Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Nenad Precanica

Измјена и допуна јавног конкурса за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод

На основу члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), члана 9. Правилника о пријему у радни однос приправника у Општинској управи Општине Брод („Службени гласник општине Брод“, бр. 1/18 и 9/18), тачке IV Плана запошљавања у Општинску управу Општине Брод у 2022.години и тачке 2. Одлуке о пријему приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод, број 02/123-3/22 од 07.04.2022.године и 18.04.2022.године,  Начелник општине Брод, објављује

 

У Јавном конкурсу за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод, број 02/123-4/22 од 08.04.2022.године, у тачки I-б):  

ИЗМЈЕНУ И ДОПУНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод

– под редним бројем 3, ријечи: „Дипломирани политиколог“, замјењују се ријечима: „Дипломирани информатичар“,

– под редним бројем 6, број и ријеч: „1 извршилац“, замјењује се бројем и рјечју:    „2 извршиоца“,

– под редним бројем 10, број и ријеч: „3 извршиоца“, замјењује се бројем и рјечју: „4 извршиоца“,

– послије редног броја 13. додаје се редни број 14. који гласи: „Струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна – 1 извршилац“.

У тачки IV Јавног конкурса:

 • подтачкe г) и д) мијењају се и гласе:

„ г) За позицију под I-б, редни број 10:

– Први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент –                     1 извршилац и

– Први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова – 3 извршиоца,

д) За позицију под I-б, редни бројеви 11, 12, 13. и 14:

– Први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова.“

Остали дио текста у Јавном конкурсу остаје непромијењен.

Измјена и допуна Јавног конкурса биће објављена у дневном листу „Глас Српске“, огласној табли и интернет страници Општине Брод и огласној табли Завода за запошљавање, Биро Брод.

                                                                                                          Начелник општине

                                                                                                               Зоран Видић

Број: 02/123-4-1/22                                                              

Датум: 18.04.2022.године

Брод                                                                    

Измјена и допуна јавног конкурса за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод

На основу члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), члана 9. Правилника о пријему у радни однос приправника у Општинској управи Општине Брод („Службени гласник општине Брод“, бр. 1/18 и 9/18), тачке IV Плана запошљавања у Општинску управу Општине Брод у 2022.години и тачке 2. Одлуке о пријему приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод, број 02/123-3/22 од 07.04.2022.године и 18.04.2022.године,  Начелник општине Брод, објављује

 

ИЗМЈЕНУ И ДОПУНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод

У Јавном конкурсу за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод, број 02/123-4/22 од 08.04.2022.године, у тачки I-б):  

– под редним бројем 3, ријечи: „Дипломирани политиколог“, замјењују се ријечима: „Дипломирани информатичар“,

– под редним бројем 6, број и ријеч: „1 извршилац“, замјењује се бројем и рјечју:    „2 извршиоца“,

– под редним бројем 10, број и ријеч: „3 извршиоца“, замјењује се бројем и рјечју: „4 извршиоца“,

– послије редног броја 13. додаје се редни број 14. који гласи: „Струковни инжењер графичког инжењерства и дизајна – 1 извршилац“.

У тачки IV Јавног конкурса:

 • подтачкe г) и д) мијењају се и гласе:

„ г) За позицију под I-б, редни број 10:

– Први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент –                     1 извршилац и

– Први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова – 3 извршиоца,

д) За позицију под I-б, редни бројеви 11, 12, 13. и 14:

– Први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова.“

Остали дио текста у Јавном конкурсу остаје непромијењен.

Измјена и допуна Јавног конкурса биће објављена у дневном листу „Глас Српске“, огласној табли и интернет страници Општине Брод и огласној табли Завода за запошљавање, Биро Брод.

                                                                                                          Начелник општине

                                                                                                               Зоран Видић

Број: 02/123-4-1/22                                                              

Датум: 18.04.2022.године

Брод                                                                    

Јавни конкурс за избор и именовање члана Управног одбора ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод и чланове Надзорног одбора у Јавном предузећу „ Радио Брод „ Брод

На основу члана 8. Закона о министарским , владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03 и 104/06 – Одлука УС), члана 16. и 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), Одлуке о расписивању Јавног конкурса и утврђивању критерија за избор и именовање члана Управног одбора ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод и чланове Надзорног одбора у Јавном предузећу „ Радио Брод „ Брод („Службени гласник општине Брод“, број 3/22 ), Скупштина општине Брод                      р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање члана Управног одбора ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод и чланове Надзорног одбора у Јавном предузећу „ Радио Брод „ Брод

I – Упражњена позиција

            Скупштина општине Брод расписује Јавни конкурс за избор и именовање члана Управног одбора ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод и чланове Надзорног одбора у Јавном предузећу „ Радио Брод „ Брод, и то:

        1.једног члана Управног одбора у ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод и

        2. два члана Надзорног одбора у ЈП „ Радио Брод „ Брод

II – Опис послова

            Послови и надлежности чланова управног и надзорног одбора установа дефинисани су одредбама закона, оснивачким актом и статутом установа.

III – Мандат и статус

                     Управни и Надзорни одбор  именује и разрјешава Скупштина општине. Чланови Надзорног одбора именују се на период од ( 4 ) четири године.

Права по основу именовања остварују у складу са законом и општим актима установе.

IV – Општи услови:

 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине,
 2. да су старији од 18 година,
 3. да нису отпуштани из државне службе на било којем нивоу власти у РС/БиХ,
 4. да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ,
 5. да се против њих не води кривични поступак,
 6. да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај који их  чини неподобним за обављање функције члана управног и надзорног одбора
 7. да имају општу здравствену способност

 V- Посебни услови:

       За члана Управног одбора ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод

 1. висока (VII степен), стручна спрема ,
 2. познаванје проблематике у делатности којом се бави ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод
 3. познавање садржаја и начина рада органа управљања
 4. доказани резултати рада у ранијим пословима
 5. најмање три године радног искуства у струци

За два члана Надзорног одбора у ЈП „ Радио Брод „ Брод

      1. висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна спрема правног, економског или друштвеног смјера,

      2. познавање проблематике у дјелатностима којима се бави правни субјект,

      3. најмање 3 (три) године радног искуства у истим или сличним дјелатностима.

VII – Сукоб интерса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који их доводи до сукоба интерса у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 73/08), Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03 и 104/06 – Одлчука УС), и Законом о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16).

VIII – Потребна документа

            Уз пријаву на Јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих  и посебних услова.

Потребна документа за доказивање општих услова  за све кандидате:

 1. увјерење о држављанству, (да није старије од 6 мјесеци),
 2. овјерену фотокопију личне карте,
 3. увјерење да се не води кривични поступак, (да није старије од 6 мјесеци),
 4. увјерење о неосуђиваности/некажњавању, (да није старије од 3 мјесеца),
 5. потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из подт.

            3. и 4. тачке IV Јавног конкурса и тачке VII Јавног конкурса.

      6.  увјерење о општој здравственој способности ( достављају накнадно кандидати који прођу поступак јавне конкуренције и буду именовани на упражњену озицију ).

     Потребна документа за доказивање посебних услова за  члана Управног одбора ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод:

 1. овјерена фотокопија дипломе,

2.  изјава, потврда или неки други документ којим се доказује познавање проблематике рада ЈЗУ „ Дом здравља „  Брод,

      3. изјава, потврда, раније чланство у  органима  управљања у јавним установама и

          предузећима или други документ којим се доказује познавање садржаја и начина

         рада органа управљања,     

      4. изјава, потврда, препорука  послодавца или други документ којим се доказују

         резултати рада на ранијим пословима,     

      5. потврда о радном искуству у струци

Потребна документа за доказивање посебних  услови за два члана Надзорног одбора у ЈП „ Радио Брод „ Брод :

      1. овјерена фотокопија дипломе

2.  изјава, потврда или неки други документ којим се доказује познавање проблематике рада ЈЗУ „ Радио Брод „ Брод ),

3. потврда о радном искуству у истим или сличним дјелатностима

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити  благовремено обавијештени.

Имајући у виду овлашћења Омбудсмана, која проистичу из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03 и 104/06 – Одлука УС), везано за приговоре на коначна именовања, постоји потреба сталног увида  у поднесену документацију, те се обзиром на наведено документација приложена уз пријаву на Јавни конкурс неће враћати кандидатима.

IX – Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана расписивања Јавног конкурса.

Непотпуне и неблаговремен пријаве неће бити разматране.

Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу: Општинска управа Општине Брод – Скупштина општине Брод, Ул. Св. Саве број 17, Брод, са назнаком: Комисија за провођење поступка по Јавном конкрсу за избор и именовање члана Управног одбора ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод и чланове Надзорног одбора у Јавном предузећу „ Радио

     Брод „ Брод.

X – Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“, у „Службеном гласнику Републике Српске“, огласној табли Општине Брод и на web страници Општинске управе Општине Брод.

Ако Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Број: 01/120-17/22                                           Предсједник Скупштине општине

Датум: 11.04.2022. године                                      _______________________

                                                                                  Александар Крушкоњић,с.р

Јавни конкурс за избор и именовање члана Управног одбора ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод и чланове Надзорног одбора у Јавном предузећу „ Радио Брод „ Брод

На основу члана 8. Закона о министарским , владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03 и 104/06 – Одлука УС), члана 16. и 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), Одлуке о расписивању Јавног конкурса и утврђивању критерија за избор и именовање члана Управног одбора ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод и чланове Надзорног одбора у Јавном предузећу „ Радио Брод „ Брод („Службени гласник општине Брод“, број 3/22 ), Скупштина општине Брод                      р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање члана Управног одбора ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод и чланове Надзорног одбора у Јавном предузећу „ Радио Брод „ Брод

I – Упражњена позиција

            Скупштина општине Брод расписује Јавни конкурс за избор и именовање члана Управног одбора ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод и чланове Надзорног одбора у Јавном предузећу „ Радио Брод „ Брод, и то:

        1.једног члана Управног одбора у ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод и

        2. два члана Надзорног одбора у ЈП „ Радио Брод „ Брод

II – Опис послова

            Послови и надлежности чланова управног и надзорног одбора установа дефинисани су одредбама закона, оснивачким актом и статутом установа.

III – Мандат и статус

                     Управни и Надзорни одбор  именује и разрјешава Скупштина општине. Чланови Надзорног одбора именују се на период од ( 4 ) четири године.

Права по основу именовања остварују у складу са законом и општим актима установе.

IV – Општи услови:

 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине,
 2. да су старији од 18 година,
 3. да нису отпуштани из државне службе на било којем нивоу власти у РС/БиХ,
 4. да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ,
 5. да се против њих не води кривични поступак,
 6. да нису осуђивани за кривично дјело, привредни преступ или прекршај који их  чини неподобним за обављање функције члана управног и надзорног одбора
 7. да имају општу здравствену способност

 V- Посебни услови:

       За члана Управног одбора ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод

 1. висока (VII степен), стручна спрема ,
 2. познаванје проблематике у делатности којом се бави ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод
 3. познавање садржаја и начина рада органа управљања
 4. доказани резултати рада у ранијим пословима
 5. најмање три године радног искуства у струци

За два члана Надзорног одбора у ЈП „ Радио Брод „ Брод

      1. висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна спрема правног, економског или друштвеног смјера,

      2. познавање проблематике у дјелатностима којима се бави правни субјект,

      3. најмање 3 (три) године радног искуства у истим или сличним дјелатностима.

VII – Сукоб интерса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који их доводи до сукоба интерса у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 73/08), Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03 и 104/06 – Одлчука УС), и Законом о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16).

VIII – Потребна документа

            Уз пријаву на Јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих  и посебних услова.

Потребна документа за доказивање општих услова  за све кандидате:

 1. увјерење о држављанству, (да није старије од 6 мјесеци),
 2. овјерену фотокопију личне карте,
 3. увјерење да се не води кривични поступак, (да није старије од 6 мјесеци),
 4. увјерење о неосуђиваности/некажњавању, (да није старије од 3 мјесеца),
 5. потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из подт.

            3. и 4. тачке IV Јавног конкурса и тачке VII Јавног конкурса.

      6.  увјерење о општој здравственој способности ( достављају накнадно кандидати који прођу поступак јавне конкуренције и буду именовани на упражњену озицију ).

     Потребна документа за доказивање посебних услова за  члана Управног одбора ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод:

 1. овјерена фотокопија дипломе,

2.  изјава, потврда или неки други документ којим се доказује познавање проблематике рада ЈЗУ „ Дом здравља „  Брод,

      3. изјава, потврда, раније чланство у  органима  управљања у јавним установама и

          предузећима или други документ којим се доказује познавање садржаја и начина

         рада органа управљања,     

      4. изјава, потврда, препорука  послодавца или други документ којим се доказују

         резултати рада на ранијим пословима,     

      5. потврда о радном искуству у струци

Потребна документа за доказивање посебних  услови за два члана Надзорног одбора у ЈП „ Радио Брод „ Брод :

      1. овјерена фотокопија дипломе

2.  изјава, потврда или неки други документ којим се доказује познавање проблематике рада ЈЗУ „ Радио Брод „ Брод ),

3. потврда о радном искуству у истим или сличним дјелатностима

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити  благовремено обавијештени.

Имајући у виду овлашћења Омбудсмана, која проистичу из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03 и 104/06 – Одлука УС), везано за приговоре на коначна именовања, постоји потреба сталног увида  у поднесену документацију, те се обзиром на наведено документација приложена уз пријаву на Јавни конкурс неће враћати кандидатима.

IX – Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана расписивања Јавног конкурса.

Непотпуне и неблаговремен пријаве неће бити разматране.

Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу: Општинска управа Општине Брод – Скупштина општине Брод, Ул. Св. Саве број 17, Брод, са назнаком: Комисија за провођење поступка по Јавном конкрсу за избор и именовање члана Управног одбора ЈЗУ „ Дом здравља „ Брод и чланове Надзорног одбора у Јавном предузећу „ Радио

     Брод „ Брод.

X – Јавни конкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“, у „Службеном гласнику Републике Српске“, огласној табли Општине Брод и на web страници Општинске управе Општине Брод.

Ако Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Број: 01/120-17/22                                           Предсједник Скупштине општине

Датум: 11.04.2022. године                                      _______________________

                                                                                  Александар Крушкоњић,с.р

Јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод

На основу члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), члана 9. Правилника о пријему у радни однос приправника у Општинској управи Општине Брод („Службени гласник општине Брод“, бр. 1/18 и 9/18), тачке IV Плана запошљавања у Општинску управу Општине Брод у 2022.години и тачке 2. Одлуке о пријему приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод, број 02/123-3/22 од 07.04.2022.године,  Начелник општине Брод, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод

I – Начелник општине Брод расписује јавни конкурс за пријем приправника са високим образовањем у радни однос у Општинску управу Општине Брод, на одређено вријеме, у трајању од једне године, по сљедећем:

а) приправници – дјеца погинулих бораца Војске Републике Српске:

1. Дипломирани економиста –                                            1 извршилац

б) остали приправници:

1. Дипломирани економиста  –                                           5 извршиоца

2. Дипломирани правник –                                                 1 извршилац

3. Дипломирани политиколог –                                          1 извршилац

4. Дипломирани просторни планер –                                 1 извршилац

5. Дипломирани инжењер саобраћаја –                             1 извршилац

6. Дипломирани социјални радник –                                  1 извршилац

7. Дипломирани професор разредне наставе –                 1 извршилац

8. Дипломирани ликовни умјетник –                                 1 извршилац

9. Дипломирани менаџер безбједности –                          1 извршилац

10. Дипломирани инжењер пољопривреде –                    3 извршиоца

11. Дипломирани оптометриста –                                      1 извршилац

12. Струковна медицинска сестра –                                   1 извршилац

13. Струковни васпитач за традиционалне игре –            1 извршилац

II – Опис послова

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла.

 Приправник је лице које први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања.

Приправници ће се оспособљавати по Програму стручне обуке приправника („Службени гласник општине Брод“, број 5/18).

Приправнички стаж за приправнике са високим образовањем стеченим на студијама првог циклуса или еквивалентом траје годину дана.

III – Општи услови за пријем у радни однос

 1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. да је старије од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,
 6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи и
 7. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом  – члан IX  став 1. Устава БиХ.

IV Посебни услови   

а) За позицију под I-a, редни број 1:

– Први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

б) За позицију под I-б, редни број 1:

– Први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент –

  4 извршиоца и

– Први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова – 1 извршилац,

в) За позицију под I-б, редни бројеви 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9:

– Први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

г) За позицију под I-б, редни број 10:

– Први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент –

  2 извршиоца и

– Први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова – 1 извршилац,

д) За позицију под I-б, редни бројеви 11, 12. и 13:

– Први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова.

V – Потребна документа

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу- Пријава на јавни конкурс. Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјава да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX  став 1. Устава БиХ,

2) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

4) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима једнице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

– фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,

– изјаву да није обавио приправнички стаж у траженом степену и врсти стручне спреме,

– увјерење Завода за запошљавање Републике Српске, да се кандидат води у евиденцији за активно тражење посла.

(3) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, Конкурсна комисија ће обавити усмени интервју.

О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

(4) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оргиналу или овјереној фотокопији, овјерену изјаву о испуњености услова из тачке V став 1. подтачка 1, 3. и 4. јавног конкурса, као и увјерење о општој здравственој способности.

(5) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 4. ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 4. ове тачке.

VI – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања јавног конкурса. У случају да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“.

            Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу: „Општина Брод, Улица Светог Саве бр.17, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме, у Општинску управу Општине Брод.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

            За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Биљана Рељић, контакт телефон 053/610-169.

                                                                                                           Начелник општине

                                                                                                                 Зоран Видић

Број: 02/123-4/22                                                                 

Датум: 08.04.2022.године

Брод                                                                    

Јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод

На основу члана 97. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), члана 9. Правилника о пријему у радни однос приправника у Општинској управи Општине Брод („Службени гласник општине Брод“, бр. 1/18 и 9/18), тачке IV Плана запошљавања у Општинску управу Општине Брод у 2022.години и тачке 2. Одлуке о пријему приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод, број 02/123-3/22 од 07.04.2022.године,  Начелник општине Брод, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме у Општинску управу Општине Брод

I – Начелник општине Брод расписује јавни конкурс за пријем приправника са високим образовањем у радни однос у Општинску управу Општине Брод, на одређено вријеме, у трајању од једне године, по сљедећем:

а) приправници – дјеца погинулих бораца Војске Републике Српске:

1. Дипломирани економиста –                                            1 извршилац

б) остали приправници:

1. Дипломирани економиста  –                                           5 извршиоца

2. Дипломирани правник –                                                 1 извршилац

3. Дипломирани политиколог –                                          1 извршилац

4. Дипломирани просторни планер –                                 1 извршилац

5. Дипломирани инжењер саобраћаја –                             1 извршилац

6. Дипломирани социјални радник –                                  1 извршилац

7. Дипломирани професор разредне наставе –                 1 извршилац

8. Дипломирани ликовни умјетник –                                 1 извршилац

9. Дипломирани менаџер безбједности –                          1 извршилац

10. Дипломирани инжењер пољопривреде –                    3 извршиоца

11. Дипломирани оптометриста –                                      1 извршилац

12. Струковна медицинска сестра –                                   1 извршилац

13. Струковни васпитач за традиционалне игре –            1 извршилац

II – Опис послова

Приправник је лице које се прима у радни однос на одређено вријеме ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла.

 Приправник је лице које први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања.

Приправници ће се оспособљавати по Програму стручне обуке приправника („Службени гласник општине Брод“, број 5/18).

Приправнички стаж за приправнике са високим образовањем стеченим на студијама првог циклуса или еквивалентом траје годину дана.

III – Општи услови за пријем у радни однос

 1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. да је старије од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,
 6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи и
 7. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом  – члан IX  став 1. Устава БиХ.

IV Посебни услови   

а) За позицију под I-a, редни број 1:

– Први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

б) За позицију под I-б, редни број 1:

– Први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент –

  4 извршиоца и

– Први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова – 1 извршилац,

в) За позицију под I-б, редни бројеви 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9:

– Први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,

г) За позицију под I-б, редни број 10:

– Први циклус студија са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент –

  2 извршиоца и

– Први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова – 1 извршилац,

д) За позицију под I-б, редни бројеви 11, 12. и 13:

– Први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова.

V – Потребна документа

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу- Пријава на јавни конкурс. Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјава да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX  став 1. Устава БиХ,

2) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

4) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима једнице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

– фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми,

– изјаву да није обавио приправнички стаж у траженом степену и врсти стручне спреме,

– увјерење Завода за запошљавање Републике Српске, да се кандидат води у евиденцији за активно тражење посла.

(3) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, Конкурсна комисија ће обавити усмени интервју.

О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

(4) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оргиналу или овјереној фотокопији, овјерену изјаву о испуњености услова из тачке V став 1. подтачка 1, 3. и 4. јавног конкурса, као и увјерење о општој здравственој способности.

(5) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 4. ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 4. ове тачке.

VI – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања јавног конкурса. У случају да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“.

            Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу: „Општина Брод, Улица Светог Саве бр.17, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме, у Општинску управу Општине Брод.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

            За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Биљана Рељић, контакт телефон 053/610-169.

                                                                                                           Начелник општине

                                                                                                                 Зоран Видић

Број: 02/123-4/22                                                                 

Датум: 08.04.2022.године

Брод                                                                    

Правилник о утврђивању услова и критеријума за остваривање права на додјелу пластеника на подручју општине Брод за 2022. годину

На осно­ву чла­на 59. став 1.  тачка 21. и чла­на 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 22. и 26. Закона о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09) и члана 90. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број: 7/17) Начелник општине Брод доноси

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА И КРИТЕРИЈУМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2022. ГОДИНУ

I  Основне одредбе

Члан 1.

Овим Правилником прописују се услови које мора да испуњава физичко лицe за остваривање права на додјелу пластеника, потребну документацију и изјаве.

Члан 2.

Право на додјелу пластеника имају пољопривредна газдинства регистрована у АПИФ-у, демобилисани борци одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, породице погинулих бораца и ратни војни инвалиди (у даљем тексту борачке категорије), ратни заробљеници-логораши, цивилне жртве рата и жртве ратне тортуре које се баве пољопривредном производњом или имају услове за бављење пољопривредном производњом, у складу са  прописаним критеријумима  овог Правилника.

Члан 3.

Средства за подстицај у пољопривреди планирана су буџетом општине Брод за 2022. годину у  износу од 30.000,00 KM за пластенике 40 м2.

            У случају да општина Брод не изврши набавку пластеника, подносиоци захтјева остварују право на подстицај у новцу која ће бити уплаћена на текуће рачуне подносиоца захтјева.

 Право на подстицај за пластеник не могу остварити лица која су добила пластеник од општине Брод у 2020 и 2021. години.

II  Право учешћа

                                                                               Члан 4.

            Право на подстицај имају пољопривредна газдинства, борачке категорије, ратни заробљеници – логораши, цивилне жртве рата и жртве ратне тортуре које се баве пољопривредном производњом или имају услове за бављење пољопривредном производњом, а испуњавају следеће услове:

–  да имају пребивалиште на подручју општине Брод,

–  да посједују земљиште за пластеник или да члан породичног домаћинства посједује

    земљиште или земљиште у закупу,

–  да су регистровани код подручне јединице АПИФ-а или имају утврђен статус борачке

    категорије или имају утврђен статус ратног заробљеника-логораша или цивилне жртве

    рата, жртва ратне тортуре.

III  Потребна документација

                                                                                Члан 5.

                Обавезни документи:

–  попуњен захтјев,

–  копија личне карте,

–  копија текућег рачуна.

   Прилог документације по категоријама:

–  потврда из АПИФ-а,

–  копија рјешења о утврђеном статусу борачке категорије,

–   увјерење-потврда да је лице ратни заробљеник-логораш, цивилна жртва рата или

    жртва ратне тортуре,

–  изјава о заједничком домаћинству-кућна листа,

–   доказ о посједовању земљишта подносиоца захтјева или чланова породичног домаћинства

    или земљишта у закупу – фотокопија посједновног листа,

IV  Критеријуми за бодовање пољопривредних газдинства, борачких категорија,  ратних заробљеника- логораша, цивилних  жртвава рата и жртава ратне тортуре.

Члан 6.

            Критеријуми на основу којих се врши бодовање и рангирање пољопривредних газдинства, борачких категорија, ратних заробљеника- логораша, цивилних жртва рата и жртва ратне тортуре којa испуњавају прописане услове су:

            а) дужина војног ангажовања у рату, односно категорија борца,

            б) број чланова подносиоца захтјева,

            г) статус члана породице погинулог борца,

            д) статус ратног војног инвалида,

            е) старосна доб носиоца захтјева,

            ђ) статус-категорија подносиоца захтјева ( ратни заробљеници-логораши, цивилне жртве

                рата и жртве ратне тортуре).

Члан 7.

            По основу дужине војног ангажовања у рату, подносиоцу захтјева припада:

            а) борцу прве категорије ………………………………………………………………………. 15 бодова,

            б) борцу друге категорије …………………………………………………………………….  13 бодова,

            в) борцу треће категорије …………………………………………………………………….. 11 бодова,

            г) борцу четврте категорије ……………………………………………………………………. 9 бодова,

            д) борцу пете категорије ………………………………………………………………………… 7 бодова,

            ђ) борцу шесте категорије ………………………………………………………………………. 5 бодова,

            е) борцу седме категорије ………………………………………………………………………. 3 бода.

Подносиоцу захтјева додају се бодови и за чланове породичног домаћинства – борце, сагласно одредби става 1. овог члана.

         Члан 8.

            По основу броја чланова подносиоцу захтјева припада по 5 бодова за сваког члана.

Члановима породичног домаћинства лица које подноси захтјев сматрају се: брачни друг, дјеца (рођена у браку или ван брака, усвојена, пасторчад), брачни другови дјеце, родитељи, родитељи брачног друга, браћа и сестре, унучад као и лица која је поднисилац захтјева дужан по закону да издржава или су та лица дужна њега да издржавају, а која заједно са њим трајно живе и станују.

Члан 9.

            Ако подносилац захтјева има статус члана породице погинулог борца, подносиоцу захтјева припада 20 бодова.

Члан 10.

            Ако подносилац захтјева има статус ратног војног инвалида, подносиоцу захтјева припада:

а) ратни војни инвалид од I до III категорије…………………………………………………9 бодова,

б) ратни војни инвалид од IV  до VII категорије …………………………………………..6 бодова,

в) ратни војни инвалид од VIII  до X категорије ……………………………………………3  бода.

Члан 11.

По основу старосне доби носиоца захтјева, подносиоцу припада:

а)  до 40 година старости подносиоцу припада…………………………………………… 5 бодова,

б)  од 40-50 година старости подносиоцу припада………………………………………. 3 бода,

в)  преко 50 година старости подносиоцу припада………………………………………. 2 бода.

Члан 12.

По основу статуса-категорија подносиоца захтјева ( ратни заробљеници-логораши, цивилне жртве рата и жртве ратног терора)

а) статус подносиоца захтјева- ратни заробљеници-логораши……………………..15 бодова,

б) статус подносиоца захтјева- цивилна жртва рата……………………………………..15 бодова,

б) статус подносиоца захтјева- жртва ратне тортуре…………………………………….15 бодова

Члан 13.

            У приједлогу ранг-листе за свако лице исказује се број бодова по сваком критеријуму посебно, те укупан број бодова.

            Ако два или више лица имају исти број бодова и по сваком критеријуму посебно, на повољније мјесто ставља се лице које је дуже било војно ангажовано у рату за борачке категорије, а за друге категорије лице које је млађе.

V Послови комисије:                                     

                                                                              Члан 14.

Комисију именује Начелник општине, која је за свој рад одговорна Начелнику општине Брод.

Основни послови и задаци Комисије су:

 1. разматра приспјеле захтјеве и приложену документацију у складу са Правилником,
 2. одбацује све неблаговремене, непотпуне и захтјеве које садрже нетачне податке,
 3. по потреби обилази подносиоца захтјева и на лицу мјеста утврђује чињенично стање неопходне за правилно одлучивање по захтјеву,
 4. бодује захтјеве у складу са прописаним критеријумима и сачињава приједлог ранг-листе корисника који испуњавају услове.

Мандат Комисије траје до окончања поступка додјеле пластеника у пољопривреди за 2022. годину.

Члан Комисије не може имати непосредних или посредних интереса који, током рада Комисије, могу довести до сукоба његових личних или пословних интереса са његовим задацима у Комисији.

Предсједник Комисије представља Комисију, сазива и предсједава састанцима, потписује акта и стара се о извршавању и законитости аката. Комисија ради на састанцима и пуноважно одлучује,  ако састанку присуствује већина чланова од укупног броја.

Дневни ред састанка утврђују чланови Комисије на приједлог предсједника Комисије. Сваки члан може предложити измјену и допуну предложеног дневног реда.

Састанке Комисије сазива предсједник Комисије усменим или телефонским путем, најкасније дан прије одржавања састанка.

Чланови Комисије присуствују састанцима Комисије, учествују у расправи о питањима која су на дневном реду, гласају о сваком захтјеву о коме се одлучује и обављају друге задатке и послове одређене од стране предсједника Комисије. У случају одсутности или спријечености предсједника, састанке сазива и њима предсједава члан кога овласти предсједник Комисије.

Комисија је самостална у свом раду и одлучивању, а послове из дјелокруга своје надлежности обавља у складу са Правилником.

Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова Комисије. На састанку Комисије води се записник. У записник се обавезно уноси: датум и место одржавања састанка, дневни ред, имена присутних, детаљан ток састанка, акта које је донијела Комисија, издвојене примједбе и мишљења и друго. Записник потписује предсједник и сви чланови Комисије. Записник са састанка води предсједник Комисије или лице које он овласти. Рад Комисије је јаван и подносиоци захтјева или њихови писмено овлашћени заступници могу извршити увид у комплетан поступак рада Комисије.

VI  Завршне одредбе

  Члан 15.

На приједлог ранг-листе незадовољна странка има право приговора Начелнику општине у року од 8 дана од дана њеног објављивања.

            Начелник општине одлучује о приговору и утврђије коначну ранг-листу о додјели пластеника у 2022. години.

  Корисници који су поднијели захтјев за подстицај, а који имају неизмирене доспјеле обавезе према буџету општине по основу примљених позајмица из предходних година  неће се разматрати.

За провођење овог Правилника и обављање свих административно техничких послова у вези истог, задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

           Захтјев се доставља у затвореним ковертама, поштом или лично на адресу:

           Општина Брод, Светог Саве бр. 17, са назнаком „Не отварати – Захтјев за остваривање права на додјелу пластеника на подручју општине Брод за 2022. годину“ На коверти мора бити исписано име презиме и адреса понуђача.

           Рок за достављање Захтјева за остваривање права на додјелу пластеника на подручју општине Брод за 2022. годину је 35 дана од дана 11.02.2022. године када је објављен Правилник.

          Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“, огласној табли општине Брод и интернет страници општине Брод.

Број: 02.4/330-4/22                                                                                 

Датум:11.02.2022. године

                                                                                                                                                                                                                                                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Зоран Видић

ЗАХТЈЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БРОД ЗА 2022. ГОДИНУ

Јавни конкурс  за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години

Број: 02/563-1/22

Датум: 16.02.2022.године

На основу тачке XI Одлуке о допунским правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник општине Брод“, број 12/21) и Рјешења Начелника општине, број 02/563-1/22 од 11.02.2022.године, Комисија за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години 

I

Расписује се Јавни конкурс за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022.години, које ће бити реализовано у  ЗТЦ „Бања Кулаши“,  у периоду од  14.03.2022. до 24.03.2022.године.

II

На Јавни конкурс се могу пријавити:

1) породице погинулих бораца (ППБ) – корисници права на породичну инвалиднину,

2) корисници права на посебно мјесечно примање,

3) војни инвалиди – корисници права на личну инвалиднину (осим војних инвалида – ампутираца који могу остварити права по Правилнику о условима и начину остваривања права на продужену медицинску рехабилитацију путем Фонда здравственог осигурања Републике Српске)

4) демобилисани борци,

5) породице умрлих војних инвалида-корисници права на породичну инвалиднину и

6) супруге умрлих бораца од прве до четврте категорије.

Под условом:

а) да у 2019, 2020 и 2021.години нису користили бањско лијечење, по Програму Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и Програму Општине Брод и Oпштинске борачке организације Брод,

б) да у 2019, 2020. и 2021.години нису користили бањско лијечење, по прописима Фонда здравственог осигурања Републике Српске или неком другом основу,

в) да испуњавају услове из члана 3. Одлуке о допунским правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник општине  Брод“, број 12/21), односно да им мјесечна примања по члану породичног домаћинства нису већа од висине просјечне мјесечне плате након опорезивања (нето плата) исплаћене у Републици Српској, за посљедњи мјесец који је званично објавио Завод за статистику Републике Српске, подијели са бројем четири (четверочлана породица), (наведени услов се не односи на ППБ  и лица са тешким здравственим оболењем из реда борачких категорија).

III

На бањско лијечење и рехабилитацију биће упућено 30 корисника из реда борачких категорија.

Испуњеност услова, избор корисника, као и број корисника по категоријама, утврђује Комисија за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију у 2022. години, именована од стране Начелника општине Брод.

IV

Уз захтјев за бањско лијечење и рехабилитацију, подносилац захтјева је дужан приложити:

 1. Изјаву о заједничком домаћинству,

2. Доказ о личним примања подносиоца захтјева и свих чланова породичног домаћинства, (ако нема примања доставити увјерење о незапослености или други доказ којим се доказује незапосленост), (наведени доказ није потребан за ППБ),

3. Овјерену изјаву да у  2019, 2020. и 2021.години нису користили бањско лијечење, по прописима Фонда здравственог осигурања Републике Српске или неком другом основу (изјава се даје у шалтер сали општине) и

4. Налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањског лијечења и рехабилитације (не старији од три мјесеца).

Рјешење о утврђеном статусу борачке категорије, прибавиће Комисија по службеној дужности.

V

Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општине Брод, Општинске борачке организације Брод, интернет страници Општине Брод и Општинске борачке организације Брод и средствима јавног информисања  и остаје отворен  до 28.02.2022.године.

VI

Захтјев за бањско лијечење и рехабилитацију са потребном документацијом, предаје се лично у шалтер сали општине или путем поште, на адресу : “Општина Брод – Комисија за избор корисника за бањско лијечење и рехабилитацију”, са назнаком “Јавни конкурс за  избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење и рехабилитацију  у 2022.години“.

Непотпуне и неблаговремене захтјеве Комисија неће разматрати и као такве ће исте одбацити.

       Предсједник Комисије

                                                                                                               Зоран Видић

Захтјев за бањско лијечење и рехабилитацију

slotbaronline.com
-
bahsegel.club
- dinamobet.biz -

klasbahis giriş

-

celtabet

- betebet - interbahisgiris.club - eskort eskişehir -

Personel Sağlık