brod logo transp

ОПШТИНА БРОД
Званична интернет страница
srijeda, 05 Decembar 2018 14:53

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ

   На основу члана  155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „ Службени гласник Републике Српске „ број 97/16 ), Одлуке о утврђивању критeрија за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Брод ( „ Сужбени гласник општине Брод „ број 8/18 ) и Одлике о поновном расписивању Јавног конкурса за избор једног члана Одбора за жалбе општине Брод ( „ Службени гласник општине Брод „број 13/18 ), Скупштина општине Брод р а с п и с у ј е

 

Поновни  Јавни конкурс

за избор и именовање једног  члана  Одбора за жалбе

I Позиција која се оглашава

 Скупштина општине Брод расписује  поновни Јавни конкурс за избор и    именовање:

 • једног  члана  Одбора за жалбе општине Брод

    

II Опис послова  

Одбор за жалбе одлучује о жалбама службеника и техничких и помоћних радника у другом степену на рјешења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама кандидата који су учествовали на јавном конкурсу.

III Мандат

Предсједник и чланови Одбора за жалбе именују се на период од четири ( 4 ) године.

IV Статус

Актом о именовању предсједник и чланови Одбора за жалбе не стичу статус службеника, техничког и помоћног радника у општинској управи.

За предсједника или члана Одбора за жалбе не могу се именовати лица запослена у општинској управи.

Предсједник и чланови Одбора за жалбе остварују право на накнаду за рад у складу са одлуком о висини наканаде.

V Критерији     

Општи услови:

 1. да је држављанин Републике Српске/БиХ,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,
 6. да није у сукоби интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу предсједника и члана Одбора,

7.да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију, да није под оптужницом тог суда и да није одбио да се појави пред судом ( члан IX став 1. Устава БиХ )

Посебни услови:

 1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија- дипломирани правник са 240 ECTS бодова,
 2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
 3. да има положен стручни испит за рад у органима управе или положен правосудни испит
 4. да има доказане  резултате рада на ранијим пословима и посједовање организациних способности

VI Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова:

1.увјерење о држављанству,

2.овјерену фотокопију  личне карте,

3.овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

4.овјерену фотокопију увјерења о положеном правосудном испиту или стручном испиту за рад у органима управе,

5.увјерење о радном искуству у струци,

6.увјерење из казнене евиденције о некажњавању,

7.увјерење о невођењу кривичног поступка,

8.код надлежног органа овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Јавног онкурса,

9.код надлежног органа овјерену изјаву да није у сукобу интереса у складу са Законом о сукобу интереса у органима власти Републике Српске ( „ Службени гласник РС „ број 73/18 ), Законом о локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике Српске „ број 97/16 ) и Законом о службеницима и намјештенцима у органима јединице локалне самоуправе              ( „ Службени гласник Републике Српске „ број 97/16 ),

10.код надлежног органа овјерену изјаву да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију, да није под оптужницом тог суда и да није одбио да се појави пред судом.

            Увјерење о општој здравственој способности доставиће кандидати који буду именовани на дужност.

            Кандидати су дужни доставити оригиналне документе или овјерене фотокопије.

             Са кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

VII Рок за подношење пријава

    Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања  Јавног конкурса.

Конкурс ће бити објављен у   „ Службеном гласнику Републике Српске „ и дневном листу „ Глас Српске „.

     Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

     Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично ( шалтер сала ) или путем поште на адресу: Општина Брод, Светог Саве 17 Брод, са назнаком „ Комисији за избор Одбора за жалбе „

  

Број: 01-120-16-1/18

Датум: 12.11.2018.                                                           Потпредсједник

                                                                                      Скупштине општине

                                                                                        Милош Станишић