brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 03 Maj 2019 14:35

ЈАВНИ ОГЛАС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИЗА ИЗГРАДЊУ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

Број:   02-475-8/19

Датум: 03.05.2019.

      

             На основу члана 5, 7, 18. став 1. тачка 8. и 10., члана 36. и 59.  став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 348. став 7, 9. и 10. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16 - одлука УСРС), члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 5, 9, 16. став 1. алинеја 7. и 9., члана 37. и 65. став 1. тачка 6. Статута Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“, број 7/17), члана 2. Одлукe о продаји непокретности, у својини Општине Брод, испод тржишне цијене, за изградњу нове аутобуске станице у Броду, на локацији у Улици Крајишких бригада, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног интереса за регионални, односно локални економски развој (“Службени гласник Општине Брод“, број 4/19), и члана 4. и 5. Одлуке о утврђивању посебног интереса, за изградњу нове аутобуске станице у Броду, на локацији у Улици Крајишких бригада, у циљу реализацију инвестиционог пројекта од посебног интереса за регионални, односно локални економски развој (“Службени гласник Општине Брод“, број 4/19), начелник Општине Брод  објављује 

ЈАВНИ ОГЛАС

о продаји непокретности у својини Општине Брод, испод тржишне цијене, за изградњу нове аутобуске  станице у Броду, на локацији у Улици Крајишких бригада, у циљу реализациије инвестиционог пројекта од посебног интереса за регионални, односно локални економски развој, путем лицитације

 

 1. Подаци о продавцу

    Општина Брод, са сједиштем у Броду, Улица Светог Саве 17, 74450 Брод,

    ЈИБ 4400135550003.

 

 1. Начин продаје

    Јавна продаја предметних непокретности, односно неизграђеног градског грађевинског

    земљишта врши се усменим јавним надметањем (у даљем тексту: лицитација).

 1. Предмет продаје

    Предмет продаје су непокретности:

-  катастарска парцела број 2360/4 РИТ земљиште уз привредну зграду површине 5000 m2, уписана у лист непокретности број 2303, к.о. Брод, корисник Општина Брод са дијелом 1/1, којој по листу идентификације парцела одговара грунтовна парцела број 245/463 БАРА, Њива, површине 5000 m2, уписана у зк.ул. број 3420, к.о. Брод, својина Општине Брод са дијелом 1/1,

- катастарска парцела број 2360/9 РИТ земљиште уз привредну зграду површине 157 m2, уписана у лист непокретности број 2303, к.о. Брод, корисник Општина Брод, са дијелом 1/1, којој по листу идентификације парцела одговара грунтовна парцела број 245/5249, БАРА, Њива, површине 157 m2, уписана у зк.ул. број 3420, к.о. Брод, својина Општине Брод са дијелом 1/1.

     Предметне непокретности се налазе на локацији, у Улици Крајишких Бригада у Броду.

     Продаја истих непокретности се врши, ради изградње аутобуске станице прве категорије.

 1. Почетна продајна цијена

            Почетна продајна цијена предметних непокретности, из тачке 3. овог огласа, износи

1 КМ / 1 m2, односно 5.157,00 КМ за укупну површину од 5157 m2.

2

 1. Садржај пријаве на оглас

5.1. Пријава на оглас мора садржавати:

- за физичко лице: име, презиме, ЈМБГ, тачну адресу становања и контакт телефон, а

  за правно лице: пуни назив фирме, рјешење регистарског суда, сједиште, ЈИБ/ИБ,

    контакт телефон  и овлаћење, за лице које може заступати правно лице,

- ознаке предметних непокретности, на које се понуда односи,

- датум и потпис, ако је физичко лице, односно, датум, потпис и печат, ако је правно лице. 

5.2. Уз пријаву, учесник, односно понуђач је дужан приложити:

- доказ да је измирио све обавезе, према Општини Брод,  

- доказ о уплаћеној кауцији, у висини 10 % од почетне продајне цијене предметних

  непокретности из тачке 4. овог огласа,

- копију свог текућег, односно жиро рачуна, отвореног код банке.

  

 1. Учесници лицитације

    Право учешћа на лицитацији имају физичка и правна лица која:

- по закону могу стећи право својине, на непокретностима које су предмет продаје,

- су положила кауцију за учешће у поступку лицитације,

- су измирила све своје обавезе према Општини Брод и, чија пријава је благовремена, те 

  потпуна.

 1. Услови продаје

7.1. За учешће у поступку лицитације, учесник је дужан уплатити кауцију, у износу 10 %, од почетне продајне цијене предметних непокретности из тачке 4. овог огласа (на уплатници назначити да је кауција за продају непокретности),

       на Јединствени рачун трезора буџета Општине Брод код:

- Развојне банке на рачун број 562-005-00000076-22 или

- Нове банке на рачун број 555-008-01520463-50, без врсте прихода.

7.2. Кауција, за непокретности из тачке 3. овог огласа, износи 515,70 КМ и уплаћује се на жиро-рачун Општине Брод, из тачке 7.1. овог огласа. 

7.3. Обавезује се лице, које у поступку лицитације буде изабрано као најповољнији понуђач,  да ће у року од годину дана од дана закључивања уговора, поднијети захтјев за издавање грађевинске дозволе и да, као инвеститор, на предметним непокретностима, до 30.10.2020. године, у потпуности заврши изградњу објекта аутобуске станице прве категорије, те да је стави у функцију. У супротном, исти уговор ће Општина Брод раскинути и тражити обештећење од поменутог лица.

 1. Начин и услови плаћања купопродајне цијене

8.1. Излицитирану купопродајну цијену предметних непокретности, у цијелости уплаћује купац, на један од рачуна Јединственог рачуна трезора (ЈРТ) буџета Општине Брод који су наведени у тачки 7.1. овог огласа, прије потписивања нотарски обрађеног уговора.

8.2. Са учесником лицитације, чија понуда буде утврђена као најповољнија, након прибављеног мишљења, Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника у Добоју, на нацрт уговора, начелник општине ће у име Општине Брод одмах закључити купопродајни уговор.

8.3. Уколико купац одустане од потписивања уговора, губи право на поврат положене кауције.

8.4. Све трошкове, везане за пренос предметних непокретности (нотарска обрада уговора, таксе и накнаде, које се односе на уписе у катастарски и грунтовни операт),  односно за провођење купопродајног уговора, у евиденцијама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, Подручна јединица Брод, сноси купац.  

 1. Вријеме и начин предаје непокретности у посјед купца

    Купац непокретности  из тачке 3. овог конкурса, биће уведен у посјед, у року од 8 дана од дана уплате цјелокупне купопродајне цијене непокретности, постигнуте на лицитацији.

 1. Вријеме и мјесто одржавања лицитације

     Лицитација ће се одржати,  у четвртак, 23.05.2019. године, у 11,00 часова, у великој просторији за састанке, у згради Општине Брод, у Броду, Улица Светог Саве 17. 

3

   На лицитацији може учествовати лице, које је доставило пријаву на оглас, или његов законски заступник, односно овлашћени пуномоћник.                                                                                          

 1. Вријеме и начин разгледања непокретности, које су предмет лицитације и увид у документацију о истим непокретностима

      Прије одржавања лицитације, заинтересована лица могу извршити разгледање предметних непокретности и извршити увид у документацију о истим, сваког радног дана, у периоду од 08,00 до 14,00 часова, у присуству службеника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију Општине Брод.

 1. Орган који проводи поступак лицитације

      Поступак продаје предметних непокретности проводи Комисија за спровођење јавног надметања - лицитације у поступку продаје непокретности у својини Општине Брод, коју је именовала Скупштина Општине Брод, Рјешењем број: 01-111-34/18, од 14.12.2018. године („Службени гласник Општине Брод“, број 15/18).

 1. Провођење поступка продаје

      Поступак продаје предметних непокретности проводи се, путем лицитације, у складу са одредбама, Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), Одлукe о продаји непокретности, у својини Општине Брод, испод тржишне цијене, за изградњу нове аутобуске станице у Броду, на локацији у Улици Крајишких бригада, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног интереса за регионални, односно локални економски развој “Службеном гласнику Општине Брод“, број 4/19), Одлуке о утврђивању посебног интереса, за изградњу нове аутобуске станице у Броду, на локацији у Улици Крајишких бригада, у циљу реализацију инвестиционог пројекта од посебног интереса за регионални, односно локални економски развој (“Службени гласник Општине Брод“, број 4/19), Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и овог огласа.

 1. Објава огласа

     Овај оглас биће објављен, у дневним новинама „Глас Српске“, на web страници Општине Брод, на Огласној табли Општине Брод, те на Радио Броду, и то најкасније 15 дана прије дана одређеног за провођење лицитације.

 1. Рок за подношење пријаве

      Рок за подношење пријаве износи 15 дана, од дана објаве овог огласа, у дневним новинама „Глас Српске“.

 

 1. Достава пријаве на оглас

       Потписана пријава на овај оглас, уз тражене прилоге, подноси се у затвореној коверти, поштом или директно, на протокол (Шалтер сала) Општине Брод, на адресу: Општина Брод, Улица Светог Саве 17, 74450 Брод, са назнаком: „Општина Брод - Комисија за спровођење јавног надметања - лицитације у поступку продаје непокретности у својини Општине Брод, односно непокретности за изградњу нове аутобуске станице у Броду - не отварати“.  

       На истој коверти, подносилац пријаве је дужан навести и своју адресу, те контакт телефон.

                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                  Илија Јовичић, дипл.ек.