Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Шеф кабинета начелника

Шеф Кабинета начелника општине: Вања Николић
Датум рођења: Рођен 04.08.1987. у Славонском Броду.
Занимање: Дипломирани економиста
Радно искуство: Радио у „Рафинерија Нафте Брод“ А.Д. као инжењер у Служби производног планирања и као водећи специјалист у Планско-финансијском одјелу.
Контакт телефон: +387 53 610 116
Електронска пошта: nikolicv@opstina-brod.net

Опис послова

Руководи цјелокупном администрацијом  кабинета начелника, прати извршење послова из дјелокруга рада кабинета и редовно извјештава Начелника општине или Замјеника начелника о комплетном стању у кабинету, информише Начелника о врсти и садржају примљених захтјева и распоређује пошту на поједине извршиоце. Израђује другостепена рјешења по жалбама грађана, правних лица и других странака за чије доношење је надлежан Начелник општине. По овлаштењу Начелника или Замјеника начелника прима странке, даје мишљење о општим и другим актима које Начелник општине упућује Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Даје стручне савјете Начелнику општине у вези правних послова из надлежности Кабинета и упознаје Начелника општине и Замјеника начелника о објављеним прописима и у вези стим о евентуалним обавезама. Одговоран је за свакодневно праћење закона и других прописа везаних за опис послова из дјелокруга рада Kабинета. Организује израду и умножавање одлука, рјешења, извјештаја, информација, одговора на одборничка питања и других аката из дјелокруга рада Кабинета, за сједнице Скупштине општине и радна тијела Скупштине и за више нивое законодавне и извршне власти, и одговоран је за достављање истих у прописаним роковима. Учествује у успостављању система финансијског управљања и контроле и стално координира на активностима развоја истог, у дијелу који се односи на дјелокруг рада Кабинета.
Такође, активно учествује у изради стратегије управљања ризиком, као и у припреми планова за отклањање недостатака у интерним контролама, полугодишњих и годишњих извјештаја о финансијском управљању и контроли, а све из дјелокруга рада Кабинета и одговоран је за истинитост и вјеродостојност презентованих података и информација у свим документима који се односе на финансијско управљање и контролу. Врши припрему и објаву текстова за информисање јавности о активностима Начелника општине, Општинске управе и Скупштине општине. Координира активности и сарађује са медијима.
Успоставља интерну комуникацију у Општинској управи. Припрема, у сарадњи са Замјеником начелника, саопштења и обавјештења Начелника општине, Општинске управе и Скупштине општине. Обезбјеђује фото и друге записе са директором Радио Брода о значајним догађајима у општини, води и усаглашава календар догађаја и обавјештава Општинску управу и јавност о терминима. Уређује, у сарадњи са директором Радио Брода, службену интернет страницу општине. Води записнике са сједница Колегијума Начелника. Обавља и друге послове по налогу Начелника општине и Замјеника начелника општине. За свој рад одговоран је Начелнику општине.

eskort eskişehir -

Personel Sağlık