Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одјељење за финансије

В.д. Начелник одјељења : Мирослав Вуковић
Датум рођења: 
Занимање: 
Радно искуство: 
Контакт телефон: +387 53 610 733
Електронска пошта: vukovicm@opstina-brod.net

Опис послова

    Начелник одјељења руководи oдјељењем, планира, организује и усмјерава рад oдјељења. Представља oдјељење у границама овлашћења. Одговоран је за законито, стручно, рационално и благовремено извршавање послова из надлежности oдјељења.
Прати и информише Начелника oпштине о стању финансија. Одговоран је за примјену законских прописа везаних за планирање, доношење, кориштење и тачно извјештавање о утрошку средстава буџета општине, те за примјену законских прописа који регулишу област јавних набавки. Начелник одјељења је дужан да учествује у успостављању система финансијског управљања и контроле у границама својих овлаштења, те праћење и процјењивање адекватности функционисања и правовременог ажурирања истог ради постизања циљева општинске управе у наведеној области.
    Учествује у изради скупштинских материјала у границама својих надлежности, те да организује њихову припрему, штампање и достављање у довољном броју примјерака у надлежну службу у прописаним роковима. Учествује у коначном креирању планова и извјештаја које oдјељење израђује и учествује у креирању приједлога одлука и закључака за потребе Скупштине општине и Начелника општине, из области финансија, учествује у поступцима јавних набавки, праћењу реализације уговора, ситуација и других докумената који су подлога за плаћање.
     Учествује у изради конструкције финансирања пројеката које води или наручује општина, сарађује са банкама и другим финансијским институцијама, изналази најоптималнија рјешења у финансирању одређених програма и пројеката.
Прати и одговаран је за провођење одлука које регулишу питања борачке популације, логораша и цивилних жртава рата.
Организује у складу са законским и другим прописима годишњи попис имовине општине и Општинске управе општине, контролише рад пописних комисија, организује и координира њихов рад и пружа им стручну помоћ. Контролише Елаборат о годишњем попису и предлаже исти Начелнику општине на усвајање. Учествује у тимовима, комисијама и радним групама за израду елабората и програма значајним за друштвено-економски развој општине.
     Одговоран је за свакодневно праћење закона и других прописа везаних за опис послова из дјелокруга рада одјељења, припрема одлуке, извјештаје, информације, одговоре на одборничка питања која обрађује и припрема одјељење, за сједнице Скупштине општине и више органе законодавне и извршне власти.
     Врши контролу и организује праћење коришћења буџетских средстава јавних установа, предузећа и организација која користе буџетска средства, у складу са донешеним буџетом. У случају одсутности или спријечености да обавља послове из своје надлежности начелник одјељења овлашћује службеника који ће га замјењивати за вријеме његове одсутности.
    Одговоран је за законитост рада одјељења, послова и радних задатака из дјелокруга рада одјељења и сноси пуну материјалну и кривичну одговорност за евентуалне посљедице непоштовања прописа, односно непровођења и неодговарајућег и неблаговременог провођења закона и прописа из дјелокруга рада одјељења.
Обавља и друге послове по налогу Начелника oпштине.
За свој рад одговоран је Начелнику oпштине.