Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni konkurs za izbor korisnika za banjsko liječenje u 2021. g.

Raspisuje se Javni konkurs za izbor korisnika iz reda boračkih kategorija, za banjsko liječenje u 2021. godini, koje će biti realizovano u ZTC „Banja Kulaši“,  u periodu od  30.08.2021. do 09.09.2021. godine.

Na Javni konkurs se mogu prijaviti:

1) porodice poginulih boraca (PPB) – korisnici prava na porodičnu invalidninu,

2) korisnici prava na posebno mjesečno primanje,

3) ratni vojni invalidi (RVI) – korisnici prava na ličnu invalidninu (osim RVI – amputirci koji mogu ostvariti prava po Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju putem Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske)

4) demobilisani borci,

5) porodice umrlih ratnih vojnih invalida od prve do sedme kategorije – korisnici prava na porodičnu invalidninu i

6) porodice umrlih boraca od prve do četvrte kategorije.

Pod uslovom:

a) da u 2018, 2019, 2020. i 2021. godini nisu koristili banjsko liječenje, po Programu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i Programu Opštine Brod i Opštinske boračke organizacije Brod,

b) da u 2018, 2019, 2020. i 2021.godini nisu koristili banjsko liječenje, po propisima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ili nekom drugom osnovu,

v) da ispunjavaju uslove iz člana 3. Odluke o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca („Službeni glasnik opštine  Brod“, broj 5/08 i 9/14), odnosno da im mjesečna primanja po članu porodičnog domaćinstva nisu veća od 200,00 KM (navedeni uslov se ne odnosi na PPB  i lica sa teškim zdravstvenim obolenjem iz reda boračkih kategorija).  Pod članom porodice umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih boraca, podrazumijeva se bračni drug (supruga).

Na banjsko liječenje biće upućeno 20 korisnika iz reda boračkih kategorija.

Ispunjenost uslova, izbor korisnika, kao i broj korisnika po kategorijama, utvrđuje Komisija za izbor korisnika iz reda boračkih kategorija, za banjsko liječenje u 2021. godini, imenovana od strane Načelnika opštine Brod.

Uz zahtjev za banjsko liječenje, podnosilac zahtjeva je dužan priložiti:

1.  Izjavu o zajedničkom domaćinstvu,

2.  Dokaz o ličnim primanja podnosioca zahtjeva i svih članova porodičnog domaćinstva, (ako nema primanja dostaviti uvjerenje o nezaposlenosti ili drugi dokaz kojim se dokazuje nezaposlenost), (navedeni dokaz nije potreban za PPB),

3.  Ovjerenu izjavu da u 2018, 2019, 2020. i 2021.godini nisu koristili banjsko liječenje, po propisima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ili nekom drugom osnovu (izjava se daje u šalter sali opštine),

4.  Nalaz i preporuka nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjskog liječenja (ne stariji od tri mjeseca) i

5.  Kopiju lične karte.

Rješenje o utvrđenom statusu boračke kategorije, pribaviće Komisija po službenoj dužnosti.

Javni konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Opštine Brod, Opštinske boračke organizacije Brod, internet stranici Opštine Brod i Opštinske boračke organizacije Brod i sredstvima javnog informisanja  i ostaje otvoren  do 16.08.2021.godine.

Zahtjev za banjsko liječenje sa potrebnom dokumentacijom, predaje se lično u šalter sali opštine ili putem pošte, na adresu : “Opština Brod – Komisija za izbor korisnika za banjsko liječenje”, sa naznakom “Javni konkurs za  izbor korisnika iz reda boračkih kategorija, za banjsko liječenje  u 2021.godini“. Nepotpune i neblagovremene zahtjeve Komisija neće razmatrati i kao takve će iste odbaciti.

JAVNI KONKURS

OBRAZAC ZAHTJEVA