brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
srijeda, 24 Juli 2019 14:41

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗЕВ ЗА САНАЦИЈУ ФАСАДА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У БРОДУ

Број: 02-022-104/19

Датум: 24.07.2019. године

        

На основу члана 59. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 65. став 1. тачка 5. Статута Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“, број 7/17) и члана 3. Одлуке о расписивању јавног конкурса за додјелу новчаних средстава Заједницама етажних власника за санацију фасада стамбених зграда („Службени гласник општине Брод“, број: 10/19), Начелник општине Брод расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу новчаних средстава Заједницама етажних власника за санацију фасада стамбених зграда у Броду

 

 

 1. Предмет конкурса

Скупштина општине расписује јавни конкурс за додјелу новчаних средстава Заједницама етажних власника (у даљем тексту Заједница) за санацију дотрајалих или оштећених фасада стамбених зграда.

 1. Општи услови конкурса

Општи услови су:

 1. да су станари извршили регистрацију Заједнице код надлежног општинског органа,
 2. предмјер и предрачун радова са описом радова за неопходну санацију фасаде,
 3. доказ Заједнице етажних власника о обезбијеђењу дијела новчаних средстава.
 1. Посебни услови конкурса

Посебни услови су:

 1. визуелни изглед зграде,
 2. старост зграде.

Предност при одабиру Заједнице етажних власника којој ће бити додјељена новчана средства, имају оне Заједнице етажних власника које обезбиједе веће процентуално учешће новчаних средстава, као и да се налазе у ужем градском језгру града.  Под ужим градским језгром општине Брод сматрају се улице Светог Саве и Јована Рашковића, потез од подвожњака (ул. Јована Рашковића) до Православне цркве (ул. Светог Саве) у Броду.

 1. Критеријуми за додјелу средстава

Основни критеријум за додјелу средстава je да Заједнице етажних власника обезбиједе учешће од минимално 50% средстава пo предмјеру и предрачуну радова за санацију фасаде.

 1. Потребна документација

Документацију коју је потребно приложити је сљедећа:

 1. попуњен образац пријаве са подацима о правном лицу (ЗЕВ),
 2. овјерена фотокопија регистрације правног лица, односно рјешење о упису у регистар заједница етажних власника,
 3. предмјер и предрачун радова са описком радова за неопходну санацију фасаде,
 4. евентуално фотографија фасаде стамбене зграде,
 5. доказ Заједнице етажних власника о обезбјеђењу дијела новчаних средстава
 1. Комисија за додјелу новчаних средстава Заједницама етажних власника за санацију дотрајалих или оштећених фасада стамбених

Комисију за додјелу новчаних средстава Заједницама етажних власника за санацију

дотрајалих или оштећених фасада стамбених зграда именује Начелник општине у складу са Одлуком о утврђивању критеријума за доделу новчаних средстава Заједницама етажних власника за санацију фасада стамбених зграда.

Приликом вредновања, комисија вреднује опште услове за све учеснике који конкуришу.

Општи услови су елиминаторна.

Задатак Комисије за спровођење јавног конкурса (у даљем тексту комисија) je да:

- да отвори пристигле пријаве,

- прегледа и утврди да ли су испуњени услови конкурса,

- изађе на лице мјеста, након отварања пријава, изврши визуелни преглед и сачини записник,

- утврди листу учесника који испуњавају услове,

- сачини ранг листу,

- обавијести учеснике конкурса о резултату истог и

- ранг листу објави на огласној табли општине.

 1. Објава конкурса

Овај конкурс објављује се у дневним новинама „Глас Српске“, на web страници општине Брод, на огласној табли општине Брод и на Радио Броду.

 1. Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријава износи 15 дана од дана посљедњег објављивања овог конкурса у средствима јавног информисања.

 1. Пријава на конкурс

Пријаве на конкурс достављају се директно на протокол (шалтер сала) или путем поште у затвореној коверти, на адресу општине Брод, Ул. Светог Саве бр. 17, 74.450 Брод, са назнаком „Општина Брод - Комисија за додјелу новчаних средстава Заједницама етажних власника за санацију дотрајалих или оштећених фасада стамбених  – не отварати“.

На истој коверти, подносилац је дужан навести и своју адресу и контакт телефон.

Након спроведене процедуре јавног конкурса, Заједнице етажних власника којима буду додјељена новчана средства склопиће Уговор са Начелником општине о начину исплате средстава за санацију фасада. Додјељена средства уплатиће се на жиро рачун заједнице, a према ранг листи Комисије. Ранг листа биће објављена на огласној табли и сајту општине Брод.

Уколико учесник на конкурсу одустане од утврђеног права, право првенства биће додијељено сљедећем учеснику конкурса са утврђене листе.

                                                                                                                              

 

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Илија Јовичић