+387 53 610 116

Вијести

ЈАВНИ КОНКУРС О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

Аутор: Зорица Кнежевић | Ажурирано: 12 Maja, 2022 у 06:34

Број: 02/477-9/20

Датум: 12.03.2022.  године                                  

На основу члана 348. став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 58/09, 95/1, 60/15, 18/16, 107/19 и 1/21), члана 12. став 1. тачка а) алинеја 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12, 63/19), члана 16. став 1. алинеја 7. Статута Општине Брод („Службени гласник Општине Брод“, број 7/17), а у вези са Одлуком о продаји непокретности означене као к.п.број 2312/63,К.О.Брод (“Сл. гласник општине Брод“, број: 4/22), Начелник општине Брод расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

o продаји непокретности означене као к.п.број 2312/63, К.О.Брод, путем усменог јавног надметања (лицитације)

1.Подаци о продавцу

            Општина Брод, са сједиштем у Броду, Улица Светог Саве 17, 74450 Брод, ЈИБ:4400135550003.

2. Начин продаје

 Продаја непокретности у својини општине Брод врши се усменим јавним надметањем - лицитацијом (у даљем тексту: лицитација).

3. Предмет продаје

            Предмет продаје је непокретност у својини општине Брод, односно грађевинска парцела означена као:

.п. бр. 2312/63, њива 3. класе, површине 432m2, уписана у ЛН број 64, КО Брод, гдје је као корисник уписана Општина Брод, што одговара земљишнокњижној парцели бр. 245/5407, РИТ њива, површине 432 m2 из З.К. улошка бр. 3420 К.О. СП Брод, са укњиженим правом својине на Општину Брод са дијелом 1/1.

4. Почетна продајна цијена

Почетна продајна цијена непокретности износи 8,82 КМ/m2, односно 3.813,03 КМ (словима: трихиљадеосамстотинатринаест  KM и 3/100 пфенинга) према процјени Горана Васиљевића, вјештака грађевинско-архитектонске струке из Модриче, од 11.04.2022.године.

.

5. Пријава на конкурс

5.1. Пријава мора садржавати:

- име, очево име, презиме, ЈМБГ, контакт телефон и тачну адресу становања (за физичко лице), а за правно лице пуни назив фирме, рјешење регистарског суда са сједиштем правног лица, контакт телефон и овлаштење за лице које може заступати правно лице и ознаку непокретности на коју се понуда односи.

5.2. Уз пријаву понуђач је дужан приложити:

-  овјерена фотокопија личне карте за физичко лице,

- овјерена фотокопија рјешења о упису у судски регистар  и овјерена пуномоћ за заступање, за правна лица,

            - доказ о уплаћеној кауцији у висини од 1.000,00 КМ,

            - увјерење Одјељења за финансије Општине Брод да је понуђач измирио све обавезе према Општини Брод (ако их има) или да их нема,

- број текућег рачуна на који ће се извршити поврат кауције.

Пријаве на конкурс достављају се директно на протокол (шалтер сала) или путем поште у затвореној коверти, на адресу општине Брод, Ул. Светог Саве бр. 17, 74450 Брод, са назнаком „Општина Брод - Комисија за спровођење јавног надметања - лицитације у поступку продаје непокретности у својини Општине Брод – не отварати“.

На истој коверти, подносилац је дужан навести и своју адресу.

6. Учесници лицитације

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која по закону могу стећи право својине на непокретностима која су предмет продаје, чија је пријава благоврмена и потпуна и која су измирила све своје обавезе према Општини Брод.

7. Услови продаје

За учешће у поступку лицитације, учесник је дужан уплатити кауцију у износу 10% од почетне продајне цијене земљишта из тачке 4. овог конкурса која не може бити у нижем износ од 1.000,00КМ на Јединствени рачун трезора буџета Општине Брод отворен код:

-НЛБ Развојне банке на рачун број 562-005-00000076-22 или

-Нове банке на рачун број 555-008-01520463-50 и то износ од 1.000,00 КМ (хиљаду КМ и 0/00 пфенинга).

Ако не успије прва лицитација, лицитација ће се поновити. Ако не успије ни поновљена лицитација, сматра се да је јавно надметање безуспјешно. Са учесником лицитације чија понуда буде утврђена као најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва РС на нацрт уговора, Начелник општине у име општине Брод закључиће купопродајни уговор. Све трошкове нотарске обраде купопродајног уговора и његовог даљњег провођења у евиденцији Републичке управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске ПЈ Брод сноси купац.

8. Дан, час и мјесто одржавања лицитације

Лицитације ће се одржати дана 03.06.2022. године у просторијама Општине Брод, Улица Светог Саве бр. 17, у 11,00 часова.

На лицитацији може учествовати лице, које је доставило пријаву на конкурс, или његов овлашћени пуномоћник уз приложену пуномоћ.

9. Вријеме и начин разгледања непокретности која је предмет лицитације и увид у документацију о непокретностима

            Прије одржавања лицитације, заинтересована лица могу извршити разгледање предметног земљишта, те документацију о истом сваки радни дан од 08,00 - 14,00 часова у присуству службеника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију Општине Брод.

10. Орган који проводи поступак лицитације

            Поступак продаје предметних простора и земљишта проводи Комисија за спровођење јавног надметања - лицитације у поступку продаје непокретности у својини Општине Брод, коју је Рјешењем („Службени гласник општине Брод“, број 1/22) именовала Скупштина Општине Брод.

11. Провођење поступка продаје

Поступак продаје предметног земљишта проводи се путем лицитације у  складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12 и 63/19) и Одлуке о продаји непокретности означене као к.п.број 2312/63, К.О.Брод (“Сл. гласник општине Брод“, број: 4/22).

12. Објава конкурса

            Овај конкурс биће објављен у дневним новинама „Глас Српске“, на web страници Општине Брод и на огласној табли Општине Брод.

13. Рок за подношење пријаве

 Рок за подношење пријава  је 15 дана од дана посљедње објаве овог конкурса у средствима јавног информисања.

14. Начин и услови плаћања купопродајне цијене

Купопродајна цијена земљишта уплаћује се на један од рачуна ЈРТ буџета Општине Брод који су наведени у тачки 7. овог конкурса до дана потписивања нотарски обрађеног уговора. Уколико купац одустане од потписивања уговора, губи право на поврат уплаћене кауције. Са учесником лицитације чија понуда буде утврђена као најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва РС на нацрт уговора, Начелник општине у име општине Брод закључиће купопродајни уговор. Излитицирану купопродајну цијену купац је дужан уплатити до дана потписивања купопродајног уговора.

 Све трошкове нотарске обраде купопродајног уговора и његовог даљњег провођења у евиденцији Републичке управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске ПЈ Брод сноси купац.

15. Вријеме и начин увођења у посјед земљишта

 Купац  земљишта из тачке 3. овог Конкурса, се уводи у посјед у року од 8 дана од дана уплате цјелокупне купопродајне цијене земљишта постигнуте на лицитацији.

                                                                                                      НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ                                                                                             Зоран Видић, дипл.ек.

news
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ БИЗНИСА МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА ЖЕНА

Општина Брод расписала је Јавни позив за финансирање бизниса маргинализованих група жена за дод‌јелу бесповратних средстава из средстава Фонда за предузетништво маргинализованих група жена насталог удруженим средствима из буџета општине…

24.05.2024 11:16

news
НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БРОД ЗА ПЕРИОД ОД 2022.-2028. ГОДИНЕ

Скупштина општине Брод је на 38. редовној сједници одржаној у сриједу, 22. мај 2024. године усвојила Нацрт Стратегије развоја општине Брод за период 2022.-2028. година. Нацрт можете преузети на овом…

23.05.2024 11:41

news
ДАНАС ПОМЕН СТРАДАЛИМ И ВАНРЕДНА СКУПШТИНА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БРОД

“Борачка организација (БО) Брод одржаће данас ванредну сједницу Скупштине, у вријеме одржавања Генералне скупштине УН на којој ће се гласати о резолуцији о Сребреници, а потом ће у 19 часова…

23.05.2024 10:09