brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
srijeda, 29 Maj 2019 12:29

ИЗМЈЕНA И ДОПУНA КОНКУРСА ЗА ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ

Број: 05 (02)-363-25/19

Датум: 27.05.2019. године

        

       На основу члана 59. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 65. став 1. тачка 5. Статута Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“, број 7/17) и члана 4. Одлуке расписивању Јавног конкурса за  израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења Трга Патријарха Павла

 за  избор идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења Трга Патријарха Павла  („Службени гласник општине Брод“, број: 4/19),Начелник општине Брод расписује

ИЗМЈЕНУ И ДОПУНУ ЈАВНОГ  КОНКУРСА

 за избор идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења Трга Патријарха Павла у Броду

 

Тачка 14. и тачка 15. Јавног конкурса за избор идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења Трга Патријарха Павла у Броду, бр: 05 (02)-363-25/19 од 07.05.2019. године

(објављеног  у: Гласу Српске 10.05.2019.год.,Радио Броду,интернет страници и огласној табли општине Брод од 08.05.2019.год.) мијењају се и гласе:

  1. Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријава за избор идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења Трга Патријарха Павла у Броду je 30.06.2019.године.

 

  1. Пријава на конкурс

Пријаве на конкурс достављају се директно на протокол (шалтер сала) или путем поште у затвореној коверти, на адресу општине Брод, Ул. Светог Саве бр. 17, 74450 Брод, са назнаком „Општина Брод - Комисија за спровођење јавног конкурса за  израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења Трга Патријарха Павла – не отварати“.

Идејно рјешење се доставља у непрозирној затвореној коверти са идентификационом шифром која се састоји од три велика слова и три броја унесених у горњем десном углу коверте.Ова коверта садржи двије коверте са истом шифром:

1-Коверта са назнаком „Аутор“ (у десном углу идентификациона шифра) садржи:

       - за физичка лица: име и презиме аутора или имена чланова ауторског тима,контакт телефон и адреса становања, овјерена фотокопија дипломе просторног планирања, архитектуре, грађевине  или другог стручног усмјерења које је у вези са просторним планирањем, изјава да је приложени рад изворно ауторско дјело и изјавa аутора да ауторска права и права коришћења предложеног идејног рјешења преноси на општину Брод уколико буде међу награђенима ;

     -  за правна лица:  пуни назив фирме, рјешење регистарског суда са сједиштем правног лица ,овјерена фотокопија регистрације правног лица који обављају професионалну дјелатност која је у вези са просторним планирањем, архитектуром и грађевином, изјава да је приложени рад изворно ауторско дјело и изјава овлашћеног лица да ауторска права и права коришћења предложеног идејног рјешења се преносе на општину Брод уколико буде међу награђенима ;

2-Коверта са назнаком  „Идејно рјешење“ (у десном углу идентификациона  шифра) садржи:

     -идејно рјешење са захтијеваним садржајем и прилозима из Јавног конкурса за избор идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења Трга Патријарха Павла у Броду

      бр: 05 (02)-363-25/19 од 07.05.2019. године (сваки прилог мора садржавати назначену шифру)

Учесницима конкурса који не буду награђени, радови се враћају путем поште на достављене адресе.

                                                                                                                                             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ

 

                                                                                                                              Илија Јовичић, дипл.ек.

 

Објављени конкурс можете погледати ОВДЈЕ