+387 53 610 116

Вијести

ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (ЛИЦИТАЦИЈЕ)

Аутор: Nenad Precanica | Ажурирано: 25 Jula, 2022 у 07:33

Начелник општине Брод расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

o продаји непокретности означене као к.п.број 2988/18, К.О.Брод, путем усменог јавног надметања (лицитације)

1.Подаци о продавцу

 Општина Брод, са сједиштем у Броду, Улица Светог Саве 17, 74450 Брод, ЈИБ:4400135550003.

2. Начин продаје

 Продаја непокретности у својини општине Брод врши се усменим јавним надметањем - лицитацијом (у даљем тексту: лицитација).

3. Предмет продаје

 Предмет продаје је непокретност у својини општине Брод, односно грађевинска парцела означена као:

.п. бр. 2988/18, Пашњак 1. класе, површине 596m2, уписана у ЛН број 2303, КО Брод, гдје је као корисник уписана Општина Брод, што одговара земљишнокњижној парцели бр. 259/5024, РАКИТА, површине 596m2 из З.К. улошка бр. 1300 К.О. СП Брод, са укњиженим правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1.

4. Почетна продајна цијена

Почетна продајна цијена непокретности износи 9,78 КМ/m2, односно 5.828,88 КМ (словима: пет хиљада осамсто двадесет и осам  KM и 88/100 пфенинга) према процјени Горана Васиљевића, вјештака грађевинско-архитектонске струке из Модриче, од 13.06.2022.године.

5. Пријава на конкурс

5.1. Пријава мора садржавати:

- име, име једног родитеља, презиме, ЈМБГ, контакт телефон и тачну адресу становања (за физичко лице), а за правно лице пуни назив фирме, рјешење регистарског суда са сједиштем правног лица, контакт телефон и овлаштење за лице које може заступати правно лице и ознаку непокретности на коју се понуда односи.

5.2. Уз пријаву понуђач је дужан приложити:

-  овјерена фотокопија личне карте за физичко лице,

- овјерена фотокопија рјешења о упису у судски регистар  и овјерена пуномоћ за заступање, за правна лица,

- доказ о уплаћеној кауцији у висини од 1.000,00 КМ,

- увјерење Одјељења за финансије Општине Брод да је понуђач измирио све обавезе према Општини Брод (ако их има) или да их нема,

- број текућег рачуна на који ће се извршити поврат кауције.

Пријаве на конкурс достављају се директно на протокол (шалтер сала) или путем поште у затвореној коверти, на адресу општине Брод, Ул. Светог Саве бр. 17, 74450 Брод, са назнаком „Општина Брод - Комисија за спровођење јавног надметања - лицитације у поступку продаје непокретности у својини Општине Брод – не отварати“.

На истој коверти, подносилац је дужан навести и своју адресу.

6. Учесници лицитације

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која по закону могу стећи право својине на непокретностима која су предмет продаје, чија је пријава благовремена и потпуна и која су измирила све своје обавезе према Општини Брод.

7. Услови продаје

За учешће у поступку лицитације, учесник је дужан уплатити кауцију у износу 10% од почетне продајне цијене земљишта из тачке 4. овог конкурса која не може бити у нижем износ од 1.000,00КМ на Јединствени рачун трезора буџета Општине Брод отворен код:

-НЛБ Развојне банке на рачун број 562-005-00000076-22 или

-Нове банке на рачун број 555-008-01520463-50 и то износ од 1.000,00 КМ (хиљаду КМ и 0/00 пфенинга).

Ако не успије прва лицитација, лицитација ће се поновити. Ако не успије ни поновљена лицитација, сматра се да је јавно надметање безуспјешно. Са учесником лицитације чија понуда буде утврђена као најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва РС на нацрт уговора, Начелник општине у име општине Брод закључиће купопродајни уговор. Све трошкове нотарске обраде купопродајног уговора и његовог даљњег провођења у евиденцији Републичке управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске ПЈ Брод сноси купац.

8. Дан, час и мјесто одржавања лицитације

Лицитације ће се одржати дана 17.08.2022. године у просторијама Општине Брод, Улица Светог Саве бр. 17, у 12.00 часова.

На лицитацији може учествовати лице, које је доставило пријаву на конкурс, или његов овлашћени пуномоћник уз приложену пуномоћ.

9. Вријеме и начин разгледања непокретности која је предмет лицитације и увид у документацију о непокретностима

Прије одржавања лицитације, заинтересована лица могу извршити разгледање предметног земљишта, те документацију о истом сваки радни дан од 08,00 - 14,00 часова у присуству службеника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију Општине Брод.

10. Орган који проводи поступак лицитације

Поступак продаје предметних простора и земљишта проводи Комисија за спровођење јавног надметања - лицитације у поступку продаје непокретности у својини Општине Брод, коју је Рјешењем („Службени гласник општине Брод“, број 1/22) именовала Скупштина Општине Брод.

11. Провођење поступка продаје

Поступак продаје предметног земљишта проводи се путем лицитације у  складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12 и 63/19) и Одлуке о продаји непокретности означене као к.п.број 2988/6183, К.О.Брод (“Сл. гласник општине Брод“, број: 7/22).

12. Објава конкурса

Овај конкурс биће објављен у дневним новинама „Глас Српске“, на web страници Општине Брод и на огласној табли Општине Брод.

13. Рок за подношење пријаве

 Рок за подношење пријава  је 15 дана од дана посљедње објаве овог конкурса у средствима јавног информисања.

14. Начин и услови плаћања купопродајне цијене

Купопродајна цијена земљишта уплаћује се на један од рачуна ЈРТ буџета Општине Брод који су наведени у тачки 7. овог конкурса до дана потписивања нотарски обрађеног уговора. Уколико купац одустане од потписивања уговора, губи право на поврат уплаћене кауције. Са учесником лицитације чија понуда буде утврђена као најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва РС на нацрт уговора, Начелник општине у име општине Брод закључиће купопродајни уговор. Излицитирану купопродајну цијену купац је дужан уплатити до дана потписивања купопродајног уговора.

Све трошкове нотарске обраде купопродајног уговора и његовог даљњег провођења у евиденцији Републичке управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске ПЈ Брод сноси купац.

15. Вријеме и начин увођења у посјед земљишта

Купац  земљишта из тачке 3. овог Конкурса, се уводи у посјед у року од 8 дана од дана уплате цјелокупне купопродајне цијене земљишта постигнуте на лицитацији.

                                                                                                       Општина Брод

          Начелник Општине

    (По овлаштењу број

        02/329/22 од 15.07.2022.год)

      Шеф Кабинета Начелника

          Вања Николић

Достављено:

1. на Огласну таблу Општине Брод,

2. Начелник општине,

3. „Гласу Српске“ - дневне новине,

4. Самосталном стручном сараднику за односе с јавношћу,

5. Предсједнику Комисије,

6. Одјељењу за прост. уређeње, стамбено-комуналне послове и екологију и

7. Архиви.

news
ПРОГЛАШЕЊЕМ НАЈБОЉИХ ЕКИПА И ДОДЈЕЛОМ ПЕХАРА ЗАВРШЕН 8. МЕЂУНАРОДНИ ФУДБАЛСКИ ТУРНИР „БРОД 2024“

Дводневни осми по реду Међународни фудбалски турнир за млађе категорије „Брод 2024“ завршен је данас, 23. јуна проглашењем најбољих екипа и додјелом пехара. Најуспјешнија екипа у категорији 2013. годиште је…

23.06.2024 18:41

news
ПОЧЕО 8. МЕЂУНАРОДНИ ФУДБАЛСКИ ТУРНИР "БРОД 2024"

Постројавањем екипа, поздравом организатора и генералног покровитеља, те наступом Културно-умјетничког друштва „Душко Трифуновић“ данас је у Броду почео осми Међународни фудбалски турнир за млађе категорије „Брод 2024“. На стадиону Омладинског…

22.06.2024 15:19

news
СТАДИОН ОФК „ПОЛЕТ 1926“ СПРЕМАН ДА ДОЧЕКА МЛАДЕ ФУДБАЛЕРЕ ИЗ ЦИЈЕЛОГ РЕГИОНА (ФОТО)

Овог викенда Брод је домаћин осмог по реду Међународног дјечијег фудбалског турнира „Брод 2024“. Учешће је потврдило осамдесет екипа, подијељених у четири узрасне категорије од 2012. до 2015. годишта. Стадион…

21.06.2024 19:48