ број 68/07 и 109/12 ).

VIII Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова:

1.увјерење о држављанству ( не старије од шест мјесеци ),

2.овјерену фотокопију  личне карте,

3.овјерену фотокопију дипломе,

4.биографију о кретању у служби,

5.увјерење да се не води кривични поступак ( да није старије од шест мјесеци ),

 1. увјерење о неосуђиваности/некажњавању ( да није старије од три мјесеца ),
 2. потписану и од надлажног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из подтачке 3.и 4. тачке IV Јавног конкурса,

8.потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из тачке VII  Јавног конкурса

 1. потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из подтачке 2. Тачке VI Јавног конкурса ( за члана Надзорног одбора у ЈП „ Радио Брод „ Брод,

10.потврда о радном искуству.

          

             Са кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

             Имајући у виду овлаштења Омбудсмена, који проистичу из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ( " Службени гласник Републике Српске „ број 41/13 ), везано за приговоре на коначна именовања, постоји потреба сталног увида у поднесену документацију, те се обзиром на наведено документација приложена уз пријаву на јавни конкурс неће враћати кандидатима.

IX Рок за подношење пријава

    Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања  Јавног конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве се могу доставити лично ( шалтер сала ) или путем поште на адресу: Општина Брод, Светог Саве 17 Брод, са назнаком „ Комисији за избор чланова Управног и Надзорног одбора у Јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Брод „.

X Јавни конкурс ће бити објављен у   „ Службеном гласнику Републике Српске“,  Дневном листу „ Глас Српске“ , огласној табли општине Брод и на web страници општине Брод.

    Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

    

Број: 01-120-19-1/18

Датум:  27.11.2018.год                                                  Потпредсједник

                                                                                      Скупштине општине

                                                                                    Милош Станишић,с.р.