brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
četvrtak, 03 Januar 2019 12:49

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ТРИ ЧЛАНА УО „БЕЛИ АНЂЕО“ 01-120-1/19

                                                                                                        

   На основу члана  8. Закона о министарским и владиним и другим именовањима ( „ Сужбени гласник Републике Српске „ број 41/03 ), члана 16. и 18. Закона о систему јавних служби ( „ Службени гласник Републике Српске „ број 68/07,109/12 и 44/16 ) и Одлуке о поновном расписивању  Јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног одбора у ЈУП „ Бели анђео „ Брод, испред оснивача ( „ Службени гласник општине Брод „ број 15/18 ), Скупштина општине Брод  р а с п и с у ј е 

 

Поновни  Јавни конкурс

за избор и именовање три члана Управног одбора у ЈУП „ Бели анђео „ Брод,испред оснивача

I Позиција која се оглашава

 Скупштина општине Брод расписује  поновни Јавни конкурс за избор и    именовање

 • три члана Управног одбора у ЈУП „ Бели анђео „ Брод, испред оснивача .   

II Опис послова  

Послови и надлежности чланова управног одбора у ЈУП „ Бели анђео „ Брод  дефинисани су одредбама закона, оснивачким актом и статутом јавне установе.

 III Мандат

Чланови управног  одбора у ЈУП „ Бели анђео „ Брод именују се на период од четири године уз могућност поновног избора.

IV Статус

Рад чланови управног  одбора у ЈУП „ Бели анђео „ Брод у складу са одредбама Закона о предшколском васпитању и образовању  је добровољан и не плаћа се.

V Критерији     

Општи услови:

 1. да су држављани Републике Српске/БиХ,
 2. да су старији од 18 година,
 3. да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу власти у РС/БиХ по основу дисциплинске мјере,

4.да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

 1. да се против њих не води кривични поступак,
 2. да нису осуђивани за кривично дјело,привредни преступ или прекршај који их чини неподобним за обављање функције члана управног одбора у установи

V Посебни услови за члана Управног одбора ЈУП „ Бели анђео „ Брод:

 1. висока стручна спрема- VII степен
 2.   познавање дјелатности којом се бави јавна установа
 3. познавање садржаја и начина рада органа управљања
 4.   доказани ретултати рада на ранијим пословима
 5. најмање три године радног искуства

VI Сукоб интереса

     Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који их доводи до сукоба интереса у сладу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске ( „ Службени гласник Републике Српске „ број 73/18 ), Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ( „ Службени гласник Републике Српске „ број 41/03 ) и Законом о систему јавних служби ( „ Службени гласник Републике Српске „ број 68/07 и 109/12 ).

VII Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова:

1.увјерење о држављанству,

2.овјерену фотокопију  личне карте,

3.овјерену фотокопију дипломе,

4.биографију о кретању у служби,

5.увјерење да се не води кривични поступак

 1. увјерење о неосуђиваности/некажњавању
 2. потписану и од надлажног органа овјерену изјаву да нису отпуштени из државне службе по основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у РС /БиХ,

8.потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да се на њих не односи члана IX став 1. Устава БиХ,

 1. потписану и од стране надлежног органа овјерену изјаву о непостојању сукоба интереса,
 2. доказ о познавању дјелатности којом се бави јавна установа и познавање садржаја и начина рада органа управљања,
 3. доказ о разултатима рада на ранијим пословима и

12.потврду о радном искуству.

        

             Са кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

             Имајући у виду овлаштења Омбудсмена, који проистичу из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске ( " Службени гласник Републике Српске „ број 41/13 ), везано за приговоре на коначна именовања, постоји потреба сталног увида у поднесену документацију, те се обзиром на наведено документација приложена уз пријаву на јавни конкурс неће враћати кандидатима.

IX Рок за подношење пријава

    Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања  Јавног конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве се могу доставити лично ( шалтер сала ) или путем поште на адресу: Општина Брод, Светог Саве 17 Брод, са назнаком „ Комисији за избор чланова Управног и Надзорног одбора у Јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Брод „.

X Јавни конкурс ће бити објављен у   „ Службеном гласнику Републике Српске“,  Дневном листу „ Глас Српске“ , огласној табли општине Брод и на web страници општине Брод.

    Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

    

Број:01-120-1/19

Датум:  31.012.2018.год                                                  Потпредсједник

                                                                                      Скупштине општине

                                                                                       Милош Станишић,с.р.