+387 53 610 116

Вијести

ЈАВНИ ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА/КОНТЕЈНЕРА У “ГРАДСКОЈ ПИЈАЦИ”

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 23 Februara, 2022 у 10:40

На основу члана 6. Одлуке о давању на управљање и одржавање пословног објекта „Градска пијаца“ у Броду КП „Комуналцу“ а.д. Брод („Сл. гласник општине Брод“, број: 11/15), члана 3. Уговора о давању на управљање и одржавање пословног објекта Градска пијаца у Броду, број: 02-374-68/15 од 13.11.2015. године, чланова 7. и 23. Уговора о спајању уз оснивање од 29.03.2019. год., а у складу са Одлуком о начину и условима издавања у закуп пословних просторија и монтажних објеката – контејнера у пословном објекту „Градска пијаца“ у Броду („Сл. гласник општине Брод, број: 2/18), ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

о давању у закуп монтажних објеката-контејнера у пословном објекту Градска пијаца у Броду

                                                             -прва лицитација-       

I ПОДАЦИ О ЗАКУПОДАВЦУ

    ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, Ул. Николе Тесле број 22, 74450 Брод

II ПРЕДМЕТ ЗАКУПА

     Предмет закупа су монтажни објекти-контејнери означени бројевима  11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 42, 64, 65 и  66 у пословном објекту Градска пијаца у Броду, адреса Ул. 26. Августа, у складу са графичким приказом који је саставни дио овог огласа, на катастарској парцели означеној као к.п. 3622/1 уписаној у Лист непокретности број: 2303 КО Брод, а што одговара земљишно-књижној парцели број 46/5003 из ЗК улошка бр. 3606 КО Брод, у својини општине Брод.

III ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА ЗАКУПА

      Почетна цијена закупнине је: 155,00 КМ /мјесец (са ПДВ-ом)

IV  ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ЗАКУПА

      Монтажни објекти-контејнери који су предмет закупа дају се у закуп на одређено вријеме, односно на период од 2 (двије) године.

V ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА У ЗАКУП

    Монтажни објекат-контејнер у пословном објекту Градска пијаца у Броду издају се у закуп путем усменог јавног надметања – лицитације.

VI УСЛОВИ О ПРАВУ УЧЕШЋА У ЈАВНОМ ОГЛАСУ

      Право учешћа на Јавном огласу имају сва физичка лица и правна лица која уплате кауцију у износу 10 % од почетне цијене закупа за годину дана и која су измирили обавезе према ЈКП „Комвод“ а.д. Брод.

       Кауција износи 186,00 КМ по једном монтажном објекту-контенјеру.

VII ПОНУДА

       Понуђач је обавезан у писменој понуди навести сљедеће податке:

  • име, очево име, презиме и тачну адресу становања (за физичко лице), а за правно лице пуни назив фирме, сједиште и лице овлаштено за заступање;
  • прецизну ознаку монтажног објекта-контејнера у пословном објекту Градска пијаца у Броду, на коју се односи понуда;
  • износ мјесечне закупнине коју нуди у КМ за монтажни објекат-контејнер.

Уз понуду, понуђач је дужан приложити:

  • фотокопију личне карте за физичко лице, односно рјешење о обављању регистроване дјелатности за предузетника или рјешење о регистрацији надлежног органа за  правно лице и
  • доказ о уплати кауције (10 % од почетне цијене закупа на годину дана) уплаћен на један од сљедећих жиро рачуна ЈКП „Комвод“ а.д. Брод: 

                      1.) АДИККО БАНКА – 552-000-18960788-51                                          

                      2.) НЛБ БАНКА – 562-005-81565161-71                                        

                      3.) НОВА БАНКА – 555-300-00434754-62

  (Сврха уплате – кауција за закуп пословног простора, односно монтажног објекта- контејнера, Прималац- ЈКП „Комвод“ а.д. Брод)

  • фотокопију текућег, односно жиро рачуна подносиоца понуде и
  • доказ о измиреним обавезама према ЈКП „Комвод“ а.д. Брод по основу закупа и трошкова одржавања закупљеног пословног простора или монтажног објекта – контенјера у пословном објекту „Градска пијаца“ у Броду (потврда из ЈКП „Комвод“ а.д. Брод)

VIII  ОБАВЕЗЕ ЗАКУПЦА

          Обавезе закупца биће прецизно дефинисане Уговором о закупу који ће изабрани најповољнији понуђач, закључити са ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, а у складу са одредбама Одлуке о начину и условима издавања у закуп пословних просторија и монтажних објеката – контејнера у пословном објекту „Градска пијаца“ у Броду („Сл. гласник општине Брод“ , број: 2/18) и Уговора о давању на управљање и одржавање пословног објекта Градска пијаца у Броду, број: 02-374-68/15 од 13.11.2015. године.

IX НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

            Поступак издавања у закуп се спроводи на основу писмених понуда, које се достављају поштом или директно на протокол ЈКП „Комвод“, у затвореној коверти са обавезном назнаком:

„Понуда на јавни оглас о давању у закуп монтажног објекта-контенјера у пословном објекту „Градска пијаца“ у Броду, путем усменог јавног надметања-лицитације“.

            Јавни оглас за додијелу монтажних објеката-контенјера остаје отворен 15 (петнаест) дана  и почиње тећи од дана последњег објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне понуде Комисија неће узети у разматрање.

X ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

     Отварање понуда ће обавити Комисија за спровођење поступка по расписаном Јавном огласу, након приспјећа понуда ради издавања у закуп монтажних објеката – контенјера на Градској пијаци у Броду.

        Отварање понуда ће се обавити у просторијама ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, Ул. Николе Тесле бр. 22, Брод, дана 21.03.2022. год. (понедељак) са почетком у 11:00 часова.

XI РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА РЕЗУЛТАТА ОГЛАСА

      Комисија након проведеног поступка утврђује резултате лицитације и доноси приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача и исти објављује на огласној табли ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда.

Број: 03/1- 412/22

Датум: 22.02.2022. год.

ТЕКСТ ОГЛАСА

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

                                                                                                                            ЈКП „Комвод“ а.д. Брод 

                                                                                                                     в.д. директор, Бобан Ђурђевић

                                                      

news
ПРЕДСТАВЉЕНЕ АКТИВНОСТИ ДРУГЕ ФАЗЕ ДРР ПРОЈЕКТА

Данас је у сали за састанке Општине Брод одржан састанак представника УНДП-а (United Nations Development Programme – UNDP), Одсјека за послове заштите и спасавања, те Одсјека за локални и економски…

15.04.2024 11:54

news
ПОРИБЉАВАЊЕ РИЈЕКЕ САВЕ АУТОХТОНOМ ВРСТОМ ШАРАНА

Спортско риболовно друштво “Сава” извршило је редовно годишње порибљавање ријеке Саве рибом шаран. Oбнављање рибљег фонда спроведено је у складу са програмом рада одобреног од стране Министарства пољопривреде, шумарства и…

12.04.2024 07:31

news
КОЛЕГИЈУМ УСВОЈИО ДНЕВНИ РЕД 37. РЕДОВНЕ СЈЕДНИЦЕ СО БРОД

На данас одржаном колегијуму Скупштине општине Брод усвојен је дневни ред 37. редовне сједнице СО Брод која ће бити одржана 25. априла 2024. године са почетком у 9:00 часова. Свих…

11.04.2024 10:36