brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
srijeda, 02 Oktobar 2019 11:56

Јавни конкурс за додјелу стипендија студентима у школској 2019/2020. години

На основу  члана 65. став 1. тачка 5. Статута општине Брод ("Службени гласник општине Брод, број: 7/17), и члана 2. Одлуке о стипендирању студената („Службени гласник општине Брод“, број: 14/14), начелник општине Брод   р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за додјелу стипендија студентима у школској 2019/2020. години

 

 

I

Расписује се Jавни конкурс за додјелу стипендија студентима у школској 2019/2020. години (у даљем тексту: Конкурс) за редовне студенте друге, треће, четврте, пете и шесте године, као и студенте прве године из породица погинулих и несталих бораца Војске Републике Српске, ратних војних инвалида Војске Републике Српске од I до V категорије, студенте из породица бораца одбрамбено-отаџбинског рата, студенте из породица цивилних жртава рата, социјално угрожених породица евидентираних у Центру за социјални рад, студенте из породица са четворо и више дјеце, носиоце Вукове дипломе из средње школе, I и II циклуса образовања на универзитетима у Републици Српској/Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству (у даљем тексту: студенти), који имају пребивалиште на подручју општине Брод

II

Право пријаве на Конкурс имају сви студенти који су редовно уписали другу, трећу, четврту, пету или шесту годину студија, као и студенти из породица палих бораца, ратних војних инвалида од I до V категорије, бораца одбрамбено-отаџбинског рата од I до IV категорије, породица цивилних жртава ратa од I до III групе, те социјално угрожених породица евидентираних у Центру за социјални рад, породица са четворо и више дјеце, и носиоци Вукове дипломе из средње школе, који су први пут уписали прву годину студија, под условом:

-  да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,

-  да су  редовни студенти  на  факултетима  универзитета  и високошколских установа у

   Републици Српској/Босни и Херцеговини и иностранству,

-  да   имају   пребивалиште  на   подручју  општине  Брод  најмање  двије  године   прије  

   расписивања конкурса,

-  да нису у радном односу, нити запослени као приправници,

-  да не примају стипендију од стране друге институције, установе или предузећа,

-  да нису власници или оснивачи привредних субјеката,

-  да су први пут уписали годину студија за коју траже стипендију,

-  да студенти  уписане  друге  године  нису  старији  од  22 године живота, треће – од 23

   године, четврте – од 24  године,  пете – од 25 година,  шесте – од 26 година, а студенти  

   II циклуса студија да нису старији од 28 година живота.

III

Конкурс се расписује за све редовне студенте државних и приватних факултета, који су у школској 2019/2020. години први пут уписали годину студија, за коју подносе пријаву на овај јавни конкурс.

IV

Стипендије се додјељују по одвојеним ранг – листама, за следеће категорије:

1) редовни студенти, који су први пут уписали I до VI године, I циклуса студија, и студенти II циклуса студија из породица погинулих и  несталих бораца, ратних војних  инвалида од I до V категорије, студенти из породица бораца од I до IV категорије, студенти из породица цивилних жртава рата од I до III групе, и студенти носиоци Вукове дипломе који први пут уписују прву годину студија.

2) остали редовни студенти, који су први пут уписали II до VI године I и II циклуса студија, као и студенти који су први пут уписали прву годину студија, који потичу из социјално угрожених породица, и породица са четворо и више дјеце, евидентираних у Центру за социјални рад Брод (у складу са ставом 1. чланa II овог Kонкурса).

Износ стипендије и број стипендија за додјелу, за сваку академску годину, утврђује начелник oпштине у складу са намјенским буџетским средствима.

Стипендијe ће се прво додјелити свим пријављеним кандидатима на Kонкурс из тачке 1), става 1. овог члана, под условом да су испуњени сви услови, тражени Kонкурсом.

Студентима  из тачке 2), става 1. овог члана додијелиће се стипендије уколико су на ранг листи рангирани изнад броја утврђеног на основу тачке 2), става 2. и Kонкурса.

Стипендија се не додјељује за вријеме апсолвентског стажа.

V

Сви студенти који испуњавају услове из члана IV, тачке 1), става 1.  овoг Конкурса, биће корисници стипендија за текућу школску годину.

За остале кандидате, који су обухваћени чланом IV, тачка 2), став 1. овoг Конкурса, примјењиваће се сљедећи критерији за утврђивање ранг листе за додјелу стипендија:

            1) успјех у учењу у претходној години студија,

            2) уписана година студија,

            3) статус студента,

            4) студиј дефицитарних занимања,

            5) социјални статус,

            6) статус породица борачких категорија које нису обухваћене чланом IV. став 1.   

                тачка 1) овог конкурса,

            7) резултати остварени у области науке, културе и спорта.

VI

Бодовање кандидата по критеријима из члана V, става 2, овог Конкурса, врши се на сљедећи начин:

1) Успјех у претходној години студија бодује се на основу просјека оцјена. Просјек положених испита бодује се на сљедећи начин:

  • За студенте  који  се  оцјењују оцјенама од пет до десет, број бодова по овом основу се добија тако   што  се   просјек   оцјена   помножи  са коефицијентом  5  (пет),  а добијени   резултат  се заокружује на двије децимале,

За  студенте  који се  оцјењују оцјенама од један  до пет, број бодова по овом основу се добија тако   што   се   просјек   оцјена    помножи   са коефицијентом  10 (десет),  а  добијени резултат се заокружује на  двије децимале,

2) Уписана година студија се бодује тако што се уписана година студија помножи са коефицијентом 4 (четири).

3) Статус студента се дефинише кроз редовне студије као:

-     редован студент државног факултета на буџету, бодује се са 15 бодова,

-     редован студент државног факултета на самофинасирању, бодује се са 10 бодова,

-     редован студент осталих факултета и високошколских установа на самофинансирању, бодује се са 5 бодова.

 

4) Под појмом дефицитарних занимања се сматрају она високошколска занимања, чији носиоци тих звања нису, као незапослена лица, заступљени у евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, Филијала Добој – Биро Брод, а за њима постоји исказана потреба од стране привредних субјеката, државних органа и установа са подручја општине Брод, и као таква су наведена у конкурсу.

Дефицитарна занимања су: професори физике, професори математике, доктори медицине, инжињери електротехнике, машинства, грађевине, технологије и архитектуре.

Студенти дефицитарних занимања се бодују са 30 бодова.

5) Социјални статус студената се бодује на сљедећи начин:

-     на   основу    статуса    члана    социјално   угрожене   породице   евидентиране  у

      Центру за социјални рад кандидат добија 10 бодова,

-     на   основу   статуса   члана    породице   са   четворо   или   више   дјеце   студент 

      добија 3 бода по сваком дјетету,

-     студент из породице са два или више студента добија 3 бода по сваком студенту.

 

6) Студенти из породица чији чланови припадају осталим борачким категоријама, које нису обухваћене тачком 1) става 1.  члана IV ове Одлуке добијају бодове на сљедећи начин:

-     студенти дјеца бораца  Одбрамбено-отаџбинског рата од V до VII категорије:

~ V  категорија 10 бодова, а свака сљедећа бод мање од претходне.

      -     студенти из категорије породица ратних војних инвалида од VI до X категорије:

~ VI категорија 10 бодова, а свака сљедећа бод мање од претходне,

      -     студенти из категорије породица цивилних жртава рата од IV до VI групе:

~ IV група 5 бодова, а свака сљедећа бод мање од претходне.

 

       7) Резултати остварени у области науке, културе и спорта односе се на оне студенте који су током претходне школске године учествовали на међународним, државним и републичким такмичењима из науке, културе и спорта.

Бодовање по овом основу врши се на сљедећи начин:

У области науке и културе:

- Студентима који су учествовали  на  међународним  студентским  такмичењима

  додјељује се 5 бодова,

- Студентима, који  су  освојили  неко  од  признања  на  државним  студентским

  такмичењима додјељује се 4 бодова,

- Студентима који су освојили неко од признања на републичким студентским

  такмичењима додјељује се 3 бода.

У области спорта:

- Студентима  који  су  освајачи  медаља  на  свјетским,  европским  и балканским   

   првенствима додјељује се 5 бодова,

- Студентима који су учествовали на свјетским, европским и балканским   

  првенствима додјељују се 3 бода,

- Студентима који наступају за репрезентативне селекције РС или БиХ додјељују

  се 2 бода.

 

VII

У случају када два или више студента имају једнак број бодова, предност за додјелу стипендије има студент који има већи број бодова по основу просјека положених испита.

Основну стипендију за наредну школску годину утврђује начелник општине  накасније до објаве Конкурса.

 Основна стипендија увећава се за 20% студентима борачких категорија обухваћеним чланом IV, став 1. тачка 1), студентима из социјално угрожених породица, и студентима који су положили све испите  из претходних година студија и имају просјек оцјена 8,50 и више.

VIII

Уз пријаву на Конкурс, сваки кандидат је обавезан да, као доказ о испуњавању општих услова, приложи оригинале или овјерене фотокопије сљедећих докумената:

  1. Увјерење о студирању за школску 2019/2020. годину, којим се потврђује да је кандидат први пут редовно уписао текућу годину студија (издаје факултет),
  2. Овјерену писмену изјаву да није у радном односу, да није запослен као приправник, да не прима стипендију од стране неке друге институције, установе или предузећа, и да није власник или оснивач привредног субјекта (образац изјаве може се преузети у шалтер сали општине Брод),
  3. Увјерење о пребивалишту (издаје Полицијска станица Брод),
  4. Овјерену фотокопију личне карте.

                                                         

IX

Осим доказа о испуњавању општих услова прописаних у претходном члану, у складу са чланом IV, став 1. тачка 1). овог Конкурса, у циљу остваривања права на додјелу приоритетних стипендија, прописаних Одлуком о стипендирању студената, сваки кандидат, који први пут уписује прву или сваку наредну годину студија, за оба студијска циклуса, мора приложити по један примјерак оригинала или овјерених фотокопија сљедећих докумената:

  1. Увјерење о статусу породице погинулог или несталог борца одбрамбено-отаџбинског рата (издаје Одсјек за борачко-инвалидску заштиту),
  2. Увјерење о статусу породице ратног војног инвалида одбрамбено-отаџбинског рата од I до V категорије (издаје Одсјек за борачко-инвалидску заштиту),
  3. Увјерење о статусу породице бораца одбрамбено-отаџбинског рата од I до IV категорије (издаје Одсјек за борачко-инвалидску заштиту),
  4. Увјерење о статусу породице цивилне жртве одбрамбено-отаџбинског рата од I до III групе (издаје Одсјек за борачко-инвалидску заштиту),
  5. Вукову диплому из средње школе (само за студенте који први пут уписују прву годину).

X

Студенти, који су обухваћени чланом IV, став 1. тачка 2), који први пут уписују било коју од друге године студија па надаље, за оба циклуса студирања, као и прву годину студија уколико су студенти из социјално угрожених породица, те породица са четворо и више дјеце, потребно је да приложе:

- Потврда о успјеху у учењу у претходним годинама студија, односно о успјеху из средње школе за студенте прве године, који имају на то право (потребно доставити потврду из које је видљив просјек оцјена за сваку претходну годину студија, као и број неположених-пренесених испита из претходног периода студирања),

- Потврда о уписаној години студија (у којој је видљиво да је студент први пут уписао актуелну годину студија),

- Потврда о статусу студента у којој је видљиво да је студент:

~ на буџету на државном факултету, или

~ на самофинансирању на државном факултету, или

~ на самофинансирању на осталим факултетима или високошколским   установама,

Три напријед наведене потврде могу бити обједињене у једном документу, с тим да су у њој садржани и видљиви сви напријед тражени подаци. Ова потврда може бити обухваћена кроз докуменат из тачке 1), члана VIII овог конкурса.

- Потврда о статусу социјални угрожене породице (издаје Центар за социјални рад),

- Потврда о статусу породице са четворо и више дјеце (издаје Центар за социјални рад),

- Доказ о статусу студента из породице са два или више студената (за сваког од осталих чланова породице, сестру или брата, који редовно студира у складу са посљедњом тачком члана II овог Конкурса, потребно је приложити потврду као доказ о њиховом редовном студирању),

- Статус породица борачких категорија које нису обухваћене чланом IV став 1. тачка 1) овог Конкурса:

~ увјерење о статусу студента из породице бораца одбрамбено-отаџбинског рата од V до VII категорије (издаје Одсјек за борачко-инвалидску заштиту),

~ увјерење о статусу студента из категорије породица ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата од VI до X категорије (издаје Одсјек за борачко-инвалидску заштиту),

~ увјерење о статусу студента из породице цивилних жртава рата од IV до VI групе (издаје Одсјек за борачко-инвалидску заштиту).

- Резултати остварени у области науке, културе и спорта:

~ потврда, диплома или увјерење да је студент учествовао на неком међународном, државном или републичком такмичењу или конкурсу, те доказ о евентуалном постигнутом резултату у области науке и културе,

~ диплома, признање или билтен као потврда да је студент учествовао на свјетском, европском, балканском првенству или олимпијским играма, те да је освојио једну од медаља на неком од тих такмичења,

~ потврду од гранског спортског савеза да је студент наступао за репрезентивне селекције Републике Српске или БиХ.

XI

Комисија, коју именује начелник општине, спровешће поступак избора кандидата у складу са одредбама Одлуке о стипендирању студената, и овим Конкурсом.

XII

Рок за подношење пријава је 30 дана, рачунајући од првог сљедећег дана од дана постављања Конкурса на огласну таблу општине Брод.

Конкурс се објављује на огласној табли општине Брод, на службеној интернет страници општине Брод, и путем програма Радио Брода.

Пријаве се, у затвореним ковертама, могу доставити лично у шалтер салу Општине Брод или путем поште на адресу: Општина Брод, ул. Светог Саве 17, Брод 74450, са назнаком „Комисији за додјелу студентских стипендија у школској 2019/2020. години – не отварај“.

На полеђини коверте потребно је написати име, адресу и контакт број телефона кандидата.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

На основу извјештаја Комисије објављује се прелиминарна листа за додјелу стипендија, послије које начелник општине Брод доноси Одлуку о додјели стипендија.

Прелиминарна листа и Одлука о додјели стипендија биће објављене на исти начин као и овај Конкурс.

Кандидати, који су поднијели пријаву на Конкурс, имају право приговора начелнику општине на прелиминарну листу, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања листе.

                                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                        Илија Јовичић