+387 53 610 116

Вијести

ЈАВНИ ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА/КОНТЕЈНЕРА У “ГРАДСКОЈ ПИЈАЦИ”

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 23 Februara, 2022 у 10:40

На основу члана 6. Одлуке о давању на управљање и одржавање пословног објекта „Градска пијаца“ у Броду КП „Комуналцу“ а.д. Брод („Сл. гласник општине Брод“, број: 11/15), члана 3. Уговора о давању на управљање и одржавање пословног објекта Градска пијаца у Броду, број: 02-374-68/15 од 13.11.2015. године, чланова 7. и 23. Уговора о спајању уз оснивање од 29.03.2019. год., а у складу са Одлуком о начину и условима издавања у закуп пословних просторија и монтажних објеката – контејнера у пословном објекту „Градска пијаца“ у Броду („Сл. гласник општине Брод, број: 2/18), ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

о давању у закуп монтажних објеката-контејнера у пословном објекту Градска пијаца у Броду

                                                             -прва лицитација-       

I ПОДАЦИ О ЗАКУПОДАВЦУ

    ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, Ул. Николе Тесле број 22, 74450 Брод

II ПРЕДМЕТ ЗАКУПА

     Предмет закупа су монтажни објекти-контејнери означени бројевима  11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 42, 64, 65 и  66 у пословном објекту Градска пијаца у Броду, адреса Ул. 26. Августа, у складу са графичким приказом који је саставни дио овог огласа, на катастарској парцели означеној као к.п. 3622/1 уписаној у Лист непокретности број: 2303 КО Брод, а што одговара земљишно-књижној парцели број 46/5003 из ЗК улошка бр. 3606 КО Брод, у својини општине Брод.

III ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА ЗАКУПА

      Почетна цијена закупнине је: 155,00 КМ /мјесец (са ПДВ-ом)

IV  ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ЗАКУПА

      Монтажни објекти-контејнери који су предмет закупа дају се у закуп на одређено вријеме, односно на период од 2 (двије) године.

V ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА У ЗАКУП

    Монтажни објекат-контејнер у пословном објекту Градска пијаца у Броду издају се у закуп путем усменог јавног надметања – лицитације.

VI УСЛОВИ О ПРАВУ УЧЕШЋА У ЈАВНОМ ОГЛАСУ

      Право учешћа на Јавном огласу имају сва физичка лица и правна лица која уплате кауцију у износу 10 % од почетне цијене закупа за годину дана и која су измирили обавезе према ЈКП „Комвод“ а.д. Брод.

       Кауција износи 186,00 КМ по једном монтажном објекту-контенјеру.

VII ПОНУДА

       Понуђач је обавезан у писменој понуди навести сљедеће податке:

  • име, очево име, презиме и тачну адресу становања (за физичко лице), а за правно лице пуни назив фирме, сједиште и лице овлаштено за заступање;
  • прецизну ознаку монтажног објекта-контејнера у пословном објекту Градска пијаца у Броду, на коју се односи понуда;
  • износ мјесечне закупнине коју нуди у КМ за монтажни објекат-контејнер.

Уз понуду, понуђач је дужан приложити:

  • фотокопију личне карте за физичко лице, односно рјешење о обављању регистроване дјелатности за предузетника или рјешење о регистрацији надлежног органа за  правно лице и
  • доказ о уплати кауције (10 % од почетне цијене закупа на годину дана) уплаћен на један од сљедећих жиро рачуна ЈКП „Комвод“ а.д. Брод: 

                      1.) АДИККО БАНКА – 552-000-18960788-51                                          

                      2.) НЛБ БАНКА – 562-005-81565161-71                                        

                      3.) НОВА БАНКА – 555-300-00434754-62

  (Сврха уплате – кауција за закуп пословног простора, односно монтажног објекта- контејнера, Прималац- ЈКП „Комвод“ а.д. Брод)

  • фотокопију текућег, односно жиро рачуна подносиоца понуде и
  • доказ о измиреним обавезама према ЈКП „Комвод“ а.д. Брод по основу закупа и трошкова одржавања закупљеног пословног простора или монтажног објекта – контенјера у пословном објекту „Градска пијаца“ у Броду (потврда из ЈКП „Комвод“ а.д. Брод)

VIII  ОБАВЕЗЕ ЗАКУПЦА

          Обавезе закупца биће прецизно дефинисане Уговором о закупу који ће изабрани најповољнији понуђач, закључити са ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, а у складу са одредбама Одлуке о начину и условима издавања у закуп пословних просторија и монтажних објеката – контејнера у пословном објекту „Градска пијаца“ у Броду („Сл. гласник општине Брод“ , број: 2/18) и Уговора о давању на управљање и одржавање пословног објекта Градска пијаца у Броду, број: 02-374-68/15 од 13.11.2015. године.

IX НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

            Поступак издавања у закуп се спроводи на основу писмених понуда, које се достављају поштом или директно на протокол ЈКП „Комвод“, у затвореној коверти са обавезном назнаком:

„Понуда на јавни оглас о давању у закуп монтажног објекта-контенјера у пословном објекту „Градска пијаца“ у Броду, путем усменог јавног надметања-лицитације“.

            Јавни оглас за додијелу монтажних објеката-контенјера остаје отворен 15 (петнаест) дана  и почиње тећи од дана последњег објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне понуде Комисија неће узети у разматрање.

X ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

     Отварање понуда ће обавити Комисија за спровођење поступка по расписаном Јавном огласу, након приспјећа понуда ради издавања у закуп монтажних објеката – контенјера на Градској пијаци у Броду.

        Отварање понуда ће се обавити у просторијама ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, Ул. Николе Тесле бр. 22, Брод, дана 21.03.2022. год. (понедељак) са почетком у 11:00 часова.

XI РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА РЕЗУЛТАТА ОГЛАСА

      Комисија након проведеног поступка утврђује резултате лицитације и доноси приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача и исти објављује на огласној табли ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда.

Број: 03/1- 412/22

Датум: 22.02.2022. год.

ТЕКСТ ОГЛАСА

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

                                                                                                                            ЈКП „Комвод“ а.д. Брод 

                                                                                                                     в.д. директор, Бобан Ђурђевић

                                                      

news
МОЛИТВОМ И ПОЛАГАЊЕМ ВИЈЕНАЦА ПОРЕД СПОМЕНИКА ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА ОБИЉЕЖЕН ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ЛИЈЕШЋА

Служењем парастоса, паљењем свијећа и полагањем цвијећа поред спомен-обиљежја Лијешћани су данас одали почаст погинулим борацима Војске Републике Српске (ВРС) и обиљежили Дан ослобођења овог села у протеклом Одбрамбено-отаџбинском рату.…

19.07.2024 13:23

news
ПРЕДСТАВЉЕНЕ ПОЧЕТНЕ АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА „ЗЕЛЕНИ ТРОУГАО“

Представници агенције ЛИР Еволуција (LIR Evolution) и Општине Брод одржали су данас, 19. јула у просторијама Општине састанак поводом почетка реализације пројекта BH Green Triangle (Зелени троугао) и израде Акционог…

19.07.2024 12:27

news
ПРЕДЛОЖЕНА РАНГ ЛИСТА ПОБЈЕДНИКА КОНКУРСА ЗА ИЗБОР НАЈУРЕЂЕНИЈЕГ ДВОРИШТА, БАЛКОНА И УЛАЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ 2024. ГОДИНЕ

Скупштина општине Брод је 31. маја 2024. године расписала Јавни конкурс за избор најуређенијег дворишта, балкона и улаза стамбене зграде. На конкурс су до 1. јула пристигле укупно 32 пријаве,…

15.07.2024 13:10