brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
petak, 06 Juli 2018 14:16

ИЗБОР ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ БРОД

На основу члана 155. став 1. и 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 8/18) и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 8/18), Скупштина општине Брод   р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе

Општине Брод

I – Скупштина општине Брод расписује Јавни конкурс за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе Општине Брод (у даљем тексту: Одбор).

У Одбор се бирају предсједник и два члана.

II – Опис послова

Одбор одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у поступку запошљaвања у општинску управу, о жалбама које се односе на статусна питања службеника и намјештеника, као и о другим жалбама утврђеним законом.

III – Мандат

Предсједника и чланове Одбора именује Скупштина општине Брод након спроведеног Јавног конкурса, на период од четири године, са могућношћу поновног избора.

IV – Статус

Предсједник и чланови Одбора немају статус службеника и намјештеника у општинској управи.

Предсједник и чланови Одбора имају право на накнаду за рад, чија висина је утврђена Одлуком о утврђивању висине новчане накнаде за рад предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Брод.

V- Општи услови за кандидате су:

 1. да је држављанин Републике Срспке, односно Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Јавног конкурса,
 6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу предсједника и члана Одбора,
 7. да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију, да није под оптужницом тог суда и да није одбио да се појави пред Судом (члан IX став 1. Устава БиХ).

VI – Посебни услови

 1. да има завршен четверогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
 2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
 3. да има положен стручни испит за рад у управи или положен правосудни испит,
 4. да има доказане резултате рада на анијим пословима и посједовање организационих способности.

У Одбор не могу бити именована лица запослена у општинској/градској управи.

            VII – Потребна документа

            Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 1. увјерење о држављанству,
 2. овјерену фотокопију личне карте,
 3. овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
 4. овјерену фотокопију увјерења о положеном правосудном испиту или стручном испиту за рад у органима управе,
 5. увјерење о радном искуству у струци,
 6. увјерење из казнене евиденције о некажњавању,
 7. увјерење о невођењу кривичног поступка,
 8. код надлежног органа овјерену изјаву да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Јавног конкурса,
 9. код надлежног органа овјерену изјаву да није у сукобу интереса у складу са Законом о сукобу интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник РС“, број 73/08), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16) и Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 97/16),
 10. код надлежног органа овјерену изјаву да не служи казну изречену од старне Међународног суда за бившу Југославију, да није под оптужницом тог суда и да није одбио да се појави пред Судом (члан IX став 1. Устава БиХ).

Увјерење о општој здравственој способности доставиће кандидати који буду именовани  на дужност.

            Кандидати су дужни доставити оригиналне документе или овјерене фотокопије.

Непотпуне и неблаговремен пријаве неће се разматрати.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове Јавног конкурса Комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Имајући у виду овлашћења омбудсмана, која проистичу из члана 16. Закона о министарским владиним и другим именовањима Републике Српске, везано за приговоре на коначна именовања, постоји потреба сталног увида у поднесена документа, те се из тог разлога документа приложена уз пријаву на Јавни конкурс неће враћати кандидатима.

VIII- Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“. Ако Јавни конкурс не буде објавњен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично на шалтер сали Општине Брод или путем поште на адресу: Општина Брод, Ул. Св. Саве број 17, са назнаком – Комисија за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Брод.

Број: 01-120-16/18

Датум: 06.07.2018. године

                                                                                        Предсједник

                                                                                Скупштине општине

                                                                                         Иво Мијић