Одјељење за финансије


Мирослав Вуковић

placeholder image

БИОГРАФИЈА

Страница је у доради.

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА

Одјељење извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа из области буџета, нарочито послове у вези буџетског система, врши послове припреме буџета према буџетском календару, доставља упуство буџетским корисницима за припрему буџета општине, врши израду нацрта буџета општине, врши израду приједлога буџета општине и доставља га Начелнику општине, извршава буџет општине и планира буџетску ликвидност у оквиру планова за извршење буџета.
Одјељење једном тромјесечно извјештава Начелника општине о извршењу буџета, те доставља извјештај о извршењу буџета општине надлежном министарству за свака три мјесеца, израђује годишњи обрачун буџета општине, води буџетско рачуноводство, припрема информације и извјештаје из своје надлежности, врши обрачун и исплату плата и других личних примања службеника Општинске управе и функционера општине, те обавља и друге послове из своје надлежности, у складу са законом и другим прописима.
Одјељење учествује у изради финансијских планова и елабората, инвестиционих пројеката, захтјева за кредитним средствима за стабилизацију буџета и финансирања одређених категорија буџетских корисника, пружа стручну помоћ установама и предузећима у јавном сектору по свим питањима везаним за правилну примјену прописа и законитост рада.
У поступку јавних набавки припрема и предлаже планове и извјештаје из области јавних набавки, врши припрему и објаву тендерске документације, прати динамику извршења обавеза по уговорима, ситуацијама надзорних органа и другим документима којим се одређује измиривање одређених обавеза.
Координира рад са осталим организационим јединицама у погледу јавних набавки и тендерских процедура, као и других питања везаних за реализацију буџета општине.
Одјељење активно учествује у квантитативном и квалитативном годишњем попису имовине општине и Општинске управе, потраживања и обавеза и укупног инвентара у складу са законским прописима који регулишу ову област.

ОПИС ПОСЛОВА НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Начелник одјељења руководи oдјељењем, планира, организује и усмјерава рад oдјељења. Представља oдјељење у границама овлашћења. Одговоран је за законито, стручно, рационално и благовремено извршавање послова из надлежности oдјељења.
Прати и информише Начелника oпштине о стању финансија. Одговоран је за примјену законских прописа везаних за планирање, доношење, кориштење и тачно извјештавање о утрошку средстава буџета општине, те за примјену законских прописа који регулишу област јавних набавки. Начелник одјељења је дужан да учествује у успостављању система финансијског управљања и контроле у границама својих овлаштења, те праћење и процјењивање адекватности функционисања и правовременог ажурирања истог ради постизања циљева општинске управе у наведеној области.
Учествује у изради скупштинских материјала у границама својих надлежности, те да организује њихову припрему, штампање и достављање у довољном броју примјерака у надлежну службу у прописаним роковима.
Учествује у коначном креирању планова и извјештаја које oдјељење израђује и учествује у креирању приједлога одлука и закључака за потребе Скупштине општине и Начелника општине, из области финансија, учествује у поступцима јавних набавки, праћењу реализације уговора, ситуација и других докумената који су подлога за плаћање.
Учествује у изради конструкције финансирања пројеката које води или наручује општина, сарађује са банкама и другим финансијским институцијама, изналази најоптималнија рјешења у финансирању одређених програма и пројеката.
Прати и одговаран је за провођење одлука које регулишу питања борачке популације, логораша и цивилних жртава рата.
Организује у складу са законским и другим прописима годишњи попис имовине општине и Општинске управе општине, контролише рад пописних комисија, организује и координира њихов рад и пружа им стручну помоћ. Контролише Елаборат о годишњем попису и предлаже исти Начелнику општине на усвајање. Учествује у тимовима, комисијама и радним групама за израду елабората и програма значајним за друштвено-економски развој општине.
Одговоран је за свакодневно праћење закона и других прописа везаних за опис послова из дјелокруга рада одјељења, припрема одлуке, извјештаје, информације, одговоре на одборничка питања која обрађује и припрема одјељење, за сједнице Скупштине општине и више органе законодавне и извршне власти.
Врши контролу и организује праћење коришћења буџетских средстава јавних установа, предузећа и организација која користе буџетска средства, у складу са донешеним буџетом.
У случају одсутности или спријечености да обавља послове из своје надлежности начелник одјељења овлашћује службеника који ће га замјењивати за вријеме његове одсутности.
Одговоран је за законитост рада одјељења, послова и радних задатака из дјелокруга рада одјељења и сноси пуну материјалну и кривичну одговорност за евентуалне посљедице непоштовања прописа, односно непровођења и неодговарајућег и неблаговременог провођења закона и прописа из дјелокруга рада одјељења.
Обавља и друге послове по налогу Начелника oпштине.
За свој рад одговоран је Начелнику oпштине.