Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Predsjednik skupštinePredsjednik skupštine opštine: Aleksandar Kruškonjić
Datum rođenja: 
Zanimanje: 
Radno iskustvo: 
Kontakt telefon: +387 53 610 114
Elektronska pošta: kruskonjica@opstina-brod.netNadležnosti Skupštine opštine

Skupština opštine je predstavnički organ i organ odlučivanja i kreiranja politike opštine. U okviru svog djelokruga, Skupština opštine:
1. donosi statut opštine;
2. donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje;
3. donosi budžet;
4. usvaja finansijske izvještaje;
5. donosi planove i programe razvoja opštine, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja;
6. donosi strateške dokumente prostornog uređenja za područje opštine;
7. donosi program uređenja građevinskog zemljišta;
8. donosi sprovedbene dokumente prostornog uređenja za područje opštine;
9. donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite životne sredine;
10. donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom;
11. daje saglasnost na cijenu komunalne usluge;
12. donosi odluke i druga opšta akta o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom,
13. donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom opštine;
14. donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova, dijelova naseljenih mjesta i mjesnih zajednica;
15. donosi odluku o proglašenju praznika opštine;
16. donosi odluku o upotrebi simbola opštine;
17. donosi odluku o članstvu opštine u Savezu opština i gradova, o udruživanju u druge saveze i organizacije, uspostavlja i ostvaruje saradnju sa drugim opštinama i gradovima;
18. donosi plan korišćenjajavnih površina;
19. donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke;
20. donosi odluku o nagradama i priznanjima;
21. bira i razrješava predsjednika Skupštine opštine, potpredsjednika Skupštine opštine, zamjenika načelnika opštine i članove stalnih i povremenih radnih tijela skupštine, imenuje i razrješava sekretara Skupštine opštine, načelnike odjeljenja odnosno službe i vrši izbor, imenovanje i razrješenje na drugim pozicijama u skladu sa zakonom,
22. osniva Odbor za žalbe i razmatra izvještaj o radu Odbora;
23. pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva opštine i naseljenog mjesta;
24. donosi odluku o zaduženju opštine;
25. usvaja poslovnik o radu;
26. usvaja etički kodeks skupštine;
27. razmatra godišnji izvještaj o radu načelnika opštine i zauzima svoj stav;
28. razmatra informacije o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine na području opštine;
29. odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv načelnika opštine u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor načelnika opštine;
30. razmatra izvještaj načelika opštine o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost;
31. odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je u svojini opštine;
32. imenuje i razrješava direktora i upravni odbor ustanove čiji je osnivač ili suosnivač opština, u skladu sa zakonom;
33. osniva javne ustanove i privredna društva komunalnih i drugih ddželatnosti za obavljanje poslova od interesa za opštinu i upravlja istim u skladu sa zakonom;
34. raspisuje javni zajam i samodoprinos;
35. raspisuje referendum;
36. donosi odluke o obrazovanju mjesnih zajednica na području opštine;
37. razmatra izještaje o radu i programe rada privrednih društava i javnih ustanova čiji je osnivač opština;
38. razmatra i odlučuje o građanskim inicijativama;
39. odlučuje o uspostavljanju saradnje sa drugim opštinama i gradovima i
40. vrši i druge poslove utvrđene zakonom.