Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Предсједник скупштинеПредсједник скупштине општине: Александар Крушкоњић
Датум рођења: 
Занимање: 
Радно искуство: 
Контакт телефон: +387 53 610 114
Електронска пошта: kruskonjica@opstina-brod.netНадлежности Скупштине општинe

Скупштина општине je представнички орган и орган одлучивања и креирања политике општине. У оквиру свог дјелокруга, Скупштина општине:
1. доноси статут општине;
2. доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење;
3. доноси буџет;
4. усваја финансијске извјештаје;
5. доноси планове и програме развоја општине, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања;
6. доноси стратешке документе просторног уређења за подручје општине;
7. доноси програм уређења грађевинског земљишта;
8. доноси спроведбене документе просторног уређења за подручје општине;
9. доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите животне средине;
10. доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када je овлашћена законом;
11. даје сагласност на цијену комуналне услуге;
12. доноси одлуке и друга општа акта о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,
13. доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином општине;
14. доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених мјеста и мјесних заједница;
15. доноси одлуку о проглашењу празника општине;
16. доноси одлуку о употреби симбола општине;
17. доноси одлуку о чланству општине у Савезу општина и градова, о удруживању у друге савезе и организације, успоставља и остварује сарадњу са другим општинама и градовима;
18. доноси план коришћењајавних површина;
19. доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке;
20. доноси одлуку о наградама и признањима;
21. бира и разрјешава предсједника Скупштине општине, потпредсједника Скупштине општине, замјеника начелника општине и чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, именује и разрјешава секретара Скупштине општине, начелнике одјељења односно службе и врши избор, именовање и разрјешење на другим позицијама у складу са законом,
22. оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о раду Одбора;
23. покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива општине и насељеног мјеста;
24. доноси одлуку о задужењу општине;
25. усваја пословник о раду;
26. усваја етички кодекс скупштине;
27. разматра годишњи извјештај о раду начелника општине и заузима свој став;
28. разматра информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју општине;
29. одлучује о покретању иницијативе за опозив начелника општине у складу са законом којим се уређује избор начелника општине;
30. разматра извјештај начелика општине о раду у органима предузећа која обављају комуналну дјелатност;
31. одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, a који je у својини општине;
32. именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији je оснивач или суоснивач општина, у складу са законом;
33. оснива јавне установе и привредна друштва комуналних и других дџелатности за обављање послова од интереса за општину и управља истим у складу са законом;
34. расписује јавни зајам и самодопринос;
35. расписује референдум;
36. доноси одлуке о образовању мјесних заједница на подручју општине;
37. разматра изјештаје о раду и програме рада привредних друштава и јавних установа чији je оснивач општина;
38. разматра и одлучује о грађанским иницијативама;
39. одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима и
40. врши и друге послове утврђене законом.

eskort eskişehir -

Personel Sağlık