+387 53 610 116

Вијести

УСВОЈЕН ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЈЕТОДАВНОГ ОДБОРА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ БРОД

Аутор: Maja Mitrović | Ажурирано: 11 Jula, 2024 у 13:48

На основу Одлуке о оснивању Савјетодавног одбора грађана на подручју Општине Брод, број: 02/041-7/24 од 26.03.2024. године, Савјетодавни одбор грађана на 1. конститутивној сједници, одржаној дана 08.07.2024. године, доноси

ПОСЛОВНИК
о раду Савјетодавног одбора грађана Општине Брод

Члан 1.
(Предмет)


(1) Овим Пословником уређује се начин рада Савјетодавног одбора грађана (у даљем тексту: Савјетодавни одбор), а посебно:

 1. сазивање састанка,
 2. начин рада Савјетодавног одбора,
 3. начин гласања и одлучивања,
 4. записник о раду састанка,
 5. улога Општине
 6. друга питања од значаја за рад Савјетодавног одбора.

Члан 2.
(Услови за чланство)


(1) Избор чланова Савјетодавног одбора врши се на основу Јавног позива, који покреће и проводи Одјељење за општу управу Општине Брод.
(2) Избор чланова Савјетодавног одбора врши се на основу критеријума за одабир чланова који су презентовани грађанима у Јавном позиву.
(3) Чланове Савјетодавног одбора могу предложити организације цивилног друштва, јавна предузећа, јавне институције, приватни и пословни субјекти лоцирани на подручју општине Брод, професионална удружења (удружење послодаваца, привредне коморе и сл.), удружења и фондације које својим статутом проводе активности усмјерене на жене, младе и/или маргинализоване групе, као и грађани - активисти свих старосних група.
(4) Чланови Савјетодавног одбора именују се на период од 24 мјесеца.
(5) Избор чланова Савјетодавног одбора за сваки наредни мандат врши се расписивањем новог Јавног позива, на начин прописан овим чланом.

Члан 3.
(Конститутивна сједница)

(1) Конститутивну сједницу Савјетодавног одбора сазива представник општинске управе, који је од стране Начелника именован да помаже Савјетодавном одбору или најстарији члан Савјетодавног одбора, а на иницијативу представника.
(2) Конститутивнoм сједницом предсједава именовани представник општинске управе до избора предсједавајућег Савјетодавног одбора
(3) На конститутивној сједници се већином гласова свих чланова Савјетодавног одбора бирају предсједавајући и замјеник предсједавајућег и усваја Пословник о раду Савјетодавног одбора.
(4) Мандат предсједавајућег и замјеника предсједавајућег Савјетодавног одбора траје 24 мјесеца.
(5) Савјетодавни одбор усваја План рада на наредној редовној сједници након конституисања.

Члан 4.
(Састав Савјетодавног одбора)

(1) Савјетодавни одбор има укупно 7 чланова, а чији састав је прописан одредбама члана 5. Одлуке о оснивању Савјетодавног одбора грађана Општине Брод, број:02/041-7/24 од 26.03.2024. године.
(2) Чланови Савјетодавног одбора се у свом раду воде начелом законитости консензуса, једнакости и транспарентности чиме су све стране потпуно информисане и упознате с активностима које Савјетодавни одбор предузима у свом раду, при чему су сви чланови Савјетодавног одбора равноправни у изношењу својих ставова при доношењу одлука.
(3) Потврдно гласање већине именованих чланова Савјетодавног одбора грађана представља кворум присутних на сваком састанку. Одлуке се доносе већинским бројем гласова, након што сваки члан добије прилику да отворено изрази своје мишљење.

Члан 5.
(Начин рада Савјетодавног одбора)


(1) За рад и одлучивање потребно је да састанку присуствује натполовична већина изабраних чланова Савјетодавног одбора.
(2) Административно-техничке послове за потребе Савјетодавног одбора, као што су, између осталих, израда позива, дневног реда и записника за потребе организовања и реализацију састанака Савјетодавног одбора, обавља Одјељење за општу управу општине Брод (у даљем тексту: Одјељење ).
(3) Састанке Савјетодавног одбора сазива и води предсједавајући Савјетодавног одбора или замјеник предсједавајућег, а у одсутности предсједавајућег или замјеника предсједавајућег састанке води члан Савјетодавног одбора којег овласти предсједавајући.
(4) Обавјештење о састанцима члановима Савјетодавног одбора, Одјељење доставља најмање 72 сата прије одржавања.
(5) Састанцима Савјетодавног одбора поред представника Одјељења могу присуствовати по потреби и представници осталих надлежних (мјеродавних) служби/одјељења Општине Брод који својим присуством могу помоћи у рјешавању специфичних питања.
(6) Редовни састанци Савјетодавног одбора одржавају се у правилу квартално, а по потреби чешће а зависно од околности и потребе Савјетодавни одбор може одлучити да одржи и ванредне састанке.

(7) Састанци се могу одржати:

 1. личним присуством,
 2. личним присуством и онлајн.
 3. (8)Уколико члан Савјетодавног одбора није у могућности да лично присуствује састанку, који је заказан да буде одржан личним присуством, састанак се може пратити и гласати онлајн.
  (9)Учешће члана Савјетодавног одбора који учествује на састанку онлајн има исти значај као и да лично присуствује састанку, узимајући у обзир могућност активног учешћа и гласања у реалном времену, путем одговарајућег аудио-видео система, који омогућава праћење састанка и учешће чланова Савјетодавног одбора у расправи и одлучивању на даљину.
  (10)Ванредни састанци се одржавају када је потребно предлагање специфичних пројеката или рјешавање комплексних питања која су од виталног значаја за локалну заједницу и који ће осигурати да је консултована и информисана шира јавност.
  (11) Заједнички састанци чланова различитих Савјетодавних одбора или савјета формираних у Општини Брод, могу се организовати по потреби и кад су потребне консултације у рјешавању сличних проблема.
  (12) Чланови Савјетодавног одбора могу у писаној форми информисати надлежне службе/одјељења Општине Брод о очекивањима или забринутостима локалне заједнице када су у питању приоритене потребе прије одржавања састанака и прије него исте постану проблем.
  (13) Чланови Савјетодавног одбора дужни су редовно присуствовати састанцима.
  (14) У случају спријечености члана Савјетодавног одбора да присуствује састанку, исти је дужан обавијестити предсједавајућег електронском поштом или телефоном (о чему се сачињава забиљешка) најмање 24 сата прије одржавања састанка.
  (15) У случају да члан Савјетодавног одбора не присуствује на више од 50% састанака у току календарске године, предсједавајући може предложити да се умјесто њега именује други представник исте интересне групације, односно појединац.
  (16) Члан Савјетодавног одбора и друга присутна особа, која својим понашањем ремети или онемогућава рад Савјетодавног одбора може се удаљити са састанка одлуком Савјетодавног одбора.

Члан 6.

(Ангажовање шире јавности за тематске расправе)

(1) Савјетодавни одбор ће, по потреби, у току свог рада, уз претходну сагласност Начелника општине, ангажовати и друге представнике из локалне заједнице и осталих локалних организација како би се укључили у расправе о специфичним темама које су предмет дискусије или интереса.
(2) Савјетодавни одбор може ангажовати ширу јавност за разматрање појединих тематских подручја.
(3) Састанцима Савјетодавног одбора могу присуствовати и друге особе које позове предсједавајући, уз претходну сагласност Начелника општине.
(4) Особе из става (1), (2) и (3) овог члана немају право гласа у Савјетодавном одбору.

Члан 7.
( Дјелокруг рада Савјетодавног одбора)

1) Савјетодавни одбор ће обављати сљедеће активности:

• Пружање савјета и подршке јединици локалне самоуправе у ангажману грађана у процесима локалне управе и идентификацији нових прилика за учешће грађана. У сарадњи са надлежним службама/одјељењима Општине Брод, Савјетодавни одбор ће организовати прилике за грађане да на директан или индиректан начин учествују у дефинисању, планирању и реализацији потреба и приоритета у областима које се сматрају изузетно значајним за заједницу, као што су пружање услуга, припрема буџета, просторно планирање, превенције корупције, и сл.
• Учествовање у праћењу проведбе кључних функција јединице локалне самоуправе (као што су реализација буџета, проведба локалних стратегија и акционих планова, и сл.)
• Заговарање проведбе пројеката и иницијатива које су грађани идентификовали као приоритетне. Савјетодавни одбор ће подржати напоре организације цивилног друштва и осталих локалних партнера да повећају разумијевање поступка доношења и извршавања буџета и унаприједе процес заговарања и сл.
• Пружање помоћи Општини Брод у настојању да повећају свијест и унаприједе начине информисања грађана о њиховом раду, како би осигурали да информације буду усмјерене и доступне свим грађанима, укључујући жене, младе и маргинализоване групе.

2) Поред активности из става (1) овог члана, Савјетодавни одбор може зависно од локалног контекста, потреба и приоритета у договору са надлежним службама/одјељењима Општине Брод обављати и друге активности у оквиру свог дјелокруга рада.

Члан 8.
(Достављање Плана рада)

(1) Након усвајања Плана рада Савјетодавног одбора из члана 3. став (5) овог Пословника, исти ће бити достављен начелнику Општине Брод и јавно објављен на службеној интернет страници Општине Брод у року од 3 (три) дана од дана усвајања.

Члан 9.
(Обавезе Савјетодавног одбора)

(1) Савјетодавни одбор има сљедеће обавезе:
• Побољшати канале за консултацију грађана и представника о питањима која позитивно утичу на друштвени и економски просперитет општине,
• Омогућити инклузиван и системски начин ангажмана грађана у локалној самоуправи,
• Путем нових технологија, алата и приступа, као што су графички приказ "Буџета за грађане", бодовне картице за праћење квалитета услуга, Програм за унапређење квалитета услуга, интернет-портал за праћење стања јавних финансија, учествује у буџетском планирању, оцјени квалитета пружања приоритетних услуга, изради и праћењу проведбе стратешких документа (развојне стратегије, план капиталних инвестиција и сл.), анализи буџетских показатеља путем портала за праћење стања јавних финансија у односу на планиране приходе и утврђене расходе,
• Пратити проведбу планова, пружања услуга и управљања јавним финансијама,
• Осигурати већу заступљеност грађана у иницијативама Општине Брод кроз циљане консултације, јавне расправе, јавне састанке са грађанима, јавне скупове, анкете и сл.

Члан 10.
(Улога Општине)

(1) Улога Општине Брод:

• Шаље позиве за одржавање састанака електронски са назнаком мјеста, датума одржавања и времена почетка састанка, а по потреби и писменим путем.
• Уз позив за одржавање састанака се доставља приједлог дневног реда и радни материјали за састанак.
• Уколико дневни ред и радне материјале није могуће доставити уз позив на састанак, исти се достављају најкасније два дана прије састанка, електронском поштом.
• Члановима одбора којима се не могу електронски доставити позиви за одржавање састанака, дневни ред и други материјали достављају се поштом на адресу наведену у Пријави за чланство у Савјетодавном одбору.
• Води записник на састанцима, који се усваја на наредном састанку Савјетодавног одбора.
• Припрема и усваја препоруке, иницијативе, мишљења, информације, извјештаје, одлуке и заључке Савјетодавног одбора.
• Одржава комуникацију између Одбора, Општине и Скупштине општине.
• Пружа смјернице, учествује у анализама и препорукама.
• Учествује у припреми и праћењу имплементације Плана активности.
• Подржава активан рад Одбора.
• Помаже Одбору да буде посвећен и фокусиран на своју улогу и дјелокруг рада.
• Презентује препоруке Одбора на састанцима Скупштине, било да је то на захтјев чланова Одбора или одборника.
• Настоји осигурати простор, адекватне материјале и освјежење у току састанака.
• На крају сваког састанка, предлаже оквирни датум одржавања наредног састанка, а на основу претходно усвојеног Плана рада.

Члан 11.
(Записник о раду састанка)

(1) Записник о одржаном састанку Савјетодавног одбора обавезно садржи:
• Редни број састанка,
• Датум, вријеме и мјесто одржавања, вријеме почетка и завршетка састанка,
• Имена и презимена присутних и одсутних чланова и евентуалних других присутних особа које учествују по позиву,
• Информацију о усвајању записника са претходног састанка,
• Дневни ред (и податке о евентуалним измјенама или допунама),
• Сажетак разматрања сваке тачке дневног реда појединачно са именима учесника
у расправи,
• Резултате гласања,
• Донесене закључке, приједлоге, иницијативе, мишљења и препоруке.
(2) Предсједавајући може одлучити да се у записник унесу и друге чињенице које су од значаја за рад састанка или за одлучивање у конкретном случају.
(3) Записник овјеравају потписом записничар (представник Одјељења) и предсједавајући.
(4) Записник се сачињава најкасније у року од пет (5) радних дана, рачунајући од дана одржавања састанка Савјетодавног одбора.

Члан 12.
(Извјештавање)

(1) Савјетодавни одбор уз подршку надлежног Одјељења подноси кварталне и годишњи извјештај о раду и напретку у проведби претходно усвојеног Плана рада.
(2) Извјештаји се подносе 15 (петнаест) дана од дана окончања квартала односно године и јавно објављују на службеној интернет страници Општине Брод.
(3) У случају потребе за обавјештавањем јавности о раду Савјетодавног одбора, саопштење за јавност на приједлог текста саопштења предсједавајућег или, у његовом одсуству, замјеника предсједавајућег, а уз претходне консултације са члановима Савјетодавног одбора, даје надлежна Стручна служба за послове Начелника.
(4) Чланови Савјетодавног одбора могу се у јавности изјашњавати о проблематици из надлежности Савјетодавног одбора, али не о питањима наведеним у позиву за одређени састанак Савјетодавног одбора са предложеним дневним редом и то у раздобљу од пријема позива са дневним редом до усвајања записника са састанка на којем је закључена расправа о том питању.
(5) Чланови Савјетодавног одбора не могу јавно износити ставове других чланова Савјетодавног одбора о питањима која су изнесена у контексту расправе на састанцима Савјетодавног одбора, као ни дјелове расправе и личне податке чланова везано уз расправу.

Члан 13.
(Транспарентност рада )

(1) Рад Савјетодавног одбора је јаван.
(2) Састанци Савјетодавног одбора су отворени за медије и заинтересовану јавност.
По потреби, на сазвани састанак Стручна служба може позвати и медије и заинтересовану јавност.
(3) Савјетодавни одбор ће, након одржаног састанка, информисати јавност о темама и закључцима одржаних састанака путем медија и записника објављених на интернетској страници општине Брод у складу са чланом 11. овог Пословника.

Члан 14.
(Радни органи и стручна подршка)

(1) Савјетодавни одбор може упутити молбу да се уз сугласност Начелника ангажују стручна лица из надлежних одјељења општине Брод за поједине задатке, а као стручну подршку у припреми приједлога докумената из своје надлежности.
(2) Савјетодавни одбор може, по потреби и без накнаде, у рад укључити и представнике других надлежних тијела и институција, цивилног друштва, независне стручњаке, академску заједницу, итд.
(3) У циљу ефикаснијег рада Савјетодавни одбор може затражити стручну и техничку подршку међународних и других организација.

Члан 15.
(Накнада за рад)

Чланство у Савјетодавном одбору је засновано искључиво на волонтерском раду и чланови Савјетодавног одбора неће примати накнаду за рад у Одбору. Оперативне трошкове (као што су простор за одржавање састанака, канцеларијски прибор, освјежење и сл.) може сносити Општина Брод.


Члан 16.
(Обавеза чувања службених и личних података)

Чланови Савјетодавног одбора у свом раду обавезни су поступити тако да не угрозе обавезу чувања службених података и информација које су заштићене Законом о заштити тајних података и Законом о заштити личних података.

Члан 17.
(измјене и допуне Пословника)

Измјене и допуне овог Пословника врше се на исти начин на који је донесен овај Пословник.

Члан 18.
(Ступање на снагу)

Пословник о раду Савјетодавног одбора ступа на снагу даном доношења и исти ће бити објављен на службеној инетрнет страници Општине Брод.

Број: 02/041-7-1/24

Датум: 08.07.2024. године

Комплетан документ можете преузети на овом линку.

news
ПОМЕН ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА ИЗ ВИНСКЕ

Молитвом, паљењем свијећа и полагањем цвијећа на спомен обиљежју испред цркве у Винској данас је одата почаст за 24 погинула борца Војске Републике Српске из ове мјесне заједнице. Помен је…

12.07.2024 11:17

news
УСВОЈЕН ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЈЕТОДАВНОГ ОДБОРА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ БРОД

На основу Одлуке о оснивању Савјетодавног одбора грађана на подручју Општине Брод, број: 02/041-7/24 од 26.03.2024. године, Савјетодавни одбор грађана на 1. конститутивној сједници, одржаној дана 08.07.2024. године, доноси ПОСЛОВНИКо…

11.07.2024 12:44

news
ГОДИШЊА СКУПШТИНА СРД "САВА" БРОД ЗАКАЗАНА ЗА 14. ЈУЛ

Спортско риболовно друштво “Сава” Брод обавјештава своје чланове да ће се у недјељу, 14. јула 2024. године одржати годишња сједница Скупштине Друштва. Сједница ће се одржати у сали Скупштине општине…

09.07.2024 12:23