Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za finansije

V.d. Načelnik odjeljenja : Miroslav Vuković
Datum rođenja: 
Zanimanje: 
Radno iskustvo: 
Kontakt telefon: +387 53 610 733
Elektronska pošta: vukovicm@opstina-brod.net

Opis poslova

    Načelnik odjeljenja rukovodi odjeljenjem, planira, organizuje i usmjerava rad odjeljenja. Predstavlja odjeljenje u granicama ovlašćenja. Odgovoran je za zakonito, stručno, racionalno i blagovremeno izvršavanje poslova iz nadležnosti odjeljenja.
Prati i informiše Načelnika opštine o stanju finansija. Odgovoran je za primjenu zakonskih propisa vezanih za planiranje, donošenje, korištenje i tačno izvještavanje o utrošku sredstava budžeta opštine, te za primjenu zakonskih propisa koji regulišu oblast javnih nabavki. Načelnik odjeljenja je dužan da učestvuje u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u granicama svojih ovlaštenja, te praćenje i procjenjivanje adekvatnosti funkcionisanja i pravovremenog ažuriranja istog radi postizanja ciljeva opštinske uprave u navedenoj oblasti.
    Učestvuje u izradi skupštinskih materijala u granicama svojih nadležnosti, te da organizuje njihovu pripremu, štampanje i dostavljanje u dovoljnom broju primjeraka u nadležnu službu u propisanim rokovima. Učestvuje u konačnom kreiranju planova i izvještaja koje odjeljenje izrađuje i učestvuje u kreiranju prijedloga odluka i zaključaka za potrebe Skupštine opštine i Načelnika opštine, iz oblasti finansija, učestvuje u postupcima javnih nabavki, praćenju realizacije ugovora, situacija i drugih dokumenata koji su podloga za plaćanje.
     Učestvuje u izradi konstrukcije finansiranja projekata koje vodi ili naručuje opština, sarađuje sa bankama i drugim finansijskim institucijama, iznalazi najoptimalnija rješenja u finansiranju određenih programa i projekata.
Prati i odgovaran je za provođenje odluka koje regulišu pitanja boračke populacije, logoraša i civilnih žrtava rata.
Organizuje u skladu sa zakonskim i drugim propisima godišnji popis imovine opštine i Opštinske uprave opštine, kontroliše rad popisnih komisija, organizuje i koordinira njihov rad i pruža im stručnu pomoć. Kontroliše Elaborat o godišnjem popisu i predlaže isti Načelniku opštine na usvajanje. Učestvuje u timovima, komisijama i radnim grupama za izradu elaborata i programa značajnim za društveno-ekonomski razvoj opštine.
     Odgovoran je za svakodnevno praćenje zakona i drugih propisa vezanih za opis poslova iz djelokruga rada odjeljenja, priprema odluke, izvještaje, informacije, odgovore na odbornička pitanja koja obrađuje i priprema odjeljenje, za sjednice Skupštine opštine i više organe zakonodavne i izvršne vlasti.
     Vrši kontrolu i organizuje praćenje korišćenja budžetskih sredstava javnih ustanova, preduzeća i organizacija koja koriste budžetska sredstva, u skladu sa donešenim budžetom. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti da obavlja poslove iz svoje nadležnosti načelnik odjeljenja ovlašćuje službenika koji će ga zamjenjivati za vrijeme njegove odsutnosti.
    Odgovoran je za zakonitost rada odjeljenja, poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada odjeljenja i snosi punu materijalnu i krivičnu odgovornost za eventualne posljedice nepoštovanja propisa, odnosno neprovođenja i neodgovarajućeg i neblagovremenog provođenja zakona i propisa iz djelokruga rada odjeljenja.
Obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika opštine.
Za svoj rad odgovoran je Načelniku opštine.