Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Nenad Precanica

Јавни позив за финансирање  у области спорта и физичке културе из Буџета општине Брод за 2023. годину

Број: 02/661-3/23

Датум: 16.01.2023. године

На основу члана 6. Одлуке о критеријумима, условима и начину финансирања  у области спорта и физичке културе на подручју општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број: 13/22), Начелник општине Брод расписује:

Ј А В Н И   П О З И В

за финансирање  у области спорта и физичке културе

из Буџета општине Брод за 2023. годину

I

(1) Расписује се јавни позив за расподјелу средстава из Буџета општине Брод, спортским организацијама које су регистроване као удружења грађана (клубови) која доприносе развоју спорта и физичке културе, са сједиштем на подручју општине Брод.

(2) Висина средстава која се расподјељују овим јавним позивом из Буџета општине Брод  износе 210.000,00 КМ.

(3) Спортске организације које су  предложиле свој програм за суфинансирање дужне су да исти  реализују на подручју општине Брод, до краја календарске године за коју су планирана средства.

II

(1) Суфинансирање програмских активности односe се на следеће трошкове:

– организацију спортских манифестација,

– накнаде по основу ангажовања спортских стручњака који учествују у реализацији

   програма (тренери);

– суфинансирање трошкова организације такмичења;

– таксе и други трошкови службених лица;

– трошкови стручне едукације;

– котизације и чланарине;

– трошкови израде завршног рачуна спортских организација;

– трошкови пререгистрације спортских организација у судском регистру, и у регистру које води Министарство породице, омладине и спорта,

– трошкови исхране спортиста;

– трошкови медицинског особља, снимања такмичења те други трошкови неопходни за организацију домаћих утакмица у складу са пропозицијама такмичења,

– трошкови љекарских прегледа спортиста;

– трошкови осигурања спортиста и лица која обављају стручне послове у спорту у износима прописаним у Закону о спорту;

– трошкови регистрације и пререгистрације спортиста;

– трошкови набавке опреме за спортисте;

– трошкови набавке спортских реквизита и опреме за одржавање спортских терена;

– трошкови путовања и дневница за спортисте;

– трошкови организације превоза на такмичења;

– трошкови горива и мазива;

– трошкови закупа спортских објеката;

– услуге одржавања хигијене у спортским објектима и набавка средстава за чишћење;

– трошкови комуналних услуга;

– трошкови електричне енергије;

– остали трошкови неопходни за реализацију програма (маркетинг, штампање плаката,

   канцеларијски материјал).

(2) Средства додијељена спортским удружењима (клубовима) из буџета општине Брод не могу бити утрошена за сљедеће намјене:

– покривање губитака;

– отплата рата по основу закључених уговора (лизинг, кредит);

– затезне камате и казне, осим казни надлежног Савеза.

III

(1) Спортске организације са подручја општине Брод које се пријаве на Јавни позив за финансирање својих програмских активности дужне су да приложе сљедећу документацију:

 • испуњен и потписан пријавни образац овјерен печатом подносиоца (Образац бр. 1),
 • испуњен и потписан образац- Програм рада и финансијски план за текућу годину (Образац бр. 2),
 • Рјешење о регистрацији код надлежног органа (копија),
 • увјерење о пореској регистрацији – ЈИБ (копија),
 • уговор са банком с наведеним трансакционим рачуном (копија),
 • до 31.03. текуће године достави годишњи биланс стања и биланс успјеха за претходну годину овјерен од стране Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге.

IV

 (1) Пријаве пристигле на овај јавни позив у складу са Одлуком о критеријумима, условима и начину финансирања у области спорта и физичке културе на подручју Општине Брод (”Службени гласник општине Брод“, број: 13/22) разматраће и вредновати  Комисија за бодовање и расподјелу средстава намјењених за спорт и физичку културу (у даљем тексту Комисија) коју Рјешењем именује Начелник општине Брод.

(2) Приједлог ранг листе  о расподјели средстава објављује се на званичној интернет страници и огласној табли  општине Брод, у року од 15 дана од дана истека рока из Јавног позива за доставу захтјева за додјељивање средстава.

(3) Учесници Jавног пoзива имају право приговора на приједлог ранг листе о расподјели средстава у року од 8 дана од дана објављивања приједлога ранг листе о расподјели средстава. Приговор се подноси Начелнику општине Брод у писаној форми, у пријемну канцеларију Општинске управе, лично или путем поште.

(4) Коначан Закључак о расподјели средстава доноси Начелник Општине у року од 8 дана од дана истека рока за подношење приговора. Закључак о расподјели средстава се такође објављује на огласној табли и званичној интернет страници општине Брод, и доставља у писаној форми сваком апликанту појединачно.

V

Пријаве се са свом потребном документацијом у затвореним ковертама, могу доставити лично у шалтер салу општине Брод, или путем поште, на адресу: Општина Брод, ул. Светог Саве 17,  74 450 Брод, са назнаком „Пријава на  Јавни позив за финансирање у области спорта и физичке културе из буџета општине Брод за 2023. годину– не отварај“.

VI

(1) Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли општинске управе Брод, и на web страници општине Брод: https://opstina-brod.net.

VII

(1) Сви потребни обрасци могу се преузети у згради Општинске управе – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, или на адреси званичне интернет странице Општине Брод https://opstina-brod.net.

VIII

(1) Oдобрена средства ће бити исплаћена у складу са расположивим средствима у буџету општине Брод за 2023. годину, односно у складу са пуњењем и извршењем буџета.

IX

 (1) За све  додатне информације везане за oвaj Jавни позив можете се обратити Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности (канцеларија бр.17),  путем телефона: 053/610-013, или путем  мејла на адресу: vidicv@opstina-brod.net .

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                         Зоран Видић

Јавни позив за финансирање  у области спорта и физичке културе из Буџета општине Брод за 2023. годину

(1) Расписује се јавни позив за расподјелу средстава из Буџета општине Брод, спортским организацијама које су регистроване као удружења грађана (клубови) која доприносе развоју спорта и физичке културе, са сједиштем на подручју општине Брод.

Read More

Јавни позив за финансирање програма и пројеката удружења грађана – НВО организација за 2023. годину

(1) Предмет Јавног позива је расподјела финансијских средстава из буџета општине Брод у 2023. години невладиним организацијама  за подршку њиховим  програмима и  пројектима који се реализују у приоритетним областима у складу са развојним циљевима општине Брод.

Read More

Јавни позив за финансирање програма и пројеката удружења грађана – НВО организација за 2023. годину

Број: 02/041-2/23

Датум: 16.01.2023. године

На основу члана 5. Одлуке о финансирању програма и пројеката удружења грађана – НВО организација („Службени гласник општине Брод“, број:10/22), Начелник општине Брод расписује:

Ј А В Н И   П О З И В

за финансирање програма и пројеката

удружења грађана-НВО организација за 2023. годину

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

(1) Предмет Јавног позива је расподјела финансијских средстава из буџета општине Брод у 2023. години невладиним организацијама  за подршку њиховим  програмима и  пројектима који се реализују у приоритетним областима у складу са развојним циљевима општине Брод.

(2) Општина Брод позива све невладине организације (НВО) са подручја општине Брод да доставе своје програме и приједлоге пројеката из сљедећих приоритетних области: култура, наука, лица са посебним потребама, омладину, развој цивилног друштва, заштиту животне средине, туризам, равноправност полова, волонтеризам и остале активности које доприносе побољшању и промовисању Општине Брод.

II ПРАВО УЧЕШЋА

(1) Удружења грађана—НВО организације које су:

 • Основани и регистровани у БиХ а имају сједиште на подручју општине Брод,
 • Аплицирали са програмима и пројектима чије се активности реализују на подручју општине Брод,
 • Аплицирали са програмима и пројектима намијењеним грађанима општине Брод,
 • Не обављају активности у име политичких партија,
 • Имају активан трансакциони рачун у банци,
 • Доставиле извјештај о утрошку средстава додјељених из буџета општине Брод у претходној години, ако су били финансирани из буџета општине,
 • Послују на непрофитној основи.

III ВИСИНА СРЕДСТАВА

(1) Висина средстава која се расподјељују овим јавним позивом из Буџета општине Брод  износе 78.000,00 КМ.

IV ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

(1) Удружења која су  предложила свој програм или  пројекат за суфинансирање дужна су да исти  реализују на подручју општине Брод, до краја календарске године за коју су планирана средства.

V ОЦЈЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

(1) Пријаве пристигле на овај јавни позив у складу са Одлуком о финансирању  програма и пројеката удружења грађана – НВО организација (”Службени гласник општине Брод“, број: 10/22) разматраће и вредновати  Комисија за бодовање и расподјелу средстава (у даљем тексту Комисија) коју Рјешењем именује Начелник општине Брод.

(2) Приједлог ранг листе  о расподјели средстава објављује се на званичној интернет страници и огласној табли општине Брод, у року од 15 дана од дана истека рока из Јавног позива за доставу захтјева за додјељивање средстава.

(3) Учесници Jавног пoзива имају право приговора на приједлог ранг листе о расподјели средстава у року од 8 дана од дана објављивања приједлога ранг листе о расподјели средстава. Приговор се подноси Начелнику општине Брод у писаној форми, у пријемну канцеларију Општинске управе лично или путем поште.

(4) Коначан Закључак о расподјели средстава доноси Начелник Општине у року од 8 дана од дана истека рока за подношење приговора. Закључак о расподјели средстава се такође објављује на огласној табли и званичној интернет страници општине Брод, и доставља у писаној форми сваком апликанту појединачно

VI ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Приликом пријављивања на јавни позив, подносилац је дужан поред попуњеног пријавног обрасца доставити и додатну документацију, и то:

 • Основни подаци о предложеном пројекту,
 • Опис конкретног проблема,
 • Циљеви и подциљеви пројекта,
 • План активности,
 • Буџет,
 • Статут,
 • Рјешење о регистрацији код надлежног органа,
 • Увјерење о пореској регистрацији – ЈИБ,
 • Уговор са банком са наведеним трансакционим рачуном.

Пројекте треба доставити на:

VII ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

(1) Сви потрени обрасци могу се преузети у згради Општинске управе – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, или на адреси званичне интернет странице Општине Брод https://opstina-brod.net.

VIII ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

(1) Пријаве се са свом потребном документацијом у затвореним ковертама, могу доставити лично у шалтер салу општине Брод, или путем поште, на адресу: Општина Брод, ул. Светог Саве 17,  74 450 Брод, са назнаком „ Пријава на  Јавни позив за финансирање програма и пројеката удружења грађана-НВО организација у 2023. години“.

(2) Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања на огласној табли општинске управе Брод, и на web страници општине Брод: https://opstina-brod.net.

IX ИСПЛАТА СРЕДСТАВА

(1) Oдобрена средства ће бити исплаћена у складу са расположивим средствима у буџету општине Брод за 2023. годину, односно у складу са пуњењем и извршењем буџета.

X ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

(1) За све  додатне информације везане за oвaj Jавни позив можете се обратити Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности (канцеларија бр.17), путем телефона: 053/610-013, или путем  мејла на адресу: vidicv@opstina-brod.net .

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                         Зоран Видић

ПОЗИВ ЗА МЕНТОРИНГ УСЛУГЕ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА У РС

Методологија одређује кораке које стручно лице- ментор проводи у директном контакту и раду са власником, одговорним лицем предузећа, односно управом, одређени број сати (највише до 50 сати по кориснику) и то у просторијама корисника.

Read More

Подршка УНДП БиХ дигиталној трансформацији пољопривредних предузећа

Пројекат EU4BusinessRecovery којег финансирају Европска унија и Савезна Република Нјемачка, објављује: Јавни позив за додјелу бесповратних средстава инвестицијама намјењених дигиталној трансформацији предузећа у сектору пољопривреде у Босни и Херцеговини (више информација путем линка). Рок пријаве је 8.8.2022. године.
 

С поштовањем,

Бранкица Вудраг

Подстицаји Министарства за дигиталну трансформацију малих и средњих предузећа у 2022. г.

Министарство привреде и предузетништва објавило је позив за подстицај остварује се на основу новог пројекта МСП, који за предмет има спровођење дигиталне трансформације пословања: дигитализација и аутоматизација пословних процеса, дигитални маркетинг, дигитализација набавки, дигитализација продајних процеса и слично.

Крајњи рок пријаве: 10.8.2022. г.
ЈАВНИ ПОЗИВ  eskort eskişehir -

Personel Sağlık