brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
srijeda, 08 Maj 2019 08:15

ИЗБОР ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА УРЕЂЕЊА ТРГА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА

Број: 05 (02)-363-25/19

Датум: 07.05.2019. године

        

       На основу члана 59. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 65. став 1. тачка 5. Статута Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“, број 7/17) и члана 4. Одлуке расписивању Јавног конкурса за  израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења Трга Патријарха Павла

 за  избор идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења Трга Патријарха Павла  („Службени гласник општине Брод“, број: 4/19),Начелник општине Брод расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 за избор идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења Трга Патријарха Павла у Броду

 

 

 1. Подаци о инвеститору:

 

                Општина Брод, са сједиштем у Броду, Улица Светог Саве 17, 74450 Брод, ЈИБ 4400135550003.

 

 1. Циљ конкурса:

 

        Основни циљ израде идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења Трга  

 Патријарха Павла јесте унапређење квалитета просторних, функционалних,  

 комуникационих процеса, односно побољшање постојећих или формирање нових простора,  те стварање угодне и естетски прихватљиве градске слике, а које одговара захтјевима грађана и посјетилаца.

 1. Постојеће стање:

 

        Границе обухвата идејног рјешења одређене су на слиједећи начин: полази од почетка Улице Јована Рашковића, Улицом Јована Рашковића до укрштања са Тргом Патријарха Павла гдје скреће лијево и Тргом Патријарха Павла у правцу ријеке Саве. Ријеком Савом узводно 150 м и затвара план обухвата на укрштању улица Јована Рашковића и Светог Саве. Површина обухвата износи цца 4,2 ha.

       Тренутно стање не удовољава ни функционалним ни естетским потребама јавног градског простора.Наглашен је недостатак обликовне и естетске компоненете садржаја што значајно утиче и на уопштени недостатак амбијенталне препознатљивости.

 

 1. Будуће стање:

 

     Планирано уређење Трга Патријарха Павла обухвата цјелокупно рјешење :

-обнове партерног поплочења Трга,

- обнове јавне расвјете,

- излазак  градског центра на ријеку Саву,

- оптималан концепт будућег одвијања саобраћаја (забрана саобраћања возила преко Трга,  

  двосмјерни саобраћај у Улици Јована Рашковића),

- развој пјешачког садржаја,

- измјештање споменика,

- планирати одговарајући број паркинг мјеста за путничка возила, мотоцикле, бицикле као и  

  приступ доставних возила,

- уређење башта за угоститељство , одабир конструкције, павиљона, урбани мобилијар (клупе,канте за смеће,држачи за бицикле,украсне жардињере,паркинг баријере и стубиће, и сл.) који би својим изгледом били естетски примјерени контексту Трга,

- интегрисати нове саднице (високе,ниске и сл.) које ће правилним одабиром контролисано   расти и развијати се,

- кроз концепт просторне организације поштовати начела заштите животне средине

 

 1. Садржај идејног рјешења:

 

 • Анализа постојећег стања
 • Текстуални прилог-технички опис идеје и концепта архитектонско-урбанистичког рјешења, садржаја и начина функционисања предметног простора
 • Графички прилози-ситуација, основна концепција простора, карактеристични пресјеци-погледи, партерно поплочење,јавна расвјета, саобраћајно рјешење ,пјешачки садржај,баште за угоститељство, хортикултурно рјешење, приказ планираних објеката и други садржаји
 • 3Д приказ карактеристичних детаља

        Идејно рјешење је потребно урадити у складу са позитивним законским прописима Републике Српске, техничким стандардима и правилима струке и доставити га у електронском ( pdf , dwg format) и штампаном облику (у формату који је довољан за јасну графичку презентацију).

 1. Пријава на конкурс мора садржавати:

         Физичка лица:

-   пријава са личним подацима (име, очево име, презиме,контакт телефон и тачну адресу становања )

-  овјерена фотокопија дипломе просторног планирања, архитектуре, грађевине  или другог стручног усмјерења које је у вези са просторним планирањем

    Правна лица:

-  пријава са подацима правног лица (пуни назив фирме, рјешење регистарског суда са сједиштем правног лица)

- овјерена фотокопија регистрације правног лица који обављају професионалну дјелатност која је у вези са просторним планирањем, архитектуром и грађевином

 

 1. Учесници конкурса

 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица из области планирања и уређења простора, архитектуре и грађевине.

   

 1. Вријеме и начин разгледања локације:

 

 Прије израде идејног рјешења, заинтересована лица могу извршити разгледање предметне локације, те извршити увид у документацију (пројектни задатак,графички приказ локације,геодетска подлога), сваког радног дана у периоду од 08,00 - 14,00 часова у присуству службеника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију Општине Брод.

9.Конкурсна документација

 

   Документација која се даје учесницима конкурса:

 • Пројектни задатак
 • Ситуациони приказ локације
 • Геодетска подлога у дигиталној форми

 

  Конкурсна документација може се преузети у Одјељењу за просторно уређење,стамбено-комуналне послове и екологију и путем e-maila:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

  Контакт телефон 053-610-879.

 1. Провођење поступка одабира архитектонско-урбанистичког рјешења уређења

       ТргаПатријарха Павла:

 

    Поступак  одабира идејног рјешења проводи Комисија за избор идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења Трга Патријарха  Павла коју именује Начелник општине ,а у складу са одредбама Одлуке о расписивању Јавног конкурса за  израду идејног

архитектонско-урбанистичког рјешења уређења Трга Патријарха Павла( „Службени гласник општине Брод“, број 4/19).

11.Критерији за оцјену радова:

 

 • архитектонско обликовање простора
 • функционалност
 • саобраћајно рјешење
 • хортикултурно уређење
 • естетика и оригиналност

12.Награде

Одлуком Комисије додијелит ће се награде  и то:

        I награда у износу од   2.500,00   КМ

        II награда у износу од  1.500,00  КМ

        III награда у износу од 1.000,00  КМ

 

       Укупан фонд награда је 5.000,00  КМ.

 

 1. Објава конкурса

Овај конкурс објављује се у дневним новинама „Глас Српске“, на web страници Општине Брод, на огласној табли Општине Брод, те на Радио Броду.

 1. Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријава износи 30 дана од дана посљедњег објављивања овог конкурса у средствима јавног информисања.

 

 1. Пријава на конкурс

Пријаве на конкурс достављају се директно на протокол (шалтер сала) или путем поште у затвореној коверти, на адресу општине Брод, Ул. Светог Саве бр. 17, 74450 Брод, са назнаком „Општина Брод - Комисија за спровођење јавног конкурса за  израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења уређења Трга Патријарха Павла – не отварати“.

На истој коверти, подносилац је дужан навести и своју адресу и контакт телефон.

                                                                                                                                             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ

 

                                                                                                                              Илија Јовичић, дипл.ек.